دفتر كارآفرينى و مرکز رشد دانشگاه حكيم سبزوارى با همكارى شركت توسعه گران كيمياى شرق برگزار مي كند:

رويداد ملی شناسایی و سرمايه گذارى تجارى ايده هاى نوآورانه حوزه اقتصاد روستايي

مهلت ارسال ایده: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

لینک ثبت ایده

http://cnf.hsu.ac.ir/rural/fa