دومين جلسه دفاعيه دکتري دانشگاه در سال جديد

دوﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎﻋﯿﻪ دﮐﺘﺮي داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﮑﺪه اﻟﻬﯿﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ، ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﻤﺲ آﺑﺎدي، داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ، ﺑﺮﮔﺰار شد.

 –

download

در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮب داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد، ﭘﺲ از اراﺋﻪ مطالب و اﯾﺮاد ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ “ﻓﺮﺷﺘﻪ اﻓﻀﻠﯽ” و ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﺗﺮﺟﻤﻪ ادﺑﯽ در ﺗﺌﻮري و ﮐﺎرﺑﺮد (ﻣﺘﻮن داﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ) ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ”،

اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻫﯿﺄت داوران ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮ و ﺑﯿﺎن ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و داﻧﺸﺠﻮ و اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ.

 –

ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺿﺮين، ﻫﯿﺄت داوران وارد ﺷﻮر ﺷﺪه و ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب، ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و داﻧﺸﺠﻮ ﺣﺎﺋﺰ درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ دﮐﺘﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.