ديدار اعضاي ستاد مردمي دکتر روحاني با رياست دانشگاه

در آغازين ماه هاي شروع به کار دولت تدبير و اميد، اعضاي ستاد مردمي دکتر روحاني، ضمن ديدار با رئيس دانشگاه، انتصاب ايشان را تبريک گفته و در خصوص مسائل مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند.

آقاي مهندس دلقندي، از اعضاي ستاد مردمي دکتر روحاني، با اشاره به اقبال عمومي و حماسه سياسي ۲۴ خرداد ماه، شعار دکتر روحاني را مبني بر ايجاد تغييرات توأم با اعتدال، از اصول دولت تدبير و اميد برشمرد و انتخاب دکتر حدادنيا را در همين راستا، از نقاط قوت و مثبت شهر سبزوار در جهت رشد و توسعه آموزش عالي از جنبه هاي مختلف کمي و کيفي دانست.

11

مهندس دلقندي، افراطي گري را باعث حذف و رانش نيروهاي توانمند از مجموعه کشور دانست که باعث ضرر و زيان هاي بسيار براي جامعه گرديده و ايجاد فضاي تعاملي و آزادانديشي به ويژه در دانشگاه ها را، از خواسته هاي به حق دولت تدبير و اميد و نيز اصلاح طلبان شهرستان برشمرد و آمادگي مجموعه همکاران را در جهت هر گونه کمک به دانشگاه، اعلام نمود.

دکتر جواد حدادنيا، رئيس دانشگاه هم ضمن عرض خيرمقدم و تشکر از مهمانان گرانقدر جهت قبول زحمت، از دانشگاه به عنوان مکاني نام برد که نقدپذيري در آن بايستي الگو و نمونه ساير بخش هاي جامعه باشد، البته نقد خردمندانه، دانش محور، عقل گرا و مستدل و همراه با منطق.

رئيس دانشگاه حکيم سبزواري، مديريت دانشگاه را مديريتي مبتني بر برنامه ريزي براي آينده دانست و از دانشگاهي منفعل و ساکن، انتقاد نمود و با اشاره به پويايي و نشاط در سطح دانشگاه، اجتناب از حرکت هاي افراطي و جلوگيري از باشگاه احزاب شدن دانشگاه را از اصول اوليه و بديهي دانست.

SONY DSC

دکتر حدادنيا همچنين با اشاره به بيانات وزير محترم علوم که شاخصه هاي انتخاب مديران را مبتني بر ۳ عامل، علمي بودن، مديريت داشتن و مقبوليت داشتن در سطح دانشگاه و جامعه، دانستند، تغييرات صورت گرفته در سطح مديران و مسئولان دانشگاه را در همين راستا، بديهي و ضروري دانست و از همفکري و همکاري و تعامل همه گروه ها و سلايق فکري و سياسي در جهت پيشبرد اهداف متعالي دانشگاه و نظام مقدس جمهوري اسلامي، استقبال نمود.

شايان ذکر است که در اين جلسه،آقايان مهندس فيله کش، دکتر نصرآبادي، دکتر حميديان، دکتر حسيني، باقري سبزوار، سحرخيز، نيکفر و … حضور داشتند که به تناوب نکته نظرات خود را در اين خصوص ابراز نمودند.