دوازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت 

افتتاحیه ۱۴۰۱/۷/۲۵

اختتامیه ۱۴۰۱/۷/۲۷