دومین پیش نشست همایش حکیم سبزواری با همکاری بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی و سخنرانی دکتر محمد رضا ارشادی نیا دانشیار گروه فلسفه دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.
به گزارش دبیرخانه هشتمین همایش ملی حکیم سبزواری در این پیش نشست که در تالار شیخ طوسی بنیاد پژوهش های اسلامی برگزار شد ۴ سخنرانی ارائه شد. در سخنرانی نخست استاد دکتر احد فرامرز قراملکی رئیس بنیاد پژوهش های اسلامی سخنرانی خود را با عنوان “بایستگی های متون و برنامه های آموزش فلسفه در دانشگاه ها” ایراد کردند. ایشان در سخنان خود دو ویژگی از بایستگی های متون و برنامه را تبیین کردند.
در سخنرانی دوم حجت الاسلام و المسلمین موسوی بایگی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علوم اسلامی رضوی مطالب خود را با عنوان “ویژگی های شرح منظومه و مقایسه آن با متون بدیل” ایراد کرد.
سخنرانی سوم با عنوان “تاریخچه تدریس شرح منظومه ” توسط دکتر محمد مهدی کمالی استادیار گروه فلسفه بنیاد پژوهش های اسلامی ایران شد.
در سخنرانی چهارم دکتر محمد رضا ارشادی نیا دانشیار گروه فلسفه دانشگاه حکیم سبزواری به تبیین اهمیت علوم عقلی و فلسفه و سازگاری کامل آن با آموزه های دینی پرداخت.


.