دوره سه روزه نقشه مغزی و نوروفیدبک در دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد. موضوع این دوره که توسط دکتر محمد علی نظری استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی ایران تدریس شد ” علوم اعصاب در حوزه علوم ورزشی” بود که یکی از موضوعات به روز محسوب می شود.