در پژوهش مشترک دکتر حمیدرضا باغانی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با محققان علوم پزشکی سبزوار یک محیط دوزیمتری جایگزین جهت راه اندازی شتاب دهنده های پرتودرمانی حین عمل معرفی شد.

 دکتر باغانی در تشریح این پژوهش به روابط عمومی دانشگاه گفت: در این پژوهش به معرفی و ارزیابی یک محیط جایگزین برای فانتوم آب جهت راه اندازی و تعیین خصوصیات دوزیمتری شتابدهنده های اختصاصی پرتودرمانی حین عمل، که امروزه نقش مهمی را در درمان تومورهای سرطانی ایفا می کنند، پرداخته شده است.

عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه به طور کلی، یکی از مشکلات بخش های پرتوردمانی حین عمل محدودیت دسترسی به فانتوم های اتوماتیک آب به دلیل قیمت بالا است، اظهار داشت: به هیمن دلیل در این کار ما به دنبال استفاده از یک محیط جایگزین ارزان جهت تعیین خصوصیات دوزیمتری شتابدهنده های اختصاصی پرتودرمانی حین عمل برای استفاده در درمان سرطان بودیم.

دکتر باغانی افزود: نتایج حاصل از تحقیق حاضر در معرفی فانتوم جامد پلکسی گلاس (PMMA) به عنوان جایگزین فانتوم آب نشان می دهد که این فانتوم جامد می تواند با دقت بالایی خصوصیات دوزیمتری شتابدهنده های اختصاصی پرتودرمانی حین عمل را استخراج و بازتولید نماید که این واقعیت می تواند به طور قابل توجهی هزینه های بخش های پرتودرمانی حین عمل جهت تامین تجهیزات دوزیمتری موردنیاز در راه اندازی این شتابدهنده های اختصاصی را کاهش دهد.

 گفتنی است نتایج حاصل از این تحقیق در مجله Measurement با ضریب تاثیر ۳/۳۶۴و رتبه Q1 به چاپ رسیده که از طریق لینک زیر قابل دسترسی است..

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224120306345?via%3Dihub