در پژوهش مشترک دکتر مهدی زارعی عضو هیأت دانشگاه حکیم سبزواری و دکتر سیدحسن علوی نیا عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان تغییرات مکانی شاخص­ های حدی بارش و دمای ایران طی دوره ۵۰ ساله اخیر تحلیل و بررسی شد.

 دکتر زارعی در تشریح این پژوهش به روابط عمومی دانشگاه گفت: نتایج تحقیق  نشان از افزایش معنی­ دار میانگین حداکثر و حداقل دما در بیشتر مناطق کشور داشته است به طوری که دمای حداقل با سرعت بیشتری نسبت به دمای حداکثر افزایش یافته است.

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: بر اساس نتایج افزایش دما منجر به تغییر و جابجایی در فصول و طول فصول مختلف شده و فصل رشد انواع مختلف گیاهان را کاهش می­دهد.

دکتر زارعی ادامه داد: همچنین این تحقیق نشان داد، شاخص­های حدی دما در کشور در حال افزایش بوده و شاخص­های حدی بارش رو به کاهش می­باشد که علت اصلی آن تغییرپذیری طبیعی اقلیم بوده است.

این پژوهشگر تاکید کرد یافته های تحقیق می ­تواند اطلاعات مفیدی در اختیار برنامه­ ریزان بخش کشاورزی و امنیت غذایی و مدیران منابع آب کشور قرار دهد.

گفتنی است نتایج حاصل از این پژوهش در نشریه International Journal of Climatology  که از مجلات برتر حوزه هواشناسی و علوم جوی (Q1) با IF: 3.928 می ­باشد، منتشر شده است.  

لینک انتشار این مقاله در زیر ارائه شده است:

https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/joc.6845