ديدار اعضاي شوراي صنفي کارکنان با رئيس دانشگاه

اعضاي شوراي صنفي كاركنان دانشگاه ضمن ديدار با رئيس محترم دانشگاه و تبريك انتصاب ايشان، به ارائه گزارشي از ساختار و راهبرد كلي شورا در زمينه طرح وپيگيري مطالبات صنفي – معيشتي كاركنان پرداخته وپيرامون موضوعات مرتبط با رسالت و وظايف شورا با ايشان گفتگو كردند .

SONY DSC

در اين ديدار آقاي علي ذاکري، رئيس شوراي صنفي با اشاره به رويكرد شورا، مشي كلي آن را تكيه بر گفتگو و تعامل براي پيشبرد امور جهت نيل به اهداف صنفي – معيشتي كاركنان دانست و پيگيري  صريح مطالبات را با رعايت اخلاق و ملاحظات سازماني عنوان نمود  واز رياست محترم دانشگاه نيز درخواست كرد  تا نسبت به اجراي  آيين نامه قانون استخدامي اعضاي غير هيات علمي و صدور احكام حقوقي  بذل اهتمام نمايند .

 در ادامه آقاي رضا ارديبهشتي، دبير شوراي صنفي با  ارائه توضيحاتي در خصوص تشكيل كار گروه هاي  تخصصي شورا جهت بررسي دقيق تر درخواست هاي صنفي كاركنان و همچنين ايجاد سامانه مختص شورا ،اظهار اميدواري كرد تا شورا پل ارتباطي موثري با رياست و مديران ارشد دانشگاه باشد.

SONY DSC

آقاي دکتر حداد نيا، رئيس دانشگاه نيز با اشاره به اهميت وجايگاه شوراي صنفي كاركنان در زمينه طرح و پيگيري خواسته ها و مطالبات صنفي – معيشتي كاركنان، از اين تشكل به عنوان مسير ارتباط دو سويه ومطمئن بين كاركنان و مسئولان ارشد دانشگاه ياد كرده و با اشاره به نيروي انساني به عنوان دارايي ارزشمند و پيشگام  دانشگاه بر سه عامل تكريم و احترام ،انگيزه و معيشت كاركنان تاكيد و بر پيگيري دقيق ، قانوني و منصفانه مطالبات كاركنان تصريح  نمود و با توجه به اهداف و انتظارات از دانشگاه به عنوان قطب علمي در شهر ستان  ،خواستار الگو سازي علمي و فرهنگي خصوصاٌ در جامعه علمي شهر شد و ضمن اعلام آمادگي جهت هرگونه همكاري در چار چوب قوانين و مقررات  بر ارائه راهكار و برنامه ي عملياتي از سوي شورا براي ارائه خدمات بهتر به كاركنان تاكيد نمود.

ايشان همچنين با توجه به صدور ابلاغ و تعيين رئيس كميسيون دائمي هيات امناي دانشگاه اظهار اميدواري نمود در خصوص تغيير ضرايب حقوقي و صدور احكام در آينده ي نزديك جلسات مربوط تشكيل و در دستور كار جلسه ي هيات امناي دانشگاه قرار گيرد.