دعوت مرکز پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر مشهد از عضو هيأت علمي دانشگاه

با حضور ۲۰ تن از فرهيختگان دانشگاهي و علمي متخصص و شناخته شده استان، سياست هاي تعيين مشي شده و شاخص هاي برنامه ميان مدت شهرداري مشهد، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

mashhad-3

دکتر شهاب عباس زاده، عضو هيأت علمي و معاون دانشکده مهندسي معماري و شهرسازي دانشگاه حکيم سبزواري به عنوان عضو پنل های تخصصي معماری – شهرسازی، فنی – عمراني و فرهنگی – اجتماعی، به دعوت آقاي دکتر خاکپور، رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد، در اين جلسه شرکت داشت، که در باب مسائل مورد بحث و سياست هاي کلان و ميان مدت شهر مشهد به ايراد سخنراني پرداخت.

mashhad-9

شايان ذکر است که دکتر عباس زاده، از اساتيد برجسته دانشگاه و متخصص در مباحث حوزه معماري و شهرسازي و نيز عمراني بوده و در جلسات مختلف و متعددي در سطح استان شرکت نموده است.

mashhad-11