ديدار مسئولان بانک تجارت با رياست دانشگاه

در ديدار جمعي از مسئولان بانک تجارت با رئيس دانشگاه، موضوعات مختلف في مابين مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

آقايان پورمقدم، معاون اجرايي مديريت شعب بانک تجارت استان خراسان رضوي، جباري، مدير امور شعب بانک تجارت سبزوار و عمادي، مدير بانک تجارت شعبه سبزوار، ضمن ديدار با آقاي دکتر حدادنيا، انتصاب ايشان را تبريک گفته و آمادگي بانک تجارت جهت تعامل و همکاري در زمينه هاي مختلف با مشارکت دانشگاه را اعلام داشتند.

دکتر حدادنيا نيز ضمن تشکر از قبول زحمت مديران و مسئولان محترم بانک تجارت، آمادگي دانشگاه را در جهت توسعه و گسترش همکاري ها در زمينه هاي علمي-پژوهشي و آموزشي اعلام داشت.

SONY DSC