مقاله  دکتر مهدی دیمی دشت بیاض دانشیار و عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری و سهیل کوثری فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی با عنوان “پیشنهاد سیستم جدید نمک زدایی به کمک روش CCRO همراه با مجرای جانبی” در مجله ی معتبر بین المللی Desalination به چاپ رسید.

دکتر دیمی دشت بیاض در گفتگو با روابط عمومی با اشاره به اینکه این مقاله بخشی از نتایج حاصله از پایان نامه مهندس سهیل کوثری فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی با عنوان ” شبیه سازی، طراحی و تهیه نقشه های ساخت سیستم نوین آب شیرین کن اسمز معکوس سیکل بسته با هدف دستیابی به نسبت بازیافت حداکثری ” است افزود: یکی از عمده مشکلات سیستم های تصفیه اسمز معکوس (RO) میزان تصفیه پایین (بین ۳۰% تا ۴۰%) نسبت به پساب ورودی می باشد که در این پژوهش با بکارگیری و بهینه سازی سیستم بسته سیکل اسمز معکوس (CCRO) میتوان درصد آب تصفیه را تا ۸۵% افزایش داد.

دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری در ادامه تصریح کرد: در این پژوهش از روش بهینه سازی چندگانه (multi objective optimization) استفاده شده است و اقدام به بهینه سازی پارامترهای موثر در سیستم CCRO شده است.

گفتنی است این مقاله ، با عنوان

” Energy, exergy and exergoeconomic (3E) analysis and multi-objective optimization of a closed-circuit desalination system with side-conduit “

در مجله معتبر بین المللی Desalination باIF=9.501  که جزو ۱۰% مجلات برتر و دارای رتبه Q1 در نشریات علمی است، به چاپ رسیده است.

 

لازم به ذکر است که لینک مشاهده مقاله در ادامه آمده است

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0011916421002253