دومین جلسه هیات امنا و هیات مدیره کوی دانشگاه با رئیس دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این جلسه ضمن تصویب پیش نویس اساسنامه کوی دانشگاه تصمیمات مهمی در خصوص فعالیت های عمرانی و اداری کوی دانشگاه گرفته شد.
photo_2016-11-08_14-06-02