دو مقاله دکترامیرحسن امیری، عضوهیئت علمی گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری، باعنوان‌های

Magnetic nanoparticles coated with poly(p-phenylenediamine-co-thiophene) as a sorbent for preconcentration of organophosphorus pesticides

&

A nanocomposite consisting of poly(methyl methacrylate), graphene oxide and Fe3O4 nanoparticles as a sorbent for magnetic solid-phase extraction of aromatic amines

در مجله MicrochimicaActaدر سال ۲۰۱۸ منتشر شده است. این مجله با IF=4.58 جزء ۱۰ مجله برتر در زمینه شیمی تجزیه بوده و دارای رتبه Q1 است.

گفتنی است در این مقالات نانوکامپوزیت‌های مغناطیسی جدیدی با خواص و ویژگیهای ویژه، سنتز و معرفی گردید که با استفاده از این نانوکامپوزیت‌ها یک سری از آلاینده‌های زیست محیطی شامل آمین‌های آروماتیک و آفت‌کش‌های ارگانوفسفره در نمونه‌ آبهای محیطی مورد ارزیابی و اندازه‌گیری قرار گرفت. مقالات مزبورحاصل کار دانشجویان تحصیلات تکمیلی بوده که در دانشگاه حکیم سبزواری به انجام رسیده است.

لینک مقاله: https://link.springer.com/article/10.1007/s00604-017-2587-3
لینک مقاله: https://link.springer.com/article/10.1007/s00604-017-2560-1