دکتر حدادنيا: در بعضي حوزه ها از متوسط کشوري بالاتريم و در برخي ديگر، نياز به تلاش بيشتر است.

رئيس دانشگاه در جمع خبرنگاران و نمايندگان رسانه هاي سراسري و بومي- محلي، ضمن ارائه گزارشي از رتبه و جايگاه دانشگاه از لحاظ علمي، پژوهشي، فرهنگي و اعتبارات مالي، رسيدن به نقطه مطلوب را با تلاش مضاعف و همکاري تمامي مسئولان، اعضاي هيأت علمي، کارکنان و نيز دانشجويان به عنوان بخش اصلي اين حرکت، لازم و ضروري دانست.

دکتر حدادنيا با اشاره به گذشت ۲۶ سال از تأسيس دانشگاه، حوزه آموزش را از لحاظ کمي مناسب دانست ولي در بخش توليد علم و نيز توسعه تحصيلات تکميلي به عنوان شاخصي کيفي از رشد و توسعه، وضعيت دانشگاه را تقريبا نامناسب توصيف کرد.

دکتر حدادنيا درصد رشته ها و مقاطع تحصيلات تکميلي را در دانشگاه هاي همطراز از لحاظ قدمت و رتبه، ۳۰ درصد عنوان کرد که اين عدد در دانشگاه حکيم به ۱۲ الي ۱۳ درصد مي رسد و اين گواهي است که بايد تلاش بيشتر و مضاعف جهت جبران عقب ماندگي ها داشته باشيم.

رئيس دانشگاه وضعيت پژوهشي دانشگاه را در حال حاضر نامطلوب عنوان کرد و با بيان اينکه با يستي به ازاء هر عضو هيأت علمي، حداقل يک توليد علمي و کار پژوهشي داشته باشيم، افزود:

” در صورتي که بتوان به ازاء هر عضو هيأت علمي، بيش از يک توليد علمي داشته باشيم، آنگاه در جايگاه دانشگاه هاي ميانه قرار خواهيم گرفت، اين در حالي است که اين عدد در دانشگاه حکيم در حال حاضر ۴ دهم يا نزديک ۵ دهم است که رقمي پايين محسوب مي گردد و در شأن دانشگاهي بزرگ همچون دانشگاه حکيم نيست.”

در حوزه فناوري نيز ايشان وضعيت دانشگاه را از متوسط کشوري پايين تر دانست و در جهت تبيين موضوع با اشاره به جايگاه دانشگاه هاي سطح بالاي کشور، افزود:

” يکي از شاخص هاي فناوري، ميزان ارتباط اساتيد و پژوهشگران ما با دنياي خارج و حوزه صنعت و جامعه است که تعداد پروژه ها، قراردادها و طرح هاي در حال اجرا را بر تعداد اعضاي هيأت علمي تقسيم نموده و شاخص کيفي حاصل مي شود که اين مورد نيز در دانشگاه حکيم جاي کار و تلاش بسيار بيشتري داشته و بايستي پس از توليد دانش بتوان آنرا کاربردي و عملياتي کرد تا عموم مردم از ثمرات آن بهره مند گردند.”

رئيس دانشگاه، سرانه و بودجه پژوهشي که در اختيار دانشگاه قرار مي گيرد را نيز بسيار پايين و حتي زير يک درصد عنوان کرد که با اين بودجه اندک عملا امکان پژوهش و رشد و توسعه آن نيست و اين مشکل دانشگاه را به سمت آموزشي بودن صرف سوق خواهد داد به نحوي که از ساير وظايف اصلي خود فاصله خواهد گرفت.

دکتر جواد حدادنيا، رشد و توسعه عمراني دانشگاه را تاکنون مناسب دانست و با اشاره به وجود ۱۰۰ هزار متر مربع فضاهاي آموزشي ، کمک آموزشي و رفاهي، بيان داشت:

“از عدد اعلام شده حدود ۲۷ هزار متر مربع، فضاها و پروژه هايي است که به دليل عدم وجود اعتبارات کافي، توسعه و تکميل آنها با مشکل مواجه شده است، که اميدواريم در سال جاري با اختصاص بودجه مناسب، امکان تکميل و بهره برداري از اين پروژه ها نيز فراهم گردد.”

رئيس دانشگاه، در حوزه امور فرهنگي، دانشگاه را جزو پيشروترين دانشگاه ها و پيشتاز در سطح کشور و داراي رتبه ها و عناوين مختلف دانست و ضمن اشاره به منويات مقام معظم رهبري در خصوص نامگذاري سال جاري به نام اقتصاد و فرهنگ، تلاش مسئولان دانشگاه را معطوف به اجرايي و عملياتي کردن اين فعاليت هاي فرهنگي به نحوي که اثرگذاري آن بر مجموعه دانشگاه و منطقه نمايان باشد، دانست.

دکتر حدادنيا، توليد ثروت و درآمد در دانشگاه را با توجه به کمبود اعتبارات جاري دولتي، يکي از مهمترين دغدغه هاي مسئولين دانست و با اشاره به ميزان درآمدي که برخي دانشگاه هاي طراز اول کشور از محل توليدات علمي و انجام پروژه هاي مشترک خود با بخش صنعت و جامعه، حاصل مي کنند-که اين رقم در حدود ۵۰ درصد اعتبارات آن دانشگاه هاست- اين رقم را در دانشگاه حکيم متأسفانه بسيار پايين دانست و ابراز اميدواري کرد که اين شاخص نيز با تلاش بيشتر و ورود اعضاي هيأت علمي دانشگاه به اين مبحث، بهبود يابد.

وي همچنين با اشاره به برخي رشته هاي تحصيلي دانشگاه از جمله معماري، تربيت بدني و مهندسي پزشکي، که در منطقه داراي شاخص برتر هستند، تلاش مسئولان را در ارتقاي ساير رشته هاي تحصيلي متناسب با امکانات و توان موجود دانست.

واگذاري دبيرخانه نظارت بر طرح هاي عمراني منطقه ۸ کشور(شامل ۲۷ دانشگاه منطقه شمالشرق کشور)به دانشگاه حکيم سبزواري و همچنين امکانات مطلوب رفاهي براي دانشجويان را، از ديگر توفيقات حاصل شده دانشگاه بود که رئيس دانشگاه به آن اشاره نمود.