پژوهش مشترک دکتر سید ابراهیم قاسمی از پردیس فناوری نوین دانشگاه حکیم سبزواری و دکتر محمد حاتمی از مجتمع آموزش عالی اسفراین ، به چاپ مقاله ای در مجله معتبر Case Studies in Thermal Engineering منجر شد.

 در این پژوهش، بهبود انتقال حرارت جریان سیال روی یک صفحه در اثر اضافه کردن نانو ذرات بررسی شده است. همچنین تاثیر تشعشع خورشیدی بر رفتار حرارتی جریان در حضور میدان مغناطیسی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است.

 نتایج این پژوهش کاربردهای فراوانی در سیستم های انرژی، صنعت پلیمر، تولید الیاف و فرآیندهای خنک کاری دارد.

 گفتنی است این مقاله با درجه اعتبار Q1 در مجله معتبر علمی Case Studies in Thermal Engineering   با ضریب تاثیر IF=4  از انتشارات Elsevier  چاپ شده است.

لینک دسترسی به مقاله

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214157X21000617