دکتر رحمان زندی

 

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: دکتر رحمان زندی

آدرس: خراسان رضوی- سبزوار- دانشگاه حکیم سبزواری-دانشکده ی جغرافیا و علوم محیطی

شماره تماس: ۰۵۱۴۴۰۱۳۱۳۷

پست الکترونیکی: Rahmanzandi@gmail.com  

 

۲-سابقه تحصیلی:

کارشناسی: رشته جغرافیای طبیعی،دانشگاه سیستان و بلوچستان،۱۳۸۳-۱۳۸۷

کارشناسی ارشد: رشته جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی،دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۸۹-۱۳۸۷

دکتری: رشته GIS و سنجش از دور- دانشگاه فدرال کازان- روسیه ۱۳۹۴-۱۳۹۰ –(تخصص مخاطرات محیطی)

عنوان تز: مطالعه طوفان های گرد و غباری در استان خوزستان با استفاده از تصاویر رادار در شرایط تغییرات اقلیمی معاصر.

 

۳-مقالات:

الف) مقالات چاپ شده در ژورنالهای روسی و  انگلیسی :

۱-Переведенцев Ю.П.  Особенности климатических условий в юго-западной части Ирана (на примере провинции Хузестан)/ Переведенцев Ю.П., Занди Р., Аухадеев Т.Р, Ученые записки казанского университета.Серия естественные науки.-۲۰۱۳٫ Том ۱۵۵٫ Книга ۴٫- С. ۱۴۴-۱۵۶٫

۲-Переведенцев Ю.П.  Особенности режима пыльных бурь в юго-западной части Ирана в начале XXI векаПереведенцев Ю.П, Занди Р., Аухадеев Т.Р, Шанталинский К.М. Ученые записки казанского университета.Серия естественные науки.-۲۰۱۴٫ Том ۱۵۶٫ Книга ۲٫- С. ۱۳۵-۱۴۶٫

۳-Переведенцев Ю.П.  О влиянии макроциркуляционных систем на термобарический режим Приволжского федерального округаПереведенцев Ю.П., Шанталинский К.М, Аухадеев Т.Р, Занди Р. Ученые записки казанского университета.Серия естественные науки.-۲۰۱۴٫ Том ۱۵۶٫ Книга ۲٫- С. ۱۴۷-۱۵۶٫

۴-Рубцоф В.А. Индекс TCI в оценки климатического комфорта туристских зон (на пример города Исфахан) / В.А. Рубцеф, Н.К. Габдрахманов, Сейдаиий Сайед Скандар, Хоссейни Сайдех Сомайех, Занди Рахман// Экологический консалтинг. – ۲۰۱۳٫ – №۱٫ – С. ۱۱–۱۷٫

۵-Syed Skandar Seydaiy, The Spatial Analysis and the Leveling of Horticultural Development Indices in the Provinces of the Country Iran/ Syed Skandar Seydaiy, Somayeh Hosseini, Rahman Zandi// International Journal of Management and Humanity Sciences.2013.- Vol., 2 (7),pp 662-672.

۶- Perevedentsev Yuri Petrovich, A Statistical Analysis on Frequencies of Fog Days in Southern Regions of Iran / Perevedentsev Yuri Petrovich, Rahman Zandi, Mohamad Ghorbani // International Journal of Management and Humanity Sciences.2013.- Vol., 2 (8),pp 718-728.

۷- Perevedentsev Yuri Petrovich, Zoning of duration and intensity dust storms and the effect of geographic factors on them in Khuzestan province / Perevedentsev Yuri Petrovich, Rahman Zandi // Geodynamics Research International Bulletin  (Quarterly Journal).2014.- Vol.6,pp 74-91.

۸- Rahman Zandi, Synoptic Analysis of Seasonal Changes in the Frequency of Foggy Days: A Case Study of the Southern Regions of Iran (1996-2005) /Rahman Zandi, Zahra Rezaei, Gholamreza Barati //IBWRD-International Bulletin water and development .2014.- Vol.7,pp 101-120.

ب) مقالات علمی و پژوهشی داخل:

۱-ژئوتوریسم گل فشان های استان سیستان و بلوچستان-چاپ شده در فصلنامه جغرافیایی آمایش-دانشگاه آزاد اسلامی ملایر-شماره۶-پاییز ۱۳۸۸

۲-پهنه بندی شدت و تداوم طوفان های گرد و غباری و نقش عوامل جغرافیایی بر آنها در استان خوزستان– نشریه ی الکترونیکی بین المللی پژوهشی – تحلیلی زمین پویا؛ شماره ی ۳، بهار۱۳۹۴٫

۳-تحلیل سینوپتیک تغییرات فصلی فراوانی روزهای مه آلود در نواحی جنوبی ایران، فصلنامه بین المللی منابع آب و توسعه، شماره ی ۴، پاییز ۱۳۹۴٫

۴- مکان گزینی ایستگاه های اتوبوس بر اساس مدل AHP با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر ایذه)، فصلنامه ی جغرافیا و توسعه (در دست داوری).

ج) مقالات چاپ شده در کنفرانس های ملی و بین المللی:

۱-Занди Р. Пылные бури в провинции Хузестан (ИРАН). // Труды Всероссийской научной конференции с международным участием «Окружающая среда и устойчивое развитие регионов». – Казань, ۲۰۱۳٫ – С. ۳۳٫

۲-Занди Р. Изменение климата в регионе Хузестан (ЮГО-ЗАПАДА ИРАН).  Занди Р., Мадах М.А.// Труды Всероссийской научной конференции с международным участием «Окружающая среда и устойчивое развитие регионов». – Казань, ۲۰۱۳٫ – С. ۷۹٫

۳- Rahman Zandi, The effective factors on creation of dust storms and their environmental effects (A Case Study of Khuzestan Province) /Rahman Zandi, Mohsen Karimi //The 1st International Conference on Environmental Crisis and its Solutions- February 13-14, 2013- Kish Island. pp 122-130.

۴- Rahman Zandi, Determination of the course of Isfahan climate changes in the recent 55 years/Rahman Zandi, Somaeh Hosaini, Mohsen Karimi //The 1stInternational Conference on Environmental Crisis and its Solutions- February 13-14, 2013- Kish Island. pp 145-153.

۵- Perevedentsev Yuri Petrovich, Statistical analysis of the dust storms in Province Khuzestan/ Perevedentsev Yuri Petrovich, Rahman Zandi //۲nd International Conference on Environmental Hazards, Kharazmi University, Tehran – ۲۹ & 30 Oct. 2013 . pp 76-83.

۶- Rahman Zandi, Zoning of areas exposed to pollution of industrial –Mineral in Isfahan province/ Rahman Zandi, Somaeh Hosaini //2nd International Conference on Environmental Hazards, Kharazmi University, Tehran – ۲۹ & 30 Oct. 2013 . pp 134-141.

۷- Perevedentsev Yuri Petrovich, Statistical analysis of the dust storms in Province Khuzestan/ Perevedentsev Yuri Petrovich, Rahman Zandi, Mohamad Ghorbani //The 3rd National Conference on Wind Erosion and Dust Storms , Yazd University, Yazd – ۱۵ & 16 January. 2014. pp 74.

۸- Perevedentsev Yuri Petrovich, Processing anomalies cycle of the temperature and precipitation in Iran/ Perevedentsev Yuri Petrovich, Rahman Zandi //Seventh Scientific Conference of Iranian Students in Russian Federation , Gubkin Russian State University of oil and Gas, Moscow – ۱۲ April. 2014. pp 38.

۹- Мохаммад Амин Маддах, Статистический анализ сильных осадков на провинции ХузестанМохаммад Амин МаддахЗанди Рахман// Seventh Scientific Conference of Iranian Students in Russian Federation , Gubkin Russian State University of oil and Gas, Moscow – ۱۲ April. 2014. Pp 47

۱۰- Perevedentsev Yuri Petrovich, Contemporary climate change Abadan / Perevedentsev Yuri Petrovich, Rahman Zandi, Morteza Salahshuri // National Conference of Geography, Urban Planning and Sustainable Development, , Tehran – ۲۷ Feb . 2014. pp 1034.

۱۱- Rahman Zandi, Harvesting Water from the fog by using solar energy (cold storage method) /Rahman Zandi, Perevedentsev Yuri Petrovich // First National Conference Clean Energy (cce01)// Hamedan- 2 May. 2013, pp 163-172.

۱۲- Perevedentsev Yuri Petrovich, Domestic and international policies affecting the dust phenomenon in Iran/ Perevedentsev Yuri Petrovich, Rahman Zandi, Mohamad Amin Maddah //The 3rd National Conference on Health, environment and sustainable development , Bandar Abbas University, Bandar Abbas – ۲ Feb. 2014.Pp 95.

۱۳- Rahman Zandi, Climate Change and role geographical elements in the most polluted city in the world (Ahvaz-Iran) /Rahman Zandi, Perevedentsev Yuri Petrovich // The Second National Conference on Planning and Environmental Protection // Hamedan- 15 Aug. 2013, pp 83-94.

۱۴- Rahman Zandi, Potential and barriers Geo-tourism in Northern coast of Persian Gulf and Oman Sea/ Rahman Zandi, Somaeh Hosaini // First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran (ctei01), Hamedan – ۷ Mar. 2013 . pp 178-189.

۱۵- Rahman Zandi, The study of the synoptic Conditions of Gono storm with the emphasis on its effects on southeast of Iran/ Rahman Zandi, Mohamad Gorbani // Fourth National Student Scientific Conference of Geography, Tehran University, Tehran – ۱۴ May. 2013. pp 152-163.

۱۶- Rahman Zandi, The role of geographic factors in the frequency of foggy days in southern regions of Iran/ Rahman Zandi, Morteza Salahshuri // Fifth
National Student Scientific Conference of Geography, Tehran University, Tehran – ۱۵ Dec. 2013. pp 65-68.

۴-پایان نامه های راهنمایی شده:

-مکان یابی بهینه ایستگاه های اتوبوس با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی شهر ایذه) – استاد راهنما- پایان نامه ی کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد واحد خراسگان اصفهان.

 

۵- داوری نشریات:

-فصلنامه ی علمی-پژوهشی جغرافیا و توسعه

– فصلنامه ی علمی-پژوهشی مخاطرات محیطی

 نشریه ی الکترونیکی بین المللی پژوهشی – تحلیلی زمین پویا (ژئودینامیک).

 

۶-اختراعات و افتخارات:

-ارائه طرح استحصال آب از مه با استفاده از انرژی خورشیدی( کمپروسور سرما) در دومین نمایشگاه بین المللی فن بازار

-نفر دوم رقابت علمی نخبگان ایرانی خارج از کشور در گروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

۷-مهارت ها و گواهینامه ها:

نرم افزار های کاربردی سطح زبان تخصصی
Office, SPSS , GIS, GRADS, ENVI کامل انگلیسی و روسی