مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری عنوان کرد:

تمرکز بر طرح های پژوهشی، مسابقات علمی انجمن های علمی، اصلاح الگوی مصرف و برنامه ها ی فرهنگی مدیریت سبز، توسعه فعالیت های اجتماعی در سطح خوابگاه ها اولویت های اصلی مدیریت فرهنگی و اجتماعی در سال ۹۷

مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری تمرکز بر طرح های پژوهشی، مسابقات علمی انجمن های علمی، اصلاح الگوی مصرف و برنامه ها ی فرهنگی مدیریت سبز، توسعه فعالیت های اجتماعی به ویژه در سطح خوابگاه ها و تولیدات رسانه ای در موضوعات دینی، فرهنگی،اجتماعی ( نیمسال دوم)  را به عنوان اولویت های اصلی این مدیریت نام برد.

دکتر رسول شادنیا در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اشاره به برنامه های پیش روی این مدیریت همزمان با آغاز سال تحصیلی گفت: حضور در جشنواره ملی حرکت و رویش، برگزاری انتخابات کانون های فرهنگی،انجمن های علمی( که بیشتر آنها در مهر انجام می شود) و پیگیری طرح های ملی و منطقه ای و همچنین همایش پیش دانشگاهی دانشجویان جدیدالورود از جمله برنامه های پیش روی این مدیریت است.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی  بدون حضور دانشجو هم در بعد فکری و برنامه ریزی و هم دربعد  اجرایی معنا نمی یابد، ادامه داد: بی تردید دانشجویان بازوان اجرایی مدیریت فرهنگی دانشجویان نهادهای دانشجویی اعم از کانون فرهنگی، انجمن های علمی، تشکل های اسلامی هستند.

دکتر شادنیا افزود: تجربه ثابت کرده که در هرجا حضور دانشجو در فعالیت های فرهنگی و در کنار نقش هدایتی،حمایتی،نظارتی حوزه فرهنگی پررنگ بوده است آن فعالیت اثرگذار موفق بود. اصولا برنامه های کلان فرهنگی مثل جشنواره رویش و حرکت در طرح های منطقه ای بدون حضور و مشارکت آنان تحقق نمی یافت.

 مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با اشاره به اینکه برنامه های اجرایی  این مدیریت در سال۹۷ در سه بخش کارگاه های با موضوعات مهارت های اجتماعی، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: سعی می شود که این فعالیت ها در حوزه خوابگاه های دانشجویی و با حمایت کارگروه برنامه ریزی فعالیت ها ی فرهنگی و اجتماعی خوابگاه ها تسری یابد.

وی خاطرنشان کرد: حضور دانشجویان در فعالیت های فرهنگی با وجود محدودیت های اعتباری خوب و امیدبخش است و انتظار می رود که در زمینه اعتبارات و تجهیزات، دانشگاه حمایت بیشتری را انجام دهد تا شرایط فعالیت فرهنگی و انگیزه بخشی به دانشجویان فعال فرهنگی بهتر شود.