در پژوهش مشترک پژوهشگران گروه اقلیم شناسی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه ووهان چین، گروه اپیدمیولوژی دانشگاه براوون آمریکا و گروه اپیدمیولوژی و پیشگیری پزشکی دانشگاه موناش استرالیا به بررسی ارتباط آلودگی هوا، سالهای از دست رفته زندگی و مرگ و میر بیماریهای قلبی-عروقی شهر تهران پرداخته شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه این پژوهش بین المللی توسط دکتر علیرضا انتظاری و دکتر محمد باعقیده اعضای هیات علمی گروه اقلیم شناسی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی و فاطمه میوانه دانشجوی دکتری دانشجوی دکتری رشته آب و هواشناسی شهری دانشگاه حکیم سبزواری و پژوهشگران دانشگاه ووهان چین، گروه اپیدمیولوژی دانشگاه براوون آمریکا و گروه اپیدمیولوژی و پیشگیری پزشکی دانشگاه موناش استرالیا صورت گرفت.

 دکتر علیرضا انتظاری در تشریح این پژوهش به روابط عمومی دانشگاه گفت: سالهای از دست رفته زندگی، سالهایی است که فرد می توانست عمر مفید داشته باشد، اما به دلیل مرگ زودرس این سالها از بین رفته است یا به عبارتی دیگر سالهای از دست رفته زندگی زیانی را که جامعه با از دست دادن سرمایه های انسانی خود در نتیجه مرگ زودرس متقبل می شود را نشان می دهد.

 

 

دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری افزود: در این پژوهش، پس از شناسایی حداکثر غلظت روزانه(بیشتر از ۳۵ میکرگرم بر متر مکعب بر اساس استاندارد هوای پاک در ایران) بررسی ارتباط شاخص غلظت های حداکثر روزانه (DECH)  ذرات معلق کمتر از ۲.۵ با مرگ و میر بیماریهای قلبی و عروقی و سالهای از دست رفته زندگی با استفاده از طرح سری زمانی و به کارگیری مدلهای خطی مورد مطالعه قرار گرفت.

 وی ادامه داد: نتایج مطالعه حاکی از آنست که شاخص غلظت حداکثر روزانه ارتباط معنی داری با مرگ و میری بیماریهای قلبی عروقی به ویژه سکته و سالهای از دست رفته زندگی دارد. که با افزایش مقدار شاخص از حد تعیین شده استاندارد هوای پاک مرگ و میر ها با تاخیر زمانی ۰ تا ۱۰ روز افزایش داشته است همچنین با سالهای از دست رفته زندگی نیز این آلاینده ارتباط معنی داری را با تاخیر زمانی ۰ تا ۸ روز نشان می دهد.

 دکتر انتظاری خاطرنشان کرد: از دیگر نتایج جالب توجه این پژوهش آسیب پذیری گروه جنسیتی مردان در برابر این آلاینده می باشد. همچنین این شاخص بعنوان شاخصی نو در بررسی ارتباط آلاینده PM2.5 با سلامت معرفی شده است.

 گفتنی است نتایج حاصل از این پژوهش به صورت مقاله ای در نشریه Science of the Total Environment جز نشریات IF:۵.۵۸۹ ،  Q1 چاپ شده است.

لینک دسترسی به این مقاله

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134909