در پژوهش محققان دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری و محقق دانشگاه مرداک استرالیا که در ژورنال معتبر Journal of Strength and Conditioning Research منتشر شده است برای اولین بار روش جدید تمرینی برای افزایش عملکرد بازیکنان فوتبال معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه این پژوهش توسط مجتبی کیانی گل، دانشجوی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری و راهنمایی دکتر سید علیرضا حسینی کاخک و مشاوره دکتر امیرحسین حقیقی و با همکاری محقق برجسته دانشگاه مرداک استرالیا صورت گرفت.

نتایج حاصل از این پژوهش در مقاله ای با عنوان

Performing Soccer-Specific Training With Blood Flow Restriction Enhances Physical Capacities in Youth Soccer Players

که مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش آقای مجتبی کیانی گل است در ژورنال معتبر Journal of Strength and Conditioning Research در ژولای ۲۰۲۰ به چاپ رسید.

در انجام این پروژه و نگارش مقاله، Dr Brendan Scottمحقق برجسته دانشگاه مرداک استرالیا که دارای تالیفات و مقالات متعددی در زمینه علم تمری می باشد نیز مشارکت داشته است. همچنین تجزیه و تحلیل آماری داده ها توسط دکتر مهدی جباری نوقابی عضو هیت علمی گروه آمار دانشگاه فردوسی انجام شده است.

گفتنی است Journal of Strength and Conditioning Research در امریکا و توسط انجمن ملی تمرینات قدرتی و بدنسازی چاپ می شود که دارای رتبه JCR و در چهار حوزه علمی پزشکی، ارتوپدی، توانبخشی و علوم ورزشی در چارک اول (Q1) با  IF=2.06 می باشد.

لازم به ذکر است این تحقیق با مبلغ بسیار جزئی و بدون هزینه خرید کیت، خدمات آزمایشگاهی و استفاده از تجهیزات گرانقیمت آزمایشگاهی به ثمر رسیده است.

نویسندگان مقاله ارزش معنوی این مقاله را به روح بزرگ دکتر محمدرضا حامدی نیا، استاد فقید و رئیس سابق دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری تقدیم می کنند.