آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری از دانشجویان دکتری دانشگاه جهت همکاری با این آزمایشگاه دعوت به همکاری می کند.

مدارک مورد نیاز:

○ درخواست همکاری

○ سابقه فعالیت های پژوهشی

○ توصیه نامه ( حداقل ۲ مورد) از اساتید در دوره تحصیلات تکمیلی ( شرایط همکاری به صورت ۲ روز تمام وقت اداری همکاری با آزمایشگاه مرکزی می باشد.)

متقاضیان می توانند مدارک مورد نیاز را به ایمیل آزمایشگاه مرکزی به آدرس زیر اعلام نمایند.

laboratory@hsu.ac.ir