در راستای نیل به اهداف بین المللی سازی آموزش عالی طبق سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ و برنامه ششم توسعه و دیپلماسی علمی ،گزینش و تجلیل دانشجوی نمونه بین المللی(غیرایرانی) در برنامه جشنواره دانشجوی نمونه کشوری سال جاری براساس ضوابط و مقررات مندرج در آیین نامه و شیوه نامه جشنواره دانشجوی نمونه ایرانی با لحاظ شرایط در برخی بندهای آیین نامه دانشجوی نمونه عملیاتی و اقدام شده است.

جهت مشاهده دستورالعمل اجرایی جشنواره دانشجوی نمونه حوزه دانشجویان بین الملل(غیرایرانی) کلیک کنید