دوره آموزشی راهبری فرهنگی نهاد های نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان خراسان رضوی به میزبانی دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه حکیم سبزواری طی امروز و فردا برگزار می شود.