در گزارش عملکرد سال ۱۳۹۹ حوزه ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها که از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم منتشر شده است، دانشگاه حکیم سبزواری در رتبه دوم دانشگاه های کشور در اعزام اعضای هیات علمی به فرصت های ارتباط با صنعت و جامعه قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه،بنا به این گزارش، دانشگاه حکیم سبزواری بعد از دانشگاه اصفهان و بالاتر از دانشگاه های یزد، شهید چمران، علم و صنعت، خوارزمی، علامه و … در رتبه دوم دانشگاه های کشور از نظر تعداد اعزام اعضای هیات علمی به فرصت های ارتباط با صنعت و جامعه قرار دارد.

همچنین بر اساس این گزارش دانشگاه حکیم سبزواری همچنین رتبه دوم مبلغ قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت دانشجویان را در بین دانشگاه های کشور پس از دانشگاه علم و فناوری مازندران بدست آورده است.

در این گزارش عملکرد، دکتر مهدی دشت بیاض دانشیار گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری نیز به عنوان عضو هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت معرفی شده است.

متن گزارش عملکرد سال ۱۳۹۹ حوزه ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها را اینجاببنید.