در پژوهش مشترک بین‌المللی دکتر میلاد جعفرپور عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و دانشیار دانشگاه پنجاب پاکستان: نسخۀ خطّی منحصربه‌فرد حماسۀ زمجی‌نامه بررسی شد.

زمجی‌نامه از روایت های داستانی ملحق به ابومسلم‌نامه است که بخش اوّل آن در سال ۱۳۹۷ توسّط دکتر حسین اسماعیلی، استاد ممتاز دانشگاه استراسبورگ فرانسه در ایران منتشر شد و جلد دوم آن بر اساس نسخۀ خطی منحصربه‌فرد کتابخانۀ دانشگاه پنجاب، پس از چهار سال، با همکاری مشترک بین‌المللی دکتر میلاد جعفرپور عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و دکتر احسان احمد عضو هیات علمی دانشگاه پنجاب پاکستان، بررسی و معرّفی شده است.

نتایج حاصل از این پژوهش در مقاله‌ای دوزبانه (فارسی و انگلیسی) با عنوان:

«متن‌شناسی دست‌نویس منحصر به‌فرد بخش دوم حماسۀ زمجی‌نامه»

در دوماهنامۀ “فرهنگ و ادبیّات عامه دانشگاه تربیت مدرس” که جزء نشریات ISC می باشد، منتشر شده است.

این مقاله از لینک زیر قابل دسترسی است:

https://cfl.modares.ac.ir/article-11-64434-fa.html