احتراماً ، با عنایت به اینکه به منظور اجرای دوره دانش افزایی ضیافت اندیشه و هم اندیشی استادان اقدام به طراحی متون درسی مهدویت و گام دوم انقلاب اسلامی به صورت مجازی در زیر مجموعه سایت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در وبسایت دانشگاه به آدرس:

 http://ec.nahad.ir/index.php/doreh/myDoreh

نموده است ، بنابراین از علاقه مندان دعوت می شود با ورود به آدرس فوق اقدام به ثبت نام و آموزش مجازی دو متن درسی فوق الذکر نموده و پس از مطالعه و پاسخ به سوالات مربوط گواهی شرکت در آموزش مجازی دروس مزبور را اخذ نمایند.