در پژوهش مشترک اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دانشجوی دکتری مشترک این دو دانشگاه و اعضای هیات علمی پژوهشگاه رنگ، ماده ارزشمند آنتوسیانین به عنوان رنگ خوراکی و جلوگیری کننده از عارضه قلبی انکپسوله شد و خواص آن بهبود یافت.

دکتر غلامعلی فرزی استاد تمام دانشکده فنی و مهندسی در توضیح این کار پژوهشی گفت: این کار پژوهشی حاصل پژوهش های دانشجوی دکتری مشترک بین دانشگاه حکیم سبزواری و پژوهشگاه رنگ و دانشگاه گرگان بوده است و این دانشجو برای فرصت مطالعاتی به کشور استرالیا رفت و بخش دیگری از کار پژوهشی را در آن کشور انجام داد.

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: در بخش مربوط به مقاله حاضر با ترکیبات پلیمرهای طبیعی رنگ طبیعی و خوراکی انتوسیانین به متظور بهبود مقاومت های ان در محیط غذایی و دما انکپسوله شد و نتایج ارزشمندی بدست امد.

گفتنی است این نتایج در ژورنال   Biological Macromolecules با ضریب تاثیر ۵٫۱۶ چاپ شده است و در لینک زیر قابل ملاحظه هست: 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813020343166