دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم برگزار می کند:

 دومین نشست تجارب و الگو های بین المللی در توسعه همکاری دانشگاه ها با جامعه و صنعت

حضور دکتر فرزی عضو هیات علمی و مدیر همکاری های بین‌المللی و امور دانشجویان‌بین الملل دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان سخنران این نشست

سه شنبه ۲۳ دی ساعت ۱۳

لینک حضور در نشست

https://vc.sharif.edu/ch/msrt-uir