دکتر حسن ملوندی

سوابق آموزشی:

 • کاردانی: تکنولوژی محیط زیست، دانشگاه حکیم سبزواری- ۱۳۸۳-۱۳۸۱
 • کارشناسی:مهندسی محیط زیست،  دانشگاه یزد-  ۱۳۸۵-۱۳۸۳
 • کارشناسی ارشد: مهندسی محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس – ۱۳۸۸-۱۳۸۶
 • عنوان پایان نامه ارشد: ارزیابی و مقایسه ترکیبات ارگانوکلره در اندام های مختلف شغال با توجه به جنس و طول بدن در منطقه مرکزی استان مازندران
 • دکتری تخصصی: مهندسی محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس- ۱۳۹۳-۱۳۸۹
 • عنوان رساله دکتری: ارتباط بين عناصر زنوبيوتيک و مس با تنوع ژنتيکي در جمعيت­هاي گونه سياه ماهي Capoeta capoeta gracilis (Keyserling, 1861) در حوضه جنوبي درياي خزر

دوره های آموزشی:

 • دوره آموزشی “آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی”، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۶
 • دوره آموزشی “جستجوی پیشرفته”، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۶
 • دوره آموزشی “سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)”، ۱۳۸۸
 • دوره آموزشی یک روزه با عنوان “مدیریت منابع دیجیتالی سیستم و آشنایی با نرم افزارهایEndNote و Mendeley به صورت تلفیقی” ، ۱۳۸۹
 • دوره آموزشی “کاربرد روش ایمونوهیستوشیمی در مطالعات تنظیم یونی ماهیان”، ۱۳۹۱

برگزاری کارگاه های آموزشی:

 • برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان: ” کاربرد نرم افزارهای EndNote و Mendeley در مدیریت منابع و استناد های علمی”، دانشگاه حکیم سبزواری؛ ۱۳۹۴
 • برگزاری کارگاه یک روزه تحت عنوان:  “آشنایی با تنوع زیستی؛ ارزش ها و تهدیدهای آن”، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۳۹۴

امتیازات علمی:

 • کسب رتبه اول در آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۸۶
 • جزء ۱۰ نفر افراد برتر دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد از بدو تاسیس تاکنون
 • کسب عنوان استعداد درخشان دانشگاه تربیت مدرس

عضویت در مجامع علمی:

 • گروه متخصصان سگ سان (Canid Specialist Group)

 توانایی های فردی:

 • دارا بودن بودن مدرک تافل
 • تسلط مناسب بر کامپیوتر و روش های کسب اطلاعات از طریق اینترنت
 • تسلط بر نرم افزارهای مرتبط با رشته از قبیل: Mega ، Arlequin، GenAlex ، DnaSp ، Bioedit ، TCS ، CLC Main Workbench ، Ecological Methodology ، Instat+ ، PAST و SPSS

آشنایی با دستگاه های آزمایشگاهی:

 • آشنایی با دستگاه Polymerase chain reaction (PCR)
 • آشنایی با دستگاه Gas chromatography (GC)
 • آشنایی با دستگاه Advanced Mercury Analyzer (AMA)
 • آشنایی با دستگاه جذب اتمی  Atomic Absorption spectroscopy (AAS)

موضوعات پژوهشی مورد علاقه:

ردیف  موضوع
۱ تنوع زیستی گونه ای
۲ تنوع ژنتیکی گونه  ای،  جمعیتی و تبارزایی گونه های حیات وحش
۳ بررسی وضعیت سلامت اکوسیستم ها با استفاده از شاخص های زیستی و تنوع زیستی
۴ بررسی وضعیت حفاظتی گونه های حیات وحش و تعارضات آن با انسان
۵ بررسی وضعیت سلامت گونه ها و انسان با استفاده از شاخص ها زیستی و تنوع زیستی
۶ بوم سم شناسی  و بوم سم شناسی تکاملی
۷ ارزیابی زیستگاه

فعالیت های علمی:

مقالات خارجی:

 • Malvandi, Hassan. Alahabadi, Ahmad. Evaluation of potential human health risk due to the exposure to mercury via fish consumption of Alosa spp. from the southern Caspian Sea (2019). Marine Pollution Bulletin, 143:66-71
 • Malvandi, Hassan. Sancholi, Faegheh. Assessments of some metals contamination in lipsticks and their associated health risks to lipstick consumers in Iran (2018). Environmental Monitoring and Assessment, 190:680.
 • Alahabadi, Ahmad. Malvandi, Hassan. Contamination and ecological risk assessment of heavy metals and metalloids in surface sediments of the Tajan River, Iran (2018). Marine Pollution Bulletin, 133, 741–۷۴۹
 • Malvandi, Hassan. Preliminary evaluation of heavy metal contamination in the Zarrin-Gol River sediments, Iran (2017). Marine Pollution Bulletin, 117 (1-2), 547–۵۵۳
 • Malvandi, Hassan. Esmaili Sari, Abbas. Aliabadian, Mansour. Mercury Contamination in Khramulia (Capoeta capoeta) from the Cheshme Kile and Zarrin Gol Rivers in Iran and Human Health Risk Assessment (2014). Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, ۹۳(۴), ۴۷۲–۴۷۷٫
 • Malvandi, Hassan. Ghasempouri, Seyed Mahmoud. Esmaili-Sari, Abbas. Bahramifar, Nader (2010). Suitability evaluation of application of golden jackal (Canis aureus) hair as a noninvasive technique for determination of body burden mercury. Ecotoxicology, 19(6), 997–۱۰۰۲٫

 مقالات علمی داخلی:

 • ملوندی، حسن، حسن زاده، نسرین. ارزیابی ریسک زیست محیطی و بوم شناسی فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه چشمه کیله، مازندران (۱۳۹۸). مجله سلامت و محیط زیست، ۱۱(۳): ۴۱۹-۴۳۲٫
 • حسن زاده، نسرین. ملوندی، حسن. بررسی اثرات سمی دی اتیل هگزیل فتالات با استفاده از روش تست جنین ماهی (FET) در ماهی گورخری (Danio rerio) (1397). مجله بوم شناسی آبزیان، ۸ (۱): ۳۰-۴۰٫
 • ملوندی، حسن،. مغنی زاده، ریحانه،. عبدلی، اصغر. ارزیابی کیفیت آب رودخانه دهبار با استفاده از شاخص‌های زیستی (۱۳۹۷). فصلنامه محیط زیست جانوری. ۱۰ (۱): ۳۸۱-۳۹۰
 • ملوندی، حسن،. اسماعیلی ساری، عباس،. بهرامی فر، نادر،. قاسمپوری، سید محمود (۱۳۹۶). الگوی غلظت هگزاكلروسيكلوهگزان ها در بافت های کبد، کلیه، عضله، چربی و موی شغال طلایی (Canis aureus). فصلنامه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی). ۱۱۷ (۴): ۲۰۳-۲۰۹
 • ملوندی، حسن،. اسماعیلی ساری، عباس،. بهرامی فر، نادر،. قاسمپوری، سید محمود ، داودی، مرتضی (۱۳۹۵). تجمع و توزیع دي كلرو دي فنيل تر كلراتان در بافت های مختلف شغال طلایی (Canis aureus). فصلنامه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی). ۲۹ (۳): ۴۴-۵۰
 • ملوندی، حسن،. اسماعیلی ساری، عباس،. بهرامی فر، نادر،. قاسمپوری، سید محمود. بررسی باقیمانده های بی فنیل های پلی کلره در بافت کبد، کلیه و موی شغال طلائی (Canis aureus) از سواحل مرکزی استان مازندران. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست. تحت چاپ.
 • داودی، مرتضی.، اسماعیلی ساری، عباس،. بهرامی فر، نادر،. ملوندی، حسن،. ارزیابی آلاینده های آلی کلره در تالاب شادگان از ماهی شیربت (Barbus Grypus) به عنوان یک شاخص بیولوژیک (۱۳۹۵). پایداری، توسعه و محیط زیست. ۳ (۱۰):۱-۱۰٫
 • ملوندی، حسن،. اسماعیلی ساری، عباس،. علی آبادیان، منصور (۱۳۹۴). تعیین غلظت جیوه درگونه سیاه ماهی Capoeta capoeta در رودخانه زرین گل، استان گلستان. فصلنامه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی). ۲۸ (۱): ۵۰-۵۷٫
 • ملوندی، حسن،. اسماعیلی ساری، عباس،. بهرامی فر، نادر،. قاسمپوری، سید محمود (۱۳۹۳). بررسی غلظت جیوه در بافت کبد و موی شغال طلایی از سواحل مرکزی استان مازندران. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، ۱۶: ۱۴۳-۱۵۱٫
 • ملوندی، حسن،. اسماعیلی ساری، عباس،. بهرامی فر، نادر،. قاسمپوری، سید محمود (۱۳۸۸). تعیین باقیمانده های آلاینده های آلی کلره پایدار در بافت کبد شغال طلائی (Canis aureus) از سواحل شمالی ایران. فصلنامه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی). ۲۲(۴): ۷۱-۷۹٫

مقالات ارائه شده در مجامع علمي (همایشی):

 • صدیقه فرهمند مهر، حسن ملوندی، قاسم ذوالفقاری (۱۳۹۷). بررسی غلظت نیترات در آب رودخانه چهلمیر شهرستان درگز در تابستان ۱۳۹۶٫ چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
 • Sedigheh Farahmandmehr, Hassan Malvandi, Ghasem Zolfaghari (2018) Survey of Nitrate, Nitrite & Phosphate Concentration in the water of the Darongar River in Dargaz County in the summer of 2017. The National Conference on Treatment of Water, Air and Soil (TWAS2018).
 • مغنی زاده، ریحانه،. ملوندی، حسن.، عبدلی، اصغر (۱۳۹۶). بررسی تنوع زیستی جامعه بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه دهبار. دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان.
 • ملوندی، حسن.، (۱۳۹۵). بررسی تهدیدات عمده ی خرس سیاه آسیایی (Ursus thibetanus) به عنوان یک گونه آسیب پذیر. سومین همایش انرژی، محیط زیست، کشاورزی و توسعه پایدار.
 • ملوندی، حسن.، مغنی زاده، ریحانه (۱۳۹۵). شاخص های بیولوژیکی و کیفی تعیین کننده وضعیت سلامت اکوسیستم های آبی. سومین همایش انرژی، محیط زیست، کشاورزی و توسعه پایدار.
 • ملوندی، حسن.، اسماعیلی ساری، عباس،. بهرامی فر، نادر،. قاسمپوری، سید محمود .ارتباط میزان جیوه موی شغال طلایی با وزن بدن در سواحل شمالی کشور. چهارمین همایش ملی بحران­های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
 • ملوندی، حسن.، اسماعیلی ساری، عباس،. بهرامی فر، نادر،. قاسمپوری، سید محمود . سنجش آفت کش های آلی کلره در بافت کبد شغال طلائی از سواحل شمالی مازندارن. سومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
 • ملوندی، حسن.، اسماعیلی ساری، عباس،. بهرامی فر، نادر،. قاسمپوری، سید محمود . اهميت سگ سانان در ارزيابي آلاينده هاي آلي انسان ساخت آفت كش هاي كلره (OCPs) و بي فنيل هاي پلي كلره (PCBs). دومین همایش ملّی شهر سالم
 • علم آباد، محمد، مرادی، حمیدرضا.، ملوندی، حسن.، اولویت بندی نقش عوامل طبیعی و غیر طبیعی موثر بر وقوع پدیده زمین لغزش، به هدف حفاظت از منابع آب و خاک، با رویکرد GIS (مطالعه موردی حوزه آبخیز واز). سومین همایش منطقه­ای زمین شناسی و محیط زیست
 • ملوندی، حسن.، اسماعیلی ساری، عباس،. قاسمپوری، سید محمود، هادوی فر، مجتبی. سنجش میزان جیوه موی شغال طلایی از سواحل مرکزی استان مازندارن. دومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
 • ملوندی، حسن.، اسماعیلی ساری، عباس،. بهرامی فر، نادر،. قاسمپوری، سید محمود . ارزیابی عادات غذایی شغال طلایی در سواحل شمال کشور در مقایسه با شغال­های دیگر نقاط. همایش منطقه­ای منابع طبیعی و محیط زیست
 • ملوندی، حسن.، اسماعیلی ساری، عباس،. بهرامی فر، نادر،. قاسمپوری، سید محمود .بررسی ریخت شناسی شغال طلایی

در سواحل شمالی کشور. همایش منطقه ای، کشاورزی محور رشد و توسعه

 • شریفان، حمید.، ملوندی، حسن.، بررسی اثرات کاشت گونه Artiplex canescens بر اکوسیستم منطقه روستایی سرچاه عماری. همایش منطقه ای، کشاورزی محور رشد و توسعه
 • داودی، مرتضی.، اسماعیلی ساری، عباس،. بهرامی فر، نادر،. ملوندی، حسن. بررسی باقیمانده آفت کش هگزاکلروسیکلوهگزان (HCH) در ماهی حمری (Barbus luteus) تالاب شادگان. چهارمین همایش ملی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
 • رجایی، فاطمه.، اسماعیلی ساری، عباس،. بهرامی فر، نادر،. ملوندی، حسن. استفاده از پر پرندگان برای پایش آلودگی های کلره در اکوسیستم های آبی. چهارمین همایش ملی بحران­های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
 • گله دار، مائده،. هادوی فر، مجتبی.، یونسی، حبیب.، ملوندی، حسن. کاربرد روش Fenton جهت تصفیه فاضلاب صنایع تولید MDF . دومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
 • هادوی فر، مجتبی.، گله دار، مائده،. یونسی، حبیب.، زینتی زاده، ع.، ملوندی، حسن. کاهش COD پساب صنعت الکل سازی از ملاس چغندرقند با استفاده از واکنشگر­های Fenton. دومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
 • ملوندی، حسن.، اسماعیلی ساری، عباس،. بهرامی فر، نادر،. قاسمپوری، سید محمود . استفاده از شاخص زیستی غیرمخرب برای بررسی آلودگی هپتا و تری كلروبي فنيل . دومین همایش ملّی شهر سالم
 • ملوندی، حسن.، اسماعیلی ساری، عباس،. بهرامی فر، نادر،. قاسمپوری، سید محمود . سنجش میزان هگزاکلروبنزن (HCB) در بافت مو، کلیه و کبد شغال طلایی(Canis aureus) در استان مازندران. همایش ملی دانشجویان زیست شناسی
 • ملوندی، حسن.، اسماعیلی ساری، عباس،. بهرامی فر، نادر،. قاسمپوری، سید محمود . سنجش میزان هگزاکلروسیکلوهگزان (HCHs) در کبد شغال طلایی(Canis aureus) در سواحل جنوبی دریای خزر. همایش ملی دانشجویان زیست شناسی
 • Sharifan, Hamid,. Malvandi, Hassan. Effect of clean energy on the sustainable development of rural areas. Global Conference on Global warming (GCGW-08), 2008, Istanbul, Turkey.