دكتر محمد علي زنگنه اسدي

asadi1

رشته تحصيلي: جغرافياي طبيعي (گرايش ژئومورفولوژي)

آخرين مدرك تحصيلي: دكتري تخصصي (.Ph.D)

سال اخذ آخرين مدرك تحصيلي: ۱۳۸۰

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه اصفهان

مرتبه علمي : دانشيار  پايه ۳۴

آدرس الکترونيکي:

Ma.zanganehasadi@hsu.ac.ir

 

۱ـ فعاليت‌هاي آموزشي:

 

تدريس دروس مقطع كارشناسي تدريس دروس مقاطع كارشناسي ارشد و دکتري
مباني زمین شناسی – مباني ژئومورفولوژي – زمین شناسی ایران- ژئومورفولوژي ايران- كاربرد ژئومورفولوژي در برنامه‌ريزي- كارهاي عملي ژئومورفولوژي- اصول سنجش از دور – كاربرد عكسهاي هوايي و ماهواره‌اي در جغرافيا- متون جغرافياي طبيعي به زبان انگليسي- تغييرات محيطي و روشهاي ارزيابي آن روش ها و تكنيك هاي ژئومورفولوژي در برنامه‌ريزي – تهيه و تفسير نقشه‌هاي ژئومورفولوژي- ژئومورفولوژي و مديريت محيط- واحدهاي ژئومورفولوژي ايران و توان‌هاي محيطي آن- کاربرد سنجش از دور در ژئومورفولوژي- ژئومورفولوژی و مدیریت مناطق کارستی

 

۲-فعاليت‌هاي پژوهشي:

 

رديف

عناوين مقالات علمي-پژوهشی محل  چاپ

۱

صور مختلف تخريب و فرسايش بياباني مجله پژوهشي دانشگاه تربيت معلم سبزوار شماره اول تابستان ۱۳۷۶ صص ۹۳-۸۱

۲

چشم اندازهاي كارستي حوضه اخلمد و مديريت محيطي آن

مجله علمي- پژوهشي پژوهش هاي جغرافيايي دانشگاه تهران شماره ۴۲، بهار۱۳۸۱ صص ۱۰۱-۸۷

۳ حوضه كارستي اخلمد نمادي از تكامل ژئومورفيك كارست

مجله علمي- پژوهشي دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه فردوسی مشهد ويژه نامه جغرافيا وبرنامه ريزي ناحيه اي شماره ۱ پاييز ۱۳۸۲ صص ۱۴۶-۱۲۳

۴

بررسي زمين شكل ها و فرايندهاي مورفولوژيكي موثر بر توسعه فيزيكي سبزوار مجله علمی مركز پژوهشي جغرافيايي و اجتماعي دانشگاه تربيت معلم سبزوار شماره ۲، تابستان ۱۳۸۶ صص ۱۴۴-۱۲۹
۵ ارزیابی فرسایش آبی حوزه آبریز سراب ونایی بروجرد با استفاده از مدل اصلاح شده پسیاک

فصل نامه علمی جغرافیایی چشم انداز زاگرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد سال اول شماره دوم زمستان۱۳۸۸ صص ۶۴-۵۵

۶

تحلیل نقش سیمای توپوگرافی در کاربری اراضی شهرستان گلوگاه با استفاده از GIS & RS مجله علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان – شماره ۳۹ – پاییز ۱۳۸۹ صص ۱۳۸-۱۲۱
۷ بررسی نقش ژئومرفولوژی در کیفیت مصالح ساختمانی در حوضه‌ی آبخیز قلعه شاهین

مجله علمی- پژوهشی مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دانشگاه حکیم سبزواری  شماره سوم –  بهار ۱۳۹۰ صص ۸۳-۷۳

۸

بررسی نقش اشکال و فرایندهای ژئومورفولوژی در کیفیت سنگ‌دانه‌ها در حوضه آبخیز خرم‌آباد مجله علمی – پژوهشی پژوهش های جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران – شماره ۷۸ – زمستان ۱۳۹۰ صص ۸۲-۶۹
۹ نقش ژئومورفولوژي در تشکيل و کيفيت سنگ‌دانه‌ها در حوضه هاي پاطاق و قلعه شاهين

مجله علمي – پژوهشي جغرافيا و برنامه‌ريزي محيطي دانشگاه اصفهان – سال ۲۴ شماره ۴۹ – بهار ۱۳۹۲ صص ۱۶-۱

۱۰

محدودیت ها و قابلیت های فرايندهاي ژئومورفيک در توسعه و برنامه ريزي شهر خرم آباد مجله علمي- پژوهشي مطالعات جغرافيايي مناطق خشک دانشگاه حکيم سبزواري-  شماره ۱۱-  بهار۱۳۹۲ صص ۳۴-۱۹
۱۱ بررسی آسیب پذیری آبخوان دشت نیشابور با استفاده از روش دراستیک در محیط GIS

مجله علمی-پژوهشی جغرافیا و مخاطرات محیطی دانشگاه فردوسی مشهد- شماره ششم – تابستان ۱۳۹۲ صص۵۶-۳۷

۱۲

بررسي نقش ژئومورفولوژي در ويژگي‌هاي هيدرولوژيکي و شيميايي چشمه‌هاي حوضه آبخيز کنگير فصلنامه علمي– پژوهشي جغرافيا و آمايش شهري و منطقه‌اي دانشگاه سيستان و بلوچستان – سال سوم شماره ۷ – تابستان ۱۳۹۲ صص۸۴-۷۱
۱۳ تحلیل تکتونیک فعال طاقدیس گلیان با استفاده از شاخص های مورفوتکتونیکی

فصلنامه علمي – پژوهشي جغرافيا و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان – شماره ۳۳ – زمستان ۱۳۹۲ صص ۱۷۲- ۱۵۹

۱۴

نقش پدیده های ژئومورفولوژی در مسائل دفاعی و امنیتی نواحی مرزی جنوبشرقی کشور با استفاده از مدل تحلیلی SWOT دوفصلنامه علمی ژئومورفولوژی کاربردی ایران دانشگاه حکیم سبزواری – شماره اول –  بهار و تابستان ۱۳۹۲ – صص ۴۳ – ۲۷
۱۵ بررسی قابلیت های محیطی حوضه های آبی دامنه جنوبی توچال برای تبدیل به ژئوپارک

فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای دانشگاه سیستان و بلوچستان –سال سوم –شماره ۹ –زمستان ۱۳۹۲ صص۱۱۰- ۹۷

۱۶

ارزیابی شاخص های تکتونیک فعال در مرز ساختاریالبرز جنوبی (مطالعه موردی: حوضه های حبله رود, ایوانکی و جاجرود) فصلنامه علمی بین المللی زمین پویا – سال دوم شماره چهارم – پاییز ۱۳۹۳ –صص۵۰-۳۵
۱۷ ارزیابی پتانسیل های ژئوتوریسم دامنه های جنوبی مکران (جنوب بلوچستان)

دوفصلنامه علمی-ترویجی اندیشه جغرافیایی  دانشگاه زنجان سال ۷ – شماره ۱۴ – پاییز ۱۳۹۳ – صص۱۳۶-۱۱۹

۱۸

بررسی ناپایداری ژئومورفولوژیک دامنه ای به روش آنبالاگان با استفاده از GIS مطالعه موردی حوضه آّبخیز کلات در ارتفاعات فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جغرافیایی دانشگاه اصفهان – سال ۲۹ – شماره ۱۱۵ زمستان ۱۳۹۳- صص ۲۵۹-۲۴۱
۱۹ بررسی اثر جاده سازی بر وقوع زمین لغزش های سطحی با استفاده از مدل پایداری دامنه ها

مجله علمی- پژوهشی آمایش جغرافیایی فضا – دانشگاه گلستان – سال ششم – شماره ۱۵ – بهار ۱۳۹۴ – صص ۱۶۲-۱۴۹

۲۰

تهيه نقشه آسيب پذيري آلودگي آبخوان بقيع خراسان رضوي به دو روش cop و Paprika با استفاده از سنجش از دور

فصلنامه علمی- پژوهشی مهندسی منابع آب – سال هشتم – شماره ۲۵ تابستان ۱۳۹۴ – صص ۳۰-۲۳

۲۱

ارزیابی و پایش توفان گرد و غبار با استفاده از روش های سنجش از دور(مطالعه موردی غرب و جنوب غرب ایران) فصلنامه علمی- پژوهشی امداد و نجات – سازمان هلال احمر ایران – سال هفتم شماره ۱ بهار ۱۳۹۴ – صص۲۰-۱
۲۲ پهنه بندی و تعیین بهترین شاخص خشکسالی در استان خراسان رضوی

مجله علمي- پژوهشي مطالعات جغرافيايي مناطق خشک دانشگاه حکيم سبزواري-  شماره ۱۹-  بهار۱۳۹۴- صص ۸۴-۷۰

۲۳

بررسی نقش عوارض ژئومورفولوژی در پدافند غیرعامل (مطالعه موردی ناحیه مرزی ایران و ترکمنستان در شهرستان های سرخس و باجگیران) فصلنامه علمی-ترویجی پدافندغیرعامل و امنیت دانشکده علوم و فنون فارابی-سال چهارم شماره ۱۲-تابستان ۱۳۹۴-صص۸۲-۵۱
۲۴ تحلیل ارتباط پوشش گیاهی بر وقوع تعداد گرد و غبار استان خراسان رضوی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور

مجله علمي- پژوهشي سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی سال ششم- شماره ۴ – زمستان ۱۳۹۴ -صص ۴۵-۳۳

۲۵

شواهد ژئومورفولوژیک تکتونیک فعال در طاقدیس پیکلا فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جغرافیایی دانشگاه اصفهان – سال ۳۰ – شماره ۱۱۸ پاییز ۱۳۹۴- صص ۲۲۲-۲۰۸
۲۶ تکتونیک فعال و ارتباط آن با حجم مخروط افکنه(مطالعه موردی: پنج حوضه آبخیز در شمال شرق ایران مرکزی)

فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جغرافیایی سال ۳۰ – شماره ۴ – بهار ۱۳۹۵- صص ۳۰-۶

۲۷

دانش بومی عوارض ژئومورفولوژی(آب رنگ کردن) و نقش آن در حفظ آب و خاک فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جغرافیایی سال ۳۰ – شماره -۴ بهار ۱۳۹۵- صص ۱۶۷-۱۵۰
۲۸ تحلیل وقوع گرد و غبار و پهنه بندی آن در استان خراسان رضوی

فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های فرسایش محیطی دانشگاه هرمزگان – شماره ۲۰ – بهار ۱۳۹۵- صص ۵۷-۴۵

۲۹

تأثیر بیوژئومورفولوژیکی دامنه های سنگریز بر پوشش گیاهی(مطالعه موردی: دامنه جنوبی ارتفاعات جغتای سبزوار) فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی – سال ۱۶- شماره ۵۴ – تابستان ۱۳۹۵ – صص ۹۷-۱۱۲
۳۰ پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش های مختلف تئوری آموزش آماری منطقه نیشابور

مجله علمی- پژوهشی آمایش جغرافیایی فضا – دانشگاه گلستان – سال ششم -شماره ۲۰ – تابستان ۱۳۹۵ –صص۵۰-۳۵

۳۱

بررسی تأثیر تکتونیک در ویژگی های کمی شبکه های زهکشی(مطالعه موردی: حوضه های بار، بقیع و قلعه میدان در دامنه جنوبی رشته کوه بینالود فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های ژئومورفولوژی کمی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- سال ۴- شماره ۴ – بهار ۱۳۹۵ – صص ۱۰۳-۸۷
۳۲ بررسی نقش زمین ساخت فعال و خطواره های تکتونیکی در پیدایش سفره های آب زیرزمینی دشت سبزوار با استفاده از RS & GIS

دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دانشگاه حکیم سبزواری- شماره ۴- بهار ۱۳۹۵ – صص ۳۰-۱۶

۳۳

ارزیابی توسعه کارست با استفاده از ویژگی های هیدرودینامیکی و هیدروشیمیایی چشمه های کارستی در زاگرس(مطالعه موردی: تاقدیس قلاجه و توده پراو- بیستون) فصلنامه علمي – پژوهشي جغرافيا و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان – سال ۱۱- شماره ۴۴ – پاییز۱۳۹۵ صص۱۲۲-۱۰۷
۳۴ Landslide susceptibility zonation using the fuzzy algebraic operators in Iran

Journal of Materials and Environmental Science- N.8-Jan.2017 –PP.50-59  (ISC-scopus)

۳۵

“Water-Colouring” and Geomorphologic

Features of the Marl Hills in Changing

Quality of Soil and Water

Journal of Computational Water, Energy and Environmental Engineering, 2017, 6, PP. 129-142
۳۶ نگرشي نوين در ارزيابي ژئومورفوسايتها و ژئوسايتها در ايران

فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی-  شماره ۳۴ تابستان ۱۳۹۵- صص۶۴-۴۱

۳۷

شناسایی مناطق برداشت گرد و غبار در شرق خاورمیانه با استفاده از  شاخص های آشکارسازی گرد و غبار فصلنامه علمی- پژوهشی مخاطرات محیط طبیعی دانشگاه سیستان و بلوچستان – شماره ۱۱ بهار ۱۳۹۵ – صص ۱۱۸ – ۱۰۱
۳۸ بررسي عوامل مؤثر در پيدايش و تكامل مخروط افكنه هاي دامنه هاي جنوبي ارتفاعات جغتاي با تأكيد بر نقش تكتونيك در محدوده ي غرب سبزوار

فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافيا و توسعه  دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶  صص۸۸-۶۹

۳۹

نقش ژئومورفولوژي در مديريت منابع طبيعي با استفاده از روش تحليل سيستمهاي ارضي(مطالعه موردي: حوضه آبخيز كلاته سادات سبزوار) فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشهاي ژئومورفولوژي كمي- انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، سال پنجم، شماره۴ ، بهار ۱۳۹۶ – صص ۱۵۸-۱۳۷
۴۰ بررسی تغییرات اپتیکی وبیوفیزیکی سطح زمین طی وقوع یک طوفاندر منطقه خشک(مطالعه موردی:جنوب شرق اصفهان و پلایای گاوخونی)

مجله علمي- پژوهشي مطالعات جغرافيايي مناطق خشک دانشگاه حکيم سبزواري- سال ششم – شماره  ۲۴ – تابستان ۱۳۹۵  – صص۹۷-۴۹

۴۱

بررسی مورفومتری گرزهای دیو واقع در ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی مجله علمي – پژوهشي جغرافيا و برنامه‌ريزي محيطي دانشگاه اصفهان – سال ۲۷ شماره ۶۴- زمستان ۱۳۹۵ صص ۵۶-۴۱
۴۲ بررسی تأثیر عوامل جغرافیایی در نوسان سطح آب زیرزمینی دشت پارس آباد مغان

فصلنامه علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی – سال ۱۷- شماره ۵۹ – پاییز ۱۳۹۶ – صص ۲۷۱-۲۸۷

۴۳

تحلیل شاخص های ژئومورفومتری شبکه زهکشی جهت ارزیابی تکتونیک فعال در حوضه های باغرود، بوژان، زاوین و سررود در شمال شرق کشور مجله علمی- پژوهشی آمایش جغرافیایی فضا – دانشگاه گلستان – سال هفتم – شماره ۲۵ – پاییز ۱۳۹۶ – صص۱۱۹-۱۰۳
۴۴ بررسی و ارزیابی روند تغییرات سطوح جنگل های حرا(مانگرو) با استفاده از تکنیک های سنجش از دور (مطالعه موردی: بندرعباس)

مجله علمی- پژوهشی اکوسیستم های طبیعی ایران  دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور -سال هفتم – شماره چهارم- زمستان ۱۳۹۵- صص ۳۱-۱۷

۴۵

کاربرد شاخص زاویه تلاقی آبراهه ها در تحلیل ژئومورفولوژی تکتونیک حوضه های آبریز شمال شرق کشور مجله علمی- پژوهشی زمین شناسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر- سال یازدهم- شماره ۳۸- بهار۱۳۹۶ – صص ۶۷-۵۱
۴۶ مقایسه تهیه نقشه حساسیت به فرسایش ابکندی با استفاده از مدل احتمالاتی وزن واقعه و نسبت فروانی در حوضه آبحیز سنگانه کلات

فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جغرافیایی سال ۳۲ – شماره ۴ – زمستان ۱۳۹۶ – شماره پیاپی ۱۲۷- صص۱۲۶- ۱۰۵

۴۷

ارزیابی ژئومورفوسایت های ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی به روش بریلها به منظور حفاظت از میراث زمین شناختی نشریه علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز سال ۲۳ – شماره ۶۳ – بهار ۱۳۹۷– صص۱۳۷-۱۱۷
۴۸ تحلیلی بر آنومالی های مورفوتکتونیک و ارتباط آن با تغییر ساختارهای تکتونیکی پهنه زاگرس مرتفع و کمربند سنندج-سیرجان در منطقه نمونه قلعه شاهرخ

فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافيا و توسعه  دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره ۵۲ تابستان ۱۳۹۷- صص۶۸-۴۳

۴۹

بررسی علل افت آب زیرزمینی دشت نورآباد ممسنی با تأکید بر نقش فعالیت های تکتونیکی و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات کاربردی علوم جغرافيایی دانشگاه خوارزمی شماره ۵۲ بهار ۱۳۹۸- صص۲۵۴-۲۳۵
۵۰ روابط کمّی بین حجم مخروط افکنه ها و ارتباط آن با تکتونیک فعال(مطالعة موردی: مخروط افکنه های دامنة جنوبی ارتفاعات جغتای)

مجله علمي- پژوهشي جغرافيا و برنامه‌ريزي محيطي دانشگاه اصفهان – سال ۲۹ شماره ۷۱ – تابستان ۱۳۹۷- صص ۵۶-۳۵

 

 

رديف عناوين مقالات  ارائه شده در همایش ها و کنفرانس های معتبر علمی محل ارائه و چاپ
۱ نقشه استفاده از زمين و اهميت آن در عمران مناطق هشتمين كنگره جغرافيدانان ايران دانشگاه اصفهان شهريور۱۳۷۱
۲ محاسبه سيكل فرسايش رودخانه ليقوان با استفاده از مدلهاي رياضي دومين سمينار مهندسي رودخانه اهواز مهر ۱۳۷۱
۳ فرسايش رودخانه اي به عنوان يك عامل مورفوژنز دومين سمينار مهندسي رودخانه اهواز مهر۱۳۷۱
۴ تحليل سيكل فرسايش در حوضه آبي كال شورسبزوار سمينار سبزوار و توانمندي هاي توسعه دانشگاه تربيت معلم سبزوار شهريور ۱۳۷۵
۵ ژئومورفولوژي كارست و رابطه آن با جغرافياي گذران اوقات فراغت در دامنه شمالي بينالود همايش توانمنديهاي جغرافيا در برنامه ريزيهاي توسعه دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد دي۱۳۸۰
۶ مناظر ژئومرفيك و اكوتوريسم در جهان اسلام دومين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام تهران شهريور۱۳۸۲
۷ ژئومورفولوژي دامنه شمالي البرز و اهميت آن در اكوتوريسم همايش نقش صنعت گردشگري در توسعه مازندران دانشگاه مازندران مهر۱۳۸۴
۸ تنگناهاي طبيعي موثر در توسعه پايدار سبزوار همايش بين المللي مخاطرات زمين و بلاياي طبيعي دانشگاه تبريز مهر ۱۳۸۴
۹ واسنجي روشهاي وزن دهي چند عامله در محيط GIS به منظور تعيين حساسيت پذيري حوضه هاي آبخيز به فرسايش آبي (مطالعه موردي:حوضه كلاته سادات سبزوار) هفتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه دانشگاه شهيد چمران اهواز بهمن ۱۳۸۵
۱۰ امكان سنجي و مكان يابي درياچه مصنوعي كال شور سبزوار اولين همايش ملی شهر سالم دانشگاه تربيت معلم سبزوار خرداد ۱۳۸۷
۱۱ ساماندهي حاشيه شهر سبزوار با تاكيد بر مطالعات جغرافياي طبيعي اولين همايش ملی شهر سالم دانشگاه تربيت معلم سبزوار خرداد ۱۳۸۷
۱۲ بررسي زمين شكل ها و فرايندهاي مورفولوژيكي موثر بر توسعه فيزيكي سبزوار مجله مركز پژوهشي جغرافيايي و اجتماعي دانشگاه تربيت معلم سبزوار شماره ۲، ۱۳۸۶
۱۳ بررسی مخاطرات محیطی شهر سبزوار و تاثیر آن در مدیریت و توسعه شهر دومین همایش ملی شهر سالم دانشگاه تربیت معلم سبزوار خرداد ۱۳۸۹
۱۴ تکنیک های شناسایی کارست با تکیه بر فرسایش و اهمیت آن در تامین آب همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد خرداد ۱۳۸۹
۱۵ تعیین ماهیت نهشته های رسوبی با استفاده از آنالیز آزمایشگاهی(مطالعه موردی حاشیه شمالی شهر سبزوار) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد خرداد ۱۳۸۹
۱۶ ارزیابی رابطه بین ژئومرفولوژی و آبهای زیرزمینی در حوضه آبخیز کنگیر چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور تهران آبان ۱۳۸۹
۱۷ بررسی نقش اشکال و فرایندهای ژئومرفولوژی در کیفیت سنگدانه ها در حوضه آبخیز خرم آباد چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور تهران آبان ۱۳۸۹
۱۸ شناسایی تکتونیکهای فعال طاقدیس پی کلا بر اساس شاخص های کمی ژئومرفولوژی پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر اسفند ۱۳۸۹
۱۹ ارزیابی شواهد ژئومرفولوژیک تکتونیک های فعال در طاقدیس گلیان پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر اسفند ۱۳۸۹
۲۰ بررسی نقش ژئومرفولوژی در ویژگی آبهای زیرزمینی حوضه آبخیز کنگیر ششمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشگاه سمنان اردیبهشت ۱۳۹۰
۲۱ بررسی تاثیر اشکال ژئومرفولوژی در تعیین محل استخراج و کیفیت سنگدانه ها در حوضه آبخیز خرم آبادی ششمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشگاه سمنان اردیبهشت ۱۳۹۰
۲۲ ارزيابي و پيش بيني خطر فرسايش خاک در حوضه لواسان لتيان دومين همايش ملي جايگاه مطالعات ژئومرفولوژي در آمايش سرزمين و مديريت محيط- انجمن ايراني ژئومورفولوژي تهران ۲۰ و ۲۱/ ۲/۹۱
۲۳ تعيين ماهيت رسوبات به روش گرانولومتري- مورفوسکپي … شانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران دانشگاه شيراز- ۱۴-۱۶/۶/۹۱
۲۴ بررسي نقاط آسيب پذير شهر اسفراين از سيلاب هاي احتمالي رودخانه بيدواز همايش ملي ژئومورفولوژي و زيستگاه انسان – انجمن ايراني ژئومورفولوژي تهران – ۹/۱۲/۹۱
۲۵ بررسي ميزان ارتباط نوسان آب زيرزميني با عوارض ژئومورفولوژي در دشت پارس آباد همايش ملي ژئومورفولوژي و زيستگاه انسان – انجمن ايراني ژئومورفولوژي تهران– ۹/۱۲/۹۱
۲۶ بررسي ميزان تغييرات پارامترهاي اقليمي شهر بجنورد نخستين کنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتي و فناوري پيشرفته کرمان ۳۱-۱/۳/۱۳۹۲
۲۷ برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT  ( مطالعه موردی: روستای حصار ) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین ۱۷و ۱۸/۴/ ۱۳۹۲ دانشگاه بوعلی سینای همدان
۲۸ تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری دریاچه بزنگان با استفاده از مدل SWOT دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین ۱۷و ۱۸/۴/ ۱۳۹۲ دانشگاه بوعلی سینای همدان
۲۹ توجه به نقش صنعت گردشگری در توسعه پایدار روستایی دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین  ۱۷ و ۱۸/۴/ ۱۳۹۲ دانشگاه بوعلی سینای همدان
۳۰ ارزیابی فعالیت تکتونیکی دامنه جنوبی بینالود بر اساس شاخص های مورفومتریک حوضه های آبریز سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی – تخصصی علوم زمین ۲۷ – ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت –  سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
۳۱ بررسی نقش پدیده های ژئومورفولوژی کارست تاقدیس دشتک در ویژگی های هیدرولوژیکی و شیمیایی چشمه ها دومین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی – ژئومورفولوژی و پایش تغییرات محیطی ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ دانشگاه نهران
۳۲ بررسي تأثير هوازدگي در کيفيت سنگدانه‌ها در لندفرمهاي دامنه‌ي جنوبي بينالود همایش علوم جغرافیایی ایران – جغرافیا بستر توسعه ۳۰/۲/۱۳۹۳ دانشگاه تهران
۳۳ استفاده از فرم های ژئومورفولوژی برای استقرار منابع استراتژیک در پدافند غیرعامل همایش ملی پدافند غیرعامل و علوم انسانی  – ۲۹/۲/۱۳۹۳ دانشگاه کاشان
۳۴ پتانسیل یابی آب زیرزمینی در سازندهای سخت کربناته استان خراسان رضوی با استفاده از GIS اولین همایش ملی آب ، انسان ، زمین – شرکت توسعه گردشگری اصفهان ۶/۶/۱۳۹۳
۳۵ بررسی گسترش عوارض کارستی در توده آهکی کوه میش ششتمد و نقش آن در تغذیه چشمه های کارستی اولین همایش ملی آب ، انسان ، زمین – شرکت توسعه گردشگری اصفهان ۶/۶/۱۳۹۳
۳۶ رویکردهای نوین پدافند غیرعامل در آمایش سرزمین(مطالعه موردی شهر مرزی باجگیران) اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران – دانشگاه سمنان – ۲۶/۶/۱۳۹۳
۳۷ ارزیابی نسبی فعالیتهای تکتونیکی بر اساس شاخص های ژئومورفولوژیک هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی – دانشگاه اراک – ۱/۸/۱۳۹۳
۳۸ ژئومورفولوژی بستر دریا و پدافند غیرعامل اولین همایش ملی پدافند غیرعامل در علوم دریایی – هرمزگان– ۲۸/۸/۹۳
۳۹ تحلیل روند خشکسالی استان خراسان رضوی … دهمین همایش ملی علوم ومهندسی آبخیزداری،دانشگاه بیرجند ۲۹/۱۱/۹۳
۴۰ تحلیل آماری گرد و غبار استان خراسان رضوی … دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی- دانشگاه سمنان ۲/۸/۹۳
۴۱ شناسایی پتانسیل آبی در سازندهای سخت کارستی شونده با استفاده از تکنیک سنجش از دور(مطالعه موردی: دامنه شمالی بینالود) سومین همایش ملی انجمن ایرانی |ئومورفولوژی – ژئومورفولوژی و بحران آب – دانشگاه تهران ۲۹/۲/۹۴
۴۲ ارزیابی وضعیت آب زیرزمینی و بحران آب در استان خراسان رضوی سومین همایش ملی انجمن ایرانی |ئومورفولوژی – ژئومورفولوژی و بحران آب – دانشگاه تهران ۲۹/۲/۹۴
۴۳ نقش سازندهای کربناته در تأمین منابع آب آینده( مطالعه موردی: حوضه ی آبریز نیشابور ) سومین همایش ملی انجمن ایرانی |ئومورفولوژی – ژئومورفولوژی و بحران آب – دانشگاه تهران ۲۹/۲/۹۴
۴۴ بررسی زیست محیطی محل دفن زباله در شهرستان آزادشهر اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی – دانشگاه اراک خرداد ماه ۱۳۹۴
۴۵ ارزیابی آسیب پذیری آلودگی آبخوان کارستی فریزی با استفاده از مدل RISK دومین همایش ملی آب، انسان ، زمین –  شرکت توسعه گردشگری اصفهان شهریور ماه ۱۳۹۴
۴۶ آشکارسازی تغییرات بستر رودخانه مند بوشهر با استفاده از تحلیل های آماری مورفومتری بستر و سنجش از دور اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انژی پاک – تهران – ۵/۱۱/۲۰۱۵
۴۷ ارزیابی ژئومورفوسایتها در ایران به منظور حفاظت و و نیل به توسعه پایدار آن دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها – تهران ۲۵/۲/۲۰۱۶
۴۸ ارزیابی کمی در ژئومورفوسایتها در ژئوپارک غرب خراسان رضوی به روش فاسولاس و همکاران اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری – تهران – ۱۴/۱/۲۰۱۶
۴۹ ارزیابی و پهنه بندی عوامل مؤثر بر گسترش و تحول کارست در قسمت غربی رشته کوه بینالود دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی – تهران – ۲۱/۵/۲۰۱۵
۵۰ کاربرد مطالعات هیدروژئومورفولوژی در شناسایی منابع آب زیرزمینی سومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار- تهران- ۲۰/۶/۲۰۱۶
۵۱ نقش ژئومورفولوژی در توسعه شهری، محدودیت ها و موانع دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری – تبریز- ۱۲/۵/۲۰۱۶
۵۲ بررسی نقش اقتصادی سازندهای آهکی و بوکسیت کارستی در شهرستان دماوند چهارمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- ژئومورفولوژی و آمایش سرزمین- تهران -۱۹/۸/۱۳۹۵
۵۳ بررسی قابلیت های ژئومورفولوژیکی کارست در توسعه اکوتوریسم شهرستان کلات خراسان رضوی چهارمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- ژئومورفولوژی و آمایش سرزمین- تهران -۱۹/۸/۱۳۹۵
۵۴ کارایی مدل Karstlop در مدلسازی تغذیه آبخوان کارستی پراو-بیستون چهارمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- ژئومورفولوژی و آمایش سرزمین- تهران -۱۹/۸/۱۳۹۵
۵۵ پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل LIM وبا بکارگیری تکنیک GIS  در حوضه آبخیز دیزباد اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست ، امنیت و گردشگری – دانشگاه بزرگمهر قاین ۳۰-۲۹ دی ماه ۹۵
۵۶ ارزیابی تطبیقی و کارآیی مدل های سوئیتینگ و ژیونگ در محاسبه میزان فرسایش کارستی در حوضه الشتر اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست ، امنیت و گردشگری – دانشگاه بزرگمهر قاین ۳۰-۲۹ دی ماه ۹۵
۵۷ ارزیابی میزان فرسایش کارستی در حوضه فهلیان فارس پنجمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی – ژئومورفولوژی و چالش های محیطی- دانشگاه فردوسی مشهد-   ۲۷-۲۶ مهرماه ۹۶
۵۸ نقش اشکال ژئومورفولوژیک در پدافندغیرعامل(مطالعه موردی دامنه جنوبی ارتفاعات گرین) پنجمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی – ژئومورفولوژی و چالش های محیطی- دانشگاه فردوسی مشهد-   ۲۷-۲۶ مهرماه ۹۶
۵۹ پهنه بندی تحول کارست حوضه الشتر با بهره گیری از مدل ANP پنجمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی – ژئومورفولوژی و چالش های محیطی- دانشگاه فردوسی مشهد-   ۲۷-۲۶ مهرماه ۹۶
۶۰ نقش ژئومورفولوژی در افزایش ظرفیت ژئوتوریسم منطقه(مطالعه موردی: روستای کلاته سادات سبزوار) نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم کشاورزی، دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد ۳۰ آبان ماه ۹۶
۶۱ بررسی همزمانی خشکسالی و افت آب زیرزمینی دشت نورآباد ممسنی با استفاده از GIS دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران – دانشگاه شهرکرد ۲۱-۲۰ تیرماه ۹۶
۶۲ نقش ژئومورفولوژی در افزایش ظرفیت ژئوتوریسم منطقه(مطالعه موردی: روستای کلاته سادات سبزوار) نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم کشاورزی، دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد ۳۰ آبان ماه ۹۶
۶۳ برآورد میزان رسوب و فرسایش با استفاده از روش های ژئومورفومتری در حوضه آبریز کرج ششمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی – ژئومورفولوژی و چالش های محیطی- دانشگاه شهید بهشتی- دوم آبان ماه ۱۳۹۷
۶۴ نقش ژئومورفولوژي در ارزيابي تناسب زمين به منظورآينده نگاري توسعه فيزيكي شهري (نمونه موردي: شهر نقاب) نخستین همایش ملی آینده نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ای- دانشگاه کرمان- ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷

 

رديف عناوین طرح هاي تحقيقاتي خاتمه یافته سمت نام موسسه
۱ بررسي علل افت آبهاي زيرزميني دشت جوين سبزوار و ارائه راه حل هاي كاهش آن همكار اصلي دانشگاه تربيت معلم سبزوار۱۳۷۶
۲ تهيه و تشكيل هرباريوم گياهان صنعتي- دارويي جنوب سبزوار همكار اصلي دانشگاه تربيت معلم سبزوار۱۳۸۷
۳ امكان سنجي و مكان يابي درياچه مصنوعي كال شور سبزوار مجري مركز پژوهشي علوم جغرافيايي واجتماعي شوراي اسلامي شهر سبزوار۱۳۸۲
۴ آبخوانداري دشت سبزوار همكار اصلي دانشگاه تربيت معلم سبزوار-دانشگاه فردوسي مشهد۱۳۸۳
۵ ساماندهي حاشيه شهر سبزوار همكار اصلي دانشگاه تربيت معلم سبزوار،شهرداري سبزوار۱۳۸۵
۶ مطالعات جامع کاهش آلودگي آب شهر سبزوار همكار اصلي دانشگاه تربيت معلم سبزوار،سازمان حفاظت محيط زيست خراسان۱۳۸۶
۷ ارزيابي دروس كارشناسي ارشد جغرافياي طبيعي گرايش ژئومرفولوژي مجري دانشگاه تربيت معلم سبزوار۱۳۸۷
۸ اطلس ژئومورفولوژی شهرستان سبزوار مجری دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۱۳۸۸
۹ نقش فرایندها و اشکال ژئومورفولوژی در تامین مصالح ساختمانی مجری دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۱۳۸۹
۱۰ بررسی رابطه ژئومورفولوژی با آبهای زیرزمینی در حوضه کنگیر مجری دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۱۳۸۹
۱۱ نقش عوارض ژئومورفولوژی در پدافند غیرعامل شمال شرق کشور مجری دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۱۳۹۰
۱۲ ترسیب  کربن در روداب سبزوار مجری دانشگاه حکیم سبزواری و اداره منابع طبیعی سبزوار  ۱۳۹۵
۱۳ تدوین سند توسعه روستایی ابارش، علی آباد و شامکان همكار اصلي دانشگاه حکیم سبزواری و فرمانداری سبزوار  ۱۳۹۵

 

رديف كتب انتشار يافته سال ناشر
۱ مقدمه‌اي بر تغييرات محيطي تاليف ۱۳۸۶ دانشگاه تربيت معلم سبزوار
۲ مدل‌هاي كمي ارزيابي فرسايش آبي تاليف ۱۳۸۹ دانشگاه تربيت معلم سبزوار
۳ مباني ژئومورفولوژي ترجمه و تاليف ۱۳۹۲ دانشگاه حکيم سبزواري

 

رديف جزوات درسي تدوین شده مقطع سال
۱ كارهاي عملي ژئومورفولوژي كارشناسي ارشد ۱۳۸۵
۲ جغرافياي ناحيه‌اي ايران (مناطق كوهستاني) كارشناسي ۱۳۸۶
۳ ژئومورفولوژی مناطق کارستی و مدیریت آن دکتری ۱۳۹۲

 

رديف عناوين پايان نامه هاي كارشناسي سال ارائه نام ونام خانوادگي دانشجو سمت
۱ نگاهي به جغرافياي گناباد ۱۳۷۴ علي ثابتيان استاد راهنما
۲ سيماي جغرافياي كشاورزي دهستان ملاثاني اهواز ۱۳۷۶ مينا محمديان استاد راهنما
۳ بررسي نقش چوگا وعوارض زيست محيطي آن ۱۳۷۶ بهرام نجف پور استاد راهنما
۴ جغرافياي طبيعي شهرستان فريمان ۱۳۷۷ نرگس كهترپور استاد راهنما
۵ پژوهشي در ژئومرفولوژي حوضه آبريز رودخانه بايگ ۱۳۷۸ نادر درويشي بايگي استاد راهنما
۶ مطالعات ژئومرفولوژي حوضه آبخيز سدبار ۱۳۷۸ هاجر حسيني استاد راهنما
۷ بررسي جغرافياي طبيعي حوضه آبخيز سليمان تنگه ۱۳۷۸ آيت ا… بريماني استاد راهنما
۸ پژوهشهاي ژئومرفولوژي در دامنه جنوبي بينالود ۱۳۷۸ فاطمه سليماني استاد راهنما
۹ پژوهشي در ژئومرفولوژي حوضه آبريز اسفيدان (دامنه شمالي آلاداغ) ۱۳۷۹ محمد جواد ايزانلو استاد راهنما
۱۰ ژئومرفولوژي حوضه زرينه رود ۱۳۷۹ ناهيد حيدريان ملكي استاد راهنما
۱۱ بررسي ژئومرفولوژي حوضه آبخيز بيد و برغمد ۱۳۷۹ مرضيه بلاش آبادي استاد راهنما

 

رديف عناوين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد سمت نام دانشجو سال
۱ پژوهشي در ژئومرفولوژي حوضه آبي گيلان غرب و كاربردآن در برنامه ريزي محيطي استاد راهنما عباس پيروزمهر ۱۳۸۲
۲ ژئومرفولوژي چاله سبزوار استاد راهنما حسن كلاته عربي ۱۳۸۲
۳ بررسي ژئومرفولوژي حوضه آبريزخرزن و كاربرد آن در برنامه ريزي محيطي استاد راهنما محمدرضا عامري ۱۳۸۳
۴ بررسي تحولات ژئومرفولوژيكي منطقه جنت آباد جنگل تربت حيدريه با استفاده از اطلاعات ماهواره اي و GIS وكاربرد آن در مديريت منابع طبيعي استاد راهنما سليمان مامه ۱۳۸۳
۵ بررسي ژئومرفولوژي حوضه آبي طاغان و نقش آن در توسعه اقتصادي ناحيه استاد راهنما محمد علي بزرگي ۱۳۸۳
۶ بررسي ژئومرفولوژي حوضه آبريزچهلمير واهميت آن دربرنامه ريزي محيطي استاد راهنما اسماعيل فغاني ۱۳۸۳
۷ بررسي كاربرد حساسيت اراضي به فرسايش در رابطه با ژئومرفولوژي و زمين شناسي سطحي با استفاده از GIS در حوضه كلاته سادات استاد راهنما آزيتا بيگلرزاده ۱۳۸۴
۸ تحليل توان سيل خيزي حوضه آبريز ششتمد استاد راهنما فريال طيبي ۱۳۸۴
۹ تحليل نقش عوامل هيدروژئومرفولوژي در استقرار سكونتگاههاي روستايي صالح آباد جام استاد راهنما گل محمد اقبالي ۱۳۸۴
۱۰ بررسي ژئومرفولوژيكي حوضه آبريز سوله عشق آباد با تاكيد بر مديريت محيطي بااستفاده از GIS استاد راهنما ابوالفضل حسني ۱۳۸۵
۱۱ بررسي ژئومرفولوژي حوضه آبريز نوده كياده ونقش آن در توسعه اقتصادي منطقه بااستفاده از RS & GIS استاد راهنما زكيه كريمي ۱۳۸۵
۱۲ تحليل نقش سيماي توپو گرافي در كاربري اراضي در منطقه گلوگاه بااستفاده از GIS & RS استاد راهنما مريم عسكري ۱۳۸۵
۱۳ بررسي عوارض ژئومرفولوژي حوضه آبريز ناري و تاثير آن بر فرسايش منطقه استاد راهنما علي شاملونيان ۱۳۸۶
۱۴ هیدروژئومرفولوژی حوضه آبریز چهل گزی و کار برد آن در برنامه ریزی محیطی استاد راهنما مهشید راست بین ۱۳۸۶
۱۵ تجزیه و تحلیل فرایندهای هوازدگی حوضه تیل آباد

استاد راهنما

 

کامران رضائی نوده ۱۳۸۶
۱۶ نقش پدیده های ژئومورفولوژی در مسائل دفاعی و امنیتی نواحی مرزی جنوب شرق کشور

استاد راهنما

 

مرتضی رضايی عارفی ۱۳۸۶
۱۷ تحلیل فرسایش بادی و نقش آن در اقتصاد کشاورزی بخش میان جلگه شهرستان نیشابور استاد راهنما حسن فتح آبادی ۱۳۸۷
۱۸ هیدروژئومرفولوژی حوزه آبخیز خیاوچای استاد راهنما بهاءالدین گل محمدزاده ۱۳۸۷
۱۹ بررسي فرسایش کار ستی در دشت فامنین با تاکید بر فروچاله های ایجاد شده استاد راهنما بهجت پاکدست ۱۳۸۷
۲۰ نقش سازندهای آهکی آلاداغ و سالوک در تغذیه آبخوان دشت بجنورد

استاد راهنما

 

شهناز خالقی ۱۳۸۸
۲۱ بررسی تنگناهها و تهدیدات مورفولوژی موثر بر توسعه روستاهای حوضیه اسفیدان

استاد راهنما

 

محمد جواد ایزانلو ۱۳۸۸
۲۲ ریزپهنه بندی خطر فرسایش بادی در شهرستان سبزوار و راهکارهای مقابله با آن

استاد راهنما

 

سیده حمیده شبیری ۱۳۸۸
۲۳ بررسی تنگناهها و تهدیدات مورفولوژی موثر بر توسعه روستای یدک شهرستان قوچان

استاد راهنما

 

حسین رونده ۱۳۷۹
۲۴ تنگناها و پتانسیلهای مورفولوژی مؤثر بر توسعه فیزیکی شهر قوچان استاد راهنما روح ا.. حسینی سراب

۱۳۸۹

 

۲۵ بررسی نقش عوارض ژئومرفولوژی در تغذیه آبهای زیر زمینی دشت قوچان استاد راهنما عبدا… پاکدل ۱۳۸۹
۲۶ بررسی عوارض ژئومرفولوژی حوضه آبریز الیاتو و تاثیر آن بر فرسایش منطقه استاد راهنما رضا فرجام فریمان ۱۳۸۹
۲۷ نقش عوارض ژئومرفولوژی در دفاع و پدافند غیرعامل با تاکید بر شمالشرق خراسان استاد راهنما مسلم ابراهیمی ۱۳۹۰
۲۸ پتانسیل رسوبدهی سازندهای زمین شناسی حوضه رمان استاد راهنما هاجر شاهرخی ۱۳۹۰
۲۹ قابلیت های ژئوتوریسمی دامنه جنوبی توچال استاد راهنما نرگس ثنایی مبین ۱۳۹۰
۳۰ بررسی حساسیت سازندها به فرسایش آبی در حوضه لواسان لتیان استاد راهنما زینب لطفی ۱۳۹۱
۳۱ مطالعه ژئومرفولوژی کارست در حوضه آبخیز چشمه ساسان استاد راهنما مجید کشاورزی ۱۳۹۱
۳۲ بررسی نقش عوارض ژئومرفولوژی در نوسان سطح آبهای زیرزمینی دشت پارس آباد مغان استاد راهنما بهروز  پوراسکندر ۱۳۹۱
۳۳ ارزیابی و پهنه بندی خطر سیلاب شهری در اسفراین استاد راهنما ابراهیم شمس آبادی ۱۳۹۱
۳۴ ارزیابی نقش فرایندها و پدیده های ژئومرفولوژی در کیفیت سنگدانه های مصالح ساختمانی در دامنه جنوبی بینالود استاد راهنما سمانه محمدی ۱۳۹۲
۳۵ بررسی نقش ژئومورفولوژی در پدافند غیرعامل شهرستان قوچان استاد راهنما زهرا خوش لهجه ۱۳۹۳
۳۶ نقش سازندهای زمین شناسی و تکتونیک در پراکنش و دبی چشمه ها(مطالعه موردی شهرستان تربت جام) استاد مشاور زینب نظری ۱۳۹۳
۳۷ بررسی قابلیت های اکوتوریسمی ارتفاعات جغتای استاد راهنما شکوفه قربانی ۱۳۹۴
۳۸ بررسی جاذبه های ژئوتوریستی شهرستان سبزوار استاد مشاور مژده معینی ۱۳۹۴
۳۹ ارزیابی نقش اشکال ژئومورفولوژی در تغذیه آبخوان دشت ازغند استاد راهنما علی اصغر مهدیزاده ۱۳۹۵
۴۰ تحلیل نقش ژئومورفولوژی در امنیت مشهد از منظر پدافند غیرعامل استاد راهنما مجید کرمی ۱۳۹۵
۴۱ تحلیل فرسایش آنتروپیک در حوضه آبریز کشف رود مشهد استاد راهنما زهرا عبدی ۱۳۹۵
۴۲ ارزیابی میزان توسعه یافتگی کارست در ارتفاعات ششتمد استاد راهنما عزت هاشمی نژاد ۱۳۹۶
۴۳ بررسی ژئومورفولوژی کارست حوضه الشتر و اهمیت آن در مدیریت منابع آب استاد راهنما الهام بهرام آبادی ۱۳۹۶
۴۴ بررسی ارتباط لندفورم های ژئومورفولوژی با کیفیت محصول باغات بادام در دامنه جنوبی کوه میش استاد راهنما علی اکبر احسان زاده ۱۳۹۶

 

رديف عناوين پايان نامه هاي دکتری سمت نام دانشجو سال
۱ ارزیابی مورفوتکتونیک مخروط افکنه های رشته کوه جغتای استاد راهنما جواد جمال آبادی ۱۳۹۵
۲ امکان سنجی ژئوپارک غرب خراسان رضوی استاد راهنما علی اکبر شایان یگانه ۱۳۹۵
۳ تحلیل کانون ریزگردها در خراسان رضوی استاد مشاور مهدی بروغنی ۱۳۹۵
۴ ارزیابی ژئومورفوسایت های دماوند استاد راهنمای دوم زهراسادات احمدی زاده ۱۳۹۵
۵ ارزیابی ژئومورفولوژی کارست زاگرس و نقش آن در تغذیه آبهای زیرزمینی(مورد: طاقدیس قلاجه و پروا- بیستون) استاد مشاور علی جهانفر ۱۳۹۵
۶ بررسی اهمیت شناخت ویژگی های جغرافیایی بابل، حجر، جودی و طورسینا در قرآن استاد مشاور سیده سمیه خاتمی ۱۳۹۵
۷ مدلسازی فرسایش آبکندی و تعیین آستانه ی عوامل مؤثر بر رشد طولی و عرضی آبکندها مطالعه موردی: حوضه آبخیز کلات استاد مشاور مجید ابراهیمی ۱۳۹۶
۸ ارزیابی فرسایش و رسوب در حوضه های شمالشرق کشور استاد مشاور ابراهیم تقوی مقدم ۱۳۹۷
۹ بررسي ژئومورفولوژي کارست حوضه آبريز روئين و نقش آن در تغذيه آبخوانهاي سخت منطقه استاد مشاور محمد معتمدی راد ۱۳۹۷
۱۰ پهنه بندی خطر گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور از منظر ژئومورفولوژی(مطالعه موردی خراسان رضوی) استاد مشاور سیما پورهاشمی ۱۳۹۷

۳ـ فعالیت‌های اجرایی

 

سمت اجرایی محل خدمت سال شروع سال خاتمه
مسئول کمیته آموزش روستایی جهاد سازندگی خواف ۱۳۶۶ ۱۳۶۷
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۱۳۷۷ ۱۳۸۰
مسئول کانون بسیج اساتید سبزوار دانشگاه حکیم سبزواری ۱۳۷۹ ادامه دارد
مدیر پژوهشی دانشگاه دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۱۳۶۹ ۱۳۷۲
معاون اداری و مالی دانشگاه دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۱۳۷۲ ۱۳۷۴
مدیر گروه جغرافیا دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۱۳۸۰ ۱۳۸۲
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۱۳۸۲ ۱۳۸۴
معاون پژوهشی دانشگاه دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۱۳۸۴ ۱۳۸۷
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۱۳۸۷ ۱۳۸۹
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه دانشگاه حکيم سبزواري ۱۳۸۹ ۱۳۹۲
رییس مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکيم سبزواري ۱۳۹۳ ۱۳۹۵
مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه دانشگاه حکيم سبزواري ۱۳۹۵ ادامه دارد
عضوهیأت موسس مؤسسه آموزش عالی غیردولتی و واحد فناوری مرکز رشد و سمن گردشگری سبزوار ۱۳۸۹ ادامه دارد