دومین سخنرانی از سلسله نشست های علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی با عنوان ” پایداری با مفهوم زیبایی” با سخنرانی دکتر بهرام سیاوش پور برگزار شد.

Yدکتر بهرام سیاوش پور در حاشیه برگزاری این نشست در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اشاره به اینکه این سخنرانی درباره ناپایداری در ادراک مفهوم زیبایی بود، گفت: در ابتدای سخنرانی با تعریف اجمالی از زیبایی و چندگانگی این مفهوم در تاریخ فلسفه و هنرشناسی این مفهوم توضیح داده شد که اصولا ادراک زیبایی امری تقریبا پذیرفته شده و ثابت به لحاظ معنایی است یعنی با چندگانگی اندیشه، مفهوم ادراک زیبایی تفاوت نمی کند  و ادراک زیبایی وابسته است به حوزه ی احساسات ما و با دریافت معانی مثبت یا منفی می تواند احساسات مثبت و منفی ایجاد شود.

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: این بحث در ادامه به این موضوع می پردازد که این امکان برای ما فراهم است که نگاهی خودآگاهانه نسبت به موضوع در زمان طراحی  داشته باشیم و به گونه ای طراحی کنیم که کار ما دارای پایداری بیشتری باشد.

وی تصریح کرد: زیبایی هایی که در معماری می تواند پایداری بیشتری داشته باشد متکی هستند به کانسپت های برنامه ای، کانسپت های جوهری، نمایه ها، مقیاس، تناسبات و رنگ و مفاهیمی که احتمال تغییر در آن ها بیشتر وجود دارد مانند کانسپت های ایده ال گرا و متکی بر قیاس و استعاره و تبعیت ما از نمادها، ارجاعات تاریخی، بومی و سبک ها می باشد.

V

دکتر سیاوش پور با اشاره به اینکه این تقسیم بندی به این معنا نیست که باید به یک گروه نسبت به گروه دیگر توجه بیشتری داشت، خاطرنشان کرد: پیام نهایی این گفتار در واقع آگاهی معماران در زمان طراحی و نقد است به شکلی که اطمینان داشته باشیم اثر به جای مانده از ما صرفا بر چهارچوبی قراردادی استوار نیست بلکه به لحاظ ویژگی های ذاتی خود دارای زیبایی است.F

گفتنی است این سخنرانی علمی که دومین سخنرانی از سلسله نشست های علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزوار ی بود با استقبال خوب اساتید و دانشجویان این دانشگاه همراه بود.