در پژوهش مشترک دکتر مهدی دیمی دشت بیاض و دکتر محمد قلی زاده، اعضای هیات علمی و ادریس طیبان دانشجوی دکتری گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری یک سیستم جدید بازیافت حرارت جهت تولید همزمان برق، سرمایش و آب شیرین پیشنهاد شد.

دکتر دیمی دشت بیاض دانشیار و عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه، گفت: در بخش های مختلف صنعت اتلافات حرارتی وجود دارد، از طرفی مجموعه های مختلف نیازمند برق، سرمایش و آب شیرین هستند.

 عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری افزود: براین اساس با بررسی های انجام شده، یک سیستم کاملا جدید که توانایی تولید همزمان برق، سرمایش و آب شیرین را دارا است، ارائه شد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: همچنین در این تحقیق دماها و سیال کاری های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و در هر دما، سیال بهینه ارائه شده است.

گفتنی است نتایج حاصل از این پژوهش در مقاله ای با عنوان

“Investigation of a new heat recovery system for simultaneously producing power, cooling and distillate water

در مجله معتبر بین المللی  Energy با IF=6.082  که جزو %۱۰مجلات برتر زمینه ترمودینامیک و دارای رتبه Q1 در نشریات علمی است، به چاپ رسیده است.