مدیرگروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری از برگزاری مجدد کارگاه های دوره ای کلونینگ و مهندسی ژنتیک خبر داد.
دکتر جعفر وطن دوست در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت: پیرو استقبال بسیار خوب دانشجویان داخل و خارج دانشگاه از کارگاه های دوره ای کلونینگ و مهندسی ژنتیک و درخواست جهت ادامه برگزاری این کارگاه ها ، دور دوم این کارگاه ها در تاریخ های ۲۸ بهمن و ۵ اسفند برگزار گردید.
مسئول مرکز تحقیقات زیست فن آوری دانشگاه با اشاره به برگزاری شش دوره از این کارگاه ها در سه ماه اول سال ۹۵ ، تصریح کرد: آخرین سری از این کارگاه ها در دو دوره برگزار و در پایان کارگاه به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر شرکت در کارگاه اعطا گردید.