دکتر علیرضا انتظاری

entezari1

مشخصات فردی:

نام: علیرضا                         نام خانوادگی: انتظاری

آدرس الکترونیکی: entezari@hsu.ac.ir

آدرس محل کار: خراسان رضوی – سبزوار- توحید شهر – پردیس دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده جغرافیا و علوم محیطی – گروه آموزشی آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی

۱-            مدارج تحصیلی:

مدرک تحصیلی

رشته و گرایش

سال اخذ مدرک

محل اخذمدرک

نام موسسه

دیپلم

اقتصاد اجتماعی

۱۳۶۴

نیشابور

دبیرستان طالقانی

لیسانس

جغرافیای طبیعی

۱۳۶۸

تبریز

دانشگاه تبریز

فوق لیسانس

جغرافیای طبیعی-گرایش اقلیم شناسی

۱۳۷۲

تهران

دانشگاه تهران

دکتری

جغرافیای طبیعی-گرایش اقلیم شناسی

۱۳۸۴

تهران

دانشگاه تربیت معلم تهران

۲-            پایان نامه های تحصیلی :

عنوان

مقطع

استادراهنما

استاد مشاور

دانشگاه

اقلیم خراسان

کارشناسی ارشد

دکتر بهلول علیجانی

دکتر شاپور گودرزی نژاد

تهران

مطالعه آمار و سینوپتیکی آلودگی هوای تهران

دکتری

دکتر بهلول علیجانی

دکتر بیدختی

دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی)

۳-            سوابق کاری وفعالیت های اجرایی :

عنوان

شروع

خاتمه

محل جغرافیایی

عضو هیات علمی گروه جغرافیا

۱۳۷۳

ادامه دارد

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

مدیر گروه جغرافیا

۱۳۸۵

۱۳۸۷

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

عضو شورای دانشگاه

۵/۱۰/۱۳۸۵

۵/۱۰/۱۳۸۷

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

نماینده تام الاختیار دانشگاه در آزمون های سراسری

۷ دوره

سال های ۸۶ الی ۹۰

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

۱۳/۶/۱۳۸۶

۱۵/۲/۱۳۸۷

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

مدیرآموزشی دانشگاه

۱۴/۱۱/۱۳۸۶

۲۸/۱/۱۳۹۱

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

عضو کمیته منتخب دانشکده

۲ دوره

دانشکده ادبیات و دانشکده جغرافیا

دانشگاه حکیم سبزواری

رییس مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی

۲۸/۱/۱۳۹۱

ادامه دارد

دانشگاه حکیم سبزواری

مدیر مسئول   فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

اردیبهشت ۹۱

ادامه دارد

دانشگاه حکیم سبزواری

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

اردیبهشت ۹۱

ادامه دارد

دانشگاه حکیم سبزواری

عضو کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی

۲۳/۳/۸۹

۲۳/۳/۹۰

دانشگاه حکیم سبزواری

عضو کمیته علمی همایش شهر سالم

۱۲/۱۱/۸۸

دانشگاه حکیم سبزواری

عضو کمیته بهینه سازی نیروی انسانی دانشگاه

خرداد ۹۰

دانشگاه حکیم سبزواری

عضو و رییس هیات امنای کوی دانشگاه

فروردین ۸۸

دانشگاه حکیم سبزواری

۴-            افتخارات و رتبه های کسب شده :

عنوان

سال

سازمان

گستره جغرافیایی

رتبه ی اول آزمون کارشناسی ارشد

۱۳۶۸

سنجش آموزش کشور

ملی

رتبه ی اول آزمون دکتری

۱۳۷۸

دانشگاه خوارزمی

ملی

مدیر نمونه

۱۳۹۰

دانشگاه حکیم سبزواری

محلی

۵-            مقالات علمی و پژوهشی:

ردیف

عنوان مقاله

مجله

سال چاپ

۱

بررسی وقوع درجه های مختلف استرس هاس گرمایی در سواحل جنوب ایران

جغرافیا و پایدرای محیط

۱۳۹۱

۲

تحلیل سینوپتیکی بارش های حوضه های اترک . گرگانرود(۳۹ بارش فراگیر)

جغرافیا و توسعه

۱۳۹۱

۳

بررسی آماری و سینوپتیکی پدیده شرجی در استان های شمالی ایران

فضای جغرافیایی

۱۳۹۱

۴

ارائه یک شبکه عصبی MLP به منظور پیش بینی یخبندان در استان کرمانشاه

مطالعات جغرافیایی مناطق حشک

۱۳۹۰

۵

بررسی نتایج حاصل از اجرای الگوریتمهای مختلف Image Fusion تصاویر راداری و اپتیکی در منطقه شمال ایران(دشت ساری)

آمایش

۱۳۸۵

۶

پتانسیل انرزژی باد و امکان سنجی احداث نیروگاه در سبزوار

مطالعات جغرافیایی مناطق حشک

۱۳۹۱

۷

بررسی ارتباط عناصر آب و هوایی با بیماری ناخنک چشم (مطالعه ی مقایسه ای شهرهای مشهدو زاهدان)

مجله دانشکده پزشکی اصفهان

۱۳۹۲

۸

شناسایی نواحی آب و هوایی برای احیای جنگل های بلوط (مطالعه موردی استان کرمانشاه)

جغرافیا و پایدرای محیط

۱۳۹۲

۹

بررسی کیفیت آب استحصالی از منابع زیرزمینی بر بیماری های انسانی دهه ی اخیر( مطالعه موردی دشت مشهد)

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

۱۳۹۲

۱۰

مکان‌یابی نیروگاه­های بادی در شمال­شرق کشور با استفاده از روش AHP و سیستم اطلاعات جغرافیایی

مطالعات جغرافیایی مناطق حشک

۱۳۹۲

۱۱

بررسی ارتباط پارامترهای اقلیمی با مرگ و میر جمعیت شهر اصفهان

جعرافیا و برنامه ریزی محیطی

۱۳۹۲

۶-            مقالات همایش و کنفرانس :

ردیف

عنوان مقاله

کنفرانس

تاریخ

۱

نگرش بر ارزیابی آسایش انسان در شهر کاشمر با توجه به شاخص های زیست اقلیمی

گردشگری   و طبیعت گردی ایران زمین

۱۳۹۱

۲

برآورد عمق یخبندان د بررسی رابطه دمای اعماق مختلف خاک(مطالعه موردی سبزوار)

شهر   سالم

۱۳۸۹

۳

بررسی و تعیین منابع رطوبتی بارشهای حوضه های اترک و گرگانرود

توسعه منابع آب

۱۳۸۹

۴

روند تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی در محدوده تامین دراز مدت آب شرب سبزوار

پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

۱۳۸۹

۵

ارزیابی اثرات شور شدن منابع آب زیرزمینی بر روند بیابان زایی با استفاده از GIS مطالعه موردی: دشت مشهد

مقابله با بیابان زایی و توسعه تالاب های کویری ایران

۱۳۹۱

۶

شناسایی الگوهای جوی موثر بر وقوع حداکثر بارش های روزانه در مناطق خشک مطالعه موردی شهرستان سبزوار

برنامه ریزی و مدیریت   محیط زیست

۱۳۹۱

۷

بررسی بارشهای ایام شیشه و ارتباط آن با الگوهای سینوپتیکی جو در شمالشزق ایران

فضای جغرافیایی, رویکرد آمایشی و مدیریت محیط

۱۳۸۹

۸

نحلیل سینوپتیکی یخبندانهای استان خراسان رضوی

مدلسازی گیاه, آب, خاک و هوا

۱۳۸۹

۹

تغییرات رفتار دمایی در مناطق خشک نمایه ای از تغییرات اقلیمی مطالعه موردی سبزوار

هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

۱۳۹۰

۱۰

بررسی فلورستیک گیاهی مناطق تحت تاثیر حاکمیت اقلیمBwh مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش شیراحمد سبزوار

مقابله با بیابان زایی و توسعه تالاب های کویری ایران

۱۳۹۰

۱۱

ارزیابی و پهنه بندی رخداد خشکسالی از طریق نمایهspi با اشتفاده از قابلیتهای نرم افزارGIS مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش حیدری نیشابور

هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

۱۳۹۰

۱۲

بررسی تاثیر خشکسالیهای اخیر بر آبهای زیرزمینی دشت کاشان

بحران آب در دشت کاشان

۱۳۹۰

۱۳

The Use Of Radarsat And Landsat Image Fusion Algorithma And Different Supervised Classification Methods To Improve Landuse Map Accuracy-Case Study:Sari Plan-Iran

The 5th International Symposium On Mobile Mapping Technology(MMT 2007)

۲۰۰۷

۱۴

بررسی پدیده فون بر روی آتش سوزی جنگل های استان گلستان ( مطالعه موردی شهرستان کلاله)

دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی

۱۳۹۲

۱۵

پتانسیل یابی انرژی باد در شهرستان تربت جام (خراسان رضوی)

دومین همایش ملی انرژی های نو و پاک

۱۳۹۲

۷-            طرح های پژوهشی و تحقیقاتی :

ردیف

عنوان طرح

سازمان

نوع همکاری

۱

تجزیه و تحلیل خشکسالی ها و ترسالی های استان خراسان در سی سال اخیر

دانشگاه حکیم سبزواری

مجری

۲

طراحی و ساخت ماکت پدیده های جغرافیایی

دانشگاه حکیم سبزواری

مجری

۳

بررسی بارش های ایام شیشه و ارتباط آن با الگوهای سینوپتیکی جو در شمال شرق ایران

مرکزپژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی – دانشگاه حکیم سبزواری

همکارطرح

۴

بررسی علل افت آبهای زیرزمینی دشت جوین

دانشگاه حکیم سبزواری

همکارطرح

۵

مطالعه ی گیاهان دارویی بخش ششتمد سبزوار

دانشگاه حکیم سبزواری

همکارطرح

۸-            پایان نامه های راهنمایی شده:

ردیف

عنوان   پایان نامه

دانشجو

استاد مشاور

۱

بررسي عوامل ليتولوژيكي ارتفاعات جغتاي بر كيفيت آب دشت سبزوار وجوين (با تاكيد بر كروم)

علی اکبر شایان

دکتررضا طیبی ,مهندس اسماعیل فیله کش

۲

مطالعه ابرناکی مناطق مختلف کشور جهت بهره برداری از انرژی خورشیدی

مجتبی ظهور

دکترمحمد باعقیده

۳

بررسی وارزیابی اثرات خشکسالیهای اخیر برآبهای زیرزمینی دشت ورامین با استفاده از شاخص SPI

فاطمه فعله گری

دکترابوالقاسم امیر احمدی

۴

بررسي وارزيا بي شاخص های زیست اقلیمی موثربرآسایش انسان(مطالعه موردی: شهر بیرجند)

سوسن طفر صداقت

دکترابوالقاسم امیر احمدی

۵

تحلیل آماری سینوپتیکی بارشهای پاییزه شمالشرق ایران(استانهای خراسان رضوی و شمالی)

نعیمه هوزی

دکترمحمد باعقیده

۶

تحليل همديد ده سيلاب کلان رودخانه سفيد رود

حلیمه تفقدرخی

دکترغلامعباس فلاح قالهری

۷

تحلیل آماری سینوپتیکی بارشهای بهاره شمالشرق ایران(استانهای خراسان رضوی و شمالی)

عاطفه عرفانی

دکترمحمد باعقیده

۸

بررسي آماري و سينوپتيکي آلودگي هواي مشهد

مهین جهانسیری

دکترمحمد باعقیده

مهندس زیبا معظمی فرد

۹

تحلیل آماری سینوپتیکی بارشهای زمستانه شمالشرق ایران(استانهای خراسان رضوی و شمالی)

زهره مومنیان

دکترمحمد باعقیده

۱۰

بررسی نزولات جوی و دمای سبزوار طی ۵۰ ساله اخیر

عبدالحمید نقابی

دکترمحمد باعقیده

۱۱

تجزیه وتحلیل یخبندان­های استان کرمانشاه با استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی

ابراهیم کوروندی

دکتر مرتضی جعفرزاده

۱۲

پيش‌بيني بارش در منطقه شمالشرق با استفاده از شبکه‌هاي عصبي مصنوعي

علی ایروانی

دکترجواد حدادنیا

۱۳

پیش بینی سرعت بادهای صد وبیست روزه سیستانبااستفاده ازشبکه هایعصبیمصنوعی و ارزیابیتداومو توان تولیدالکتریسیته آن (مطالعه موردی شهر زابل)

مجتبی عنبری

دکترجواد حدادنیا

۱۴

تحولات ژئومورفولوژيکي در حوضه آبريز گرگانرود در کواترنر

امان محمد قرنجیک

دکترابوالقاسم امیر احمدی

۱۵

منشاء یابی ماسه های روان در منطقه غرب حوضه آبریز دشت سبزوار( مجموعه ناهمواریهای ماسه ای منطقه کلاتهمیرعلی)

شهین شکیبی

مهندس کاشکی

۱۶

بررسي توانها و تنگناهاي اکوتوريسم شهرستان اسفراين

محمد ناصری

دکترابوالقاسم امیر احمدی

۱۷

بررسی آماری نقش دما بر مرگ و میر در شهر مشهد

حمیدرضا مدیری

دکترمحمد باعقیده

۱۸

بررسي خشكسالي­هاي اخير و تاثير آن بر سطح آب­زيرزميني دشت كاشان

امیر فخرآبادی

دکترمختار کرمی

۱۹

ارتباط عناصر آب و هوایی با بیماری ناخنک چشم مطالعه (مقایسه‌ای شهرهای مشهد و زاهدان)

فاطمه میوانه

دکترمحمد باعقیده , دکترمحمدحسین ولیداد

۲۰

امکان سنجی انرژی باد در سبزوار

اکرم برزویی

دکترابوالقاسم امیر احمدی

۲۱

بررسی نوسانات اقلیمی و رابطه آن با عملکرد محصولات کشاورزی در شهرستان تربت جام (محصول خربزه)

محمد جلال ابراهیمی

دکترعلیرضا حمیدیان

۲۲

تحلیل آماری و سینوپتیکی مرگ و میر شهر اصفهان در دوره گرم سال

الهه عسگری

دکترمحمد باعقیده

۲۳

تحلیل آماری و سینوپتیکی گردو غبارها در غرب کشور

افسانه سلیمی

دکترمحمد احمدی

۲۴

تجزیه و تحلیل دما و بارندگی در استان خراسان رضوی

سید علی زرندی

دکتر غلامعباس فلاح

۲۵

شناسایی مزارع و مکان یابی نیروگاههای بادی در شمال شرق کشور با استفاده از روش AHP و سیستم اطلاعات جغرافیایی

مهدی اسدی

مهندس الهه اکبری

۹-            پایان نامه های مشاوره شده :

ردیف

عنوان پایان نامه

دانشجو

استاد راهنما

۱

بررسي شرايط اقليمي موثر بر پراكنش جغرافيايي جنگل هاي بلوط زاگرس (مطالعه ي موردي رويشگاه هاي استان كرمانشاه

یزدان بابایی

دکترمحمد باعقیده

۲

امکان سنجي قابليت‌ها و تنگناهاي اکوتوريسم در شهر سبزوار

یوسف آزادمنجیری

دکترمسعود توفیقی

۳

بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبریز سوله – عشق آباد با تأکید بر مدیریت محیطی با استفاده از GIS

ابوالفضل حسنی

دکترمحمد علی زنگنه اسدی

۴

پهنه‌بندی فرایند‌های هوازدگی در حوضه آبریز تیل‌آباد‌آزادشهر

کامران رضایی نوده

دکترمحمد علی زنگنه اسدی

۵

تنگناهای ژئومورفولوژیکی شهرستان نیشابور و جایگاه آن در برنامه ریزی . مدیریت شهری

حسین مهرپویان

دکترمحمد اجزا شکوهی

۶

پهنه‌بندي خطر زمين لغزش حوزه چرمله با استفاده از GIS

علی قربانپور

دکتر امجد ملکی

۷

بررسي ژئومورفولوژي حوضه آبريز چهلمير و اهميت آن در برنامه‌ريزي محيطي

اسماعیل فغانی

دکترمحمد علی زنگنه اسدی

۸

مطالعه ژئومورفولوژي حوضه آبريز خرزن و کاربرد آن در برنامه‌ريزي محيطي

محمدرضا عامری

دکترمحمد علی زنگنه اسدی

۹

ژئومورفولوژي حوضه آبي گيلانغرب

عباس پیروزمهر

دکترمحمد علی زنگنه اسدی

۱۰

نقشرونديابيسيلدرتحليلحساسيتبرخيمتغيرهايژئومورفولوژي موثربرسيلابحوضهكرونبامعرفيمدل HEC- HMS

مهناز شیران

دکترابوالقاسم امیر احمدی

۱۱

تحلیل و بررسی تاثیر تنش گرمایی بر محصول گندم در شمالشرق ایران

سمیه ادیبان

دکترمحمد باعقیده

۱۲

تحلیل و بررسی سینوپتیکی آماری وقوع دماهای حداکثر درشمال شرق ایران

صادق زمانی

دکترمحمد باعقیده

۱۳

بررسي پتانسيل‌هاي اقليمي توسعه توريسم در استان خراسان شمالي

رسول ابویسانی

دکترمحمد باعقیده

۱۴

بررسی آماری وسینوپتیکی پدیده شرجی دراستان های شمالی کشور(گیلان، مازندران وگلستان

مریم سالاری

دکترمحمد باعقیده

۱۵

انواع و مقدار فرسایش در منطقه آسمان آباد

داود جهانی

دکترایرج جباری

۱۶

مطالعه کمی و کیفی آبخانه دشت مشهد

حسن پرورش

دکترسعدالله ولایتی

۱۷

تحلیل سینوپتیکی یخبندان ها دراستان خراسان رضوی

اکرم رباط سرپوشی

دکترمحمد باعقیده

۱۸

تحلیل سینوپتیکی و تعیین منابع رطوبتی حوضه های اترک و گرگانرود

فاطمه علیمردانی

دکترمحمد باعقیده

۱۹

نقش عوامل ژئومورفولوژی در تعیین حساسیت اراضی به فرسایش در حوضه آبخیز زفره با استفاده از GIS

زهرا رسولی شهنه

دکترمحمد حسین رامشت

۲۰

بررسي فرسايش کارستي در دشت فامنين با تأکيد بر فروچاله‌ها

بهجت پاکدست

دکترمحمد علی زنگنه اسدی

۲۱

پهنه‌بندی زمین‌لغزش حوضۀ قورچای رامیان با استفاده از مدل AHP

الهام بای

دکترابوالقاسم امیر احمدی

۲۲

ارزيابيتوانهاوتنگناهاياكوتوريسمشهرستاننيشابور

فاطمه فتحی

دکترمسعود توفیقی

۲۳

بررسی آماری یخبندان هاو دماهای حداقل با تاکیدبر عمق نفوذ (بجنورد)

معصومه فیروزیان

دکترمحمد باعقیده

۲۴

تحلیل و بررسی آماری و سینوپتیکی توفان های گرد و غباردر خراسان جنوبی

طیبه شجاعی

دکترمحمد باعقیده

۲۵

تحلیل سینوپتیکی خشکسالی ها و ترسالی های استان فارس

محمود یگانه

دکترمحمد باعقیده

۲۶

بررسی ریسک وقوع درجات مختلف استرسهای گرمایی در سواحل جنوب ایران

فایزه شجاع

دکترمحمد باعقیده

۲۷

بررسی تاثیر اقلیم بر معماری مدارس نوساز شهر سبزوار در ده سال اخیر

طیبه منیدری

دکتر مختار کرمی

۱۰-      پایان نامه های داوری شده :

ردیف

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

۱

محاسبه حجم فرسایش سنگ در مخروط آتشفشان سهند با استفاده از نرم افزار های GIS

دکترشهرام بهرامی

دکترمحمدعلی زنگنه اسدی

۲

بررسی حساسیت فرسایش آبی سازندها در واحدهای ژئومورفولوژیکی(مطالعه موردی حوضه لواسان لتیان)

دکترمحمدعلی زنگنه اسدی

دکترشهرام بهرامی

۳

بررسی بین شیب و اشکال ژئومورفولوژی با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی(DEM) مطالعه موردی استان کرمانشاه

دکترمحمد احمدی

دکترمحمدعلی زنگنه اسدی

۴

مطالعه زیرساختهای ژئومورفولوژیکی حوضه آبریز کشف رود

دکتر محمد جعفرزمردیان

دکتر مسعود توفیقی

۵

ارزیابی تنگناها و پتانسیلهای محیطی موثر بر توسعه فیزیکی شهر سبزوار

دکتریعقوب زنگنه

دکترابوالقاسم امیر احمدی

۶

بررسی تحولات ژئومورفولوژیکی منطقه جنت آباد تربت حیدریه با استفاده از اطلاعات ماهواره ای

دکترمحمدعلی زنگنه اسدی

مهندس شیر محمدی

۷

بررسی تطبسیقی   ژئومورفولوژی مخروط افکنه های عنبران و شاندیز و نقش آنها در تامین آب شرب و کشاورزی

دکترسعدالله ولایتی

دکترابوالقاسم امیر احمدی

۸

نقش هیدروژئومورفولوژی در استقرار سکونتگاهای روستایی در حوضه آبریز گلارچه صالح آباد تربت جام

دکترمحمدعلی زنگنه اسدی

دکترمسعود توفیقی

۹

تحولات ژئومورفولوژیکی دشت آسپاس در کواترنر

دکترمحمدحسین رامشت

دکترابوالقاسم امیر احمدی

۱۰

هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز خیاوچای

دکترمحمدعلی زنگنه اسدی

دکترابوالقاسم امیر احمدی

۱۱

تخلیل نقش سیمای توپوگرافی در کاربری اراضی در شهرستان گلوگاه با استفاده از GIS و RS

دکترمحمدعلی زنگنه اسدی

دکترجواد سدیدی

۱۲

پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه چلاو با روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

دکترابوالقاسم امیر احمدی

دکتریعقوب زنگنه

۱۳

مطالعه شدت هوازدگی انواع سنگ ساختمانی در شهر مشهد

دکترسید رضا حسین زاده

دکترابوالقاسم امیر احمدی

۱۴

بررسی روشهای کمی متداول در ارزیابی فرسایش آبی خاک

دکترمحمدعلی زنگنه اسدی

دکترجواد سدیدی

۱۵

مطالعه اشکال تراکمی حاصله از فرسایش باد در منطقه کلاته میرعلی

دکترمحمدعلی زنگنه اسدی

دکترابوالقاسم امیر احمدی

۱۶

هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز رودخانه لاج با استفاده از GIS

دکترمحمدعلی زنگنه اسدی

دکترمحمد باعقیده

۱۷

نقش عوامل ژئومورفولوژی بر تشدید سیلاب حوضه آبخیز رودخان جونقان

دکترابوالقاسم امیر احمدی

مهندس افشین هنربخش

۱۸

بررسی و ارزیابی شاخصهای زیست اقلیمی موثر بر آسایش امسان(مطالعه موردی شهر سبزوار)

دکترمحمد باعقیده

دکترابوالقاسم امیر احمدی

۱۹

بررسی تاثیر اشکال و فرایندهای ژئومورفولوژی در ایجاد مصالح ساختمانی حوضه خرم آباد

دکترشهرام بهرامی

دکترمحمدعلی زنگنه اسدی

۲۰

بررسی نقش اشکال کارسنیکی در تغذیه آبهای زیرزمینی حوضه کنگیر(ایوان غرب)

دکترشهرام بهرامی

دکترمحمدعلی زنگنه اسدی

۲۱

بررسی ژئومورفولوژی حوضه آبریز طاغان و نقش آن در توسعه اقتصادی منطقه

دکترمحمدعلی زنگنه اسدی

دکتریعقوب زمگنه

۲۲

پهنه بندی اقلیم خرسان جنوبی با استفاده از روشهای نوین آماری

دکترمحمدباعقیده

دکتررضا دوستان

۲۳

امکان سنجی کشت زیره در شمالشرق ایران

دکترمحمدباعقیده

دکترابوالقاسم امیر احمدی

۲۴

محاسبه حجم فرسایش سنگ در مخروط آتشفشانی سهند با استفاده از نرم افزارهای GIS

دکترشهرام بهرامی

دکترمحمدعلی زنگنه اسدی

۲۵

بررسی اقلیمی کشت انگور در شمال شرق ایران

دکتر مختارکرمی

دکتر غلامعباس فلاح

دکتر محمد باعقیده

۱۱-      کارگاههای آموزشی و پژوهشی طی شده :

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ

مدت(ساعت)

۱

آشنایی با مقرارت آموزشی و پژوهشی دانشگاه

۸/۹/۱۳۹۰

۴

۲

اقتصاد مقاومتی و چالش های فراروی اقتصاد ایران

۲۴/۷/۱۳۹۱

۴

۳

بهبود مستمر(Kaizen)

۲/۱۱/۱۳۸۷

۴

۴

آشنایی با شیوه های نوین امنیت اطلاعاتی

۹/۱۱/۱۳۸۷

۶

۵

نظام های انگیزشی و رفتار سیستمی

۲۸/۱۰/۱۳۸۷

۴

۶

مدیریت بهره وری

۹/۱۰/۱۳۸۷

۴

۷

نحوه تعامل استاد و دانشجو

۳۰/۸/۱۳۸۷

۴

۸

مدیریت کیفیت و اصلاخ فرآیندها

۱۶/۸/۱۳۸۷

۴

۹

آشنایی با شبکه ها و بانک های اطلاعاتی اینترنتی

۲۰/۱۰/۱۳۸۳ تا ۲۲/۱۰/۱۳۸۳

۳۲

۱۰

طراحی صفحات وب

۲۷/۱۰/۱۳۸۳ تا ۲۸/۱۰/۱۳۸۳

۱۶

۱۱

SPSS پیشرفته برای انجام پردازش داده ها و عملیات آماری

۲۳/۳/۱۳۸۴ تا ۲۴/۳/۱۳۸۴

۱۶

۱۲

روشها و فنون تدریس

۱۱/۱۰/۱۳۸۲ تا ۱۲/۱۰/۱۳۸۲

۱۶

۱۳

آشنایی با اینترنت

۱۴/۱۰/۱۳۸۱ تا ۱۵/۱۰/۱۳۸۱

۱۶

۱۴

روش تحقیق(۱)

۱۲/۱۰/۱۳۸۱ تا ۱۳/۱۰/۱۳۸۱

۱۶

۱۵

آشنایی با اینترنت

۲۸/۱۰/۱۳۸۲ تا ۲۹/۱۰/۱۳۸۲

۱۶

۱۶

Power Pointآموزش پشرفته

۳۰/۱۰/۱۳۸۲ تا ۱/۱۱/۱۳۸۲

۱۶

۱۷

آشنایی با نرم افزار تخصصی اتوکد

۱۴/۱۰/۱۳۸۳ تا ۱۵/۱۰/۱۳۸۳

۱۶

۱۸

مهارتهای تدریس

۱۵/۲/۱۳۷۳ تا ۱۷/۲/۱۳۷۳

۱۶

۱۹

آموزش پشرفته سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

۱۸/۳/۱۳۸۱ تا ۲۹/۳/۱۳۸۱

۶۰

۲۰

روش تحقیق(۲)

۱۹/۱۲/۱۳۷۳ تا ۲۱/۱۲/۱۳۷۳

۱۶

۱۲-      کارگا ه ها و نشست های فرهنگی طی شده :

ردیف

عنوان کارگاه و نشست

تاریخ

مدت(ساعت)

۱

نشست فرهنگی مدیران

۱۳۹۱

۳۲

۲

کارگاه دانش افزایی استادان ( طرح ضیافت)

۱۳۹۲

۳۲

۳

اقتصاد مقاومتی و چالش های فراروی اقتصاد ایران

۱۳۹۲

۴

۱۳-      دروس تدریس شده تا کنون :

ردیف

نام درس

مقطع

۱

زمین در فضا

کارشناسی

۲

منابع و مسایل آّ ب ایران

کارشناسی

۳

هیدرولوژی کاربردی

کارشناسی

۴

جغرافیای کشورهای اسلامی

کارشناسی

۵

جغرافیای ناحیه ای ایران

کارشناسی

۶

نقشه برداری و نقشه کشی

کارشناسی

۷

مبانی آب و هواشناسی

کارشناسی

۸

آب و هوای کره زمین

کارشناسی

۹

آب و هوای ایران

کارشناسی

۱۰

کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی

کارشناسی

۱۱

آب و هواشناسی کاربردی

کارشناسی

۱۲

سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS

کارشناسی

۱۳

آمارو کاربرد آن در جغرافیا

کارشناسی

۱۴

کارتوگرافی

کارشناسی

۱۵

اقلیم و هواشناسی

کارشناسی

۱۶

اصول تفسیر عکس های هوایی

کارشناسی

۱۷

آب و هواشناسی کاربردی

کارشناسی ارشد

۱۸

اقلیم ایران و توان های محیطی آن

کارشناسی ارشد

۱۹

جغرافیای طبیعی شهر

کارشناسی ارشد

۲۰

مخاطرات اقلیمی ایران

کارشناسی ارشد

۲۱

سیستم های اطلاعات جغرافیایی

کارشناسی ارشد

۲۲

جغرافیای پزشکی

کارشناسی ارشد

۲۳

اقلیم شهری

کارشناسی ارشد

۲۴

درس پروژه

کارشناسی