دکتر غلامعباس فلاح

۱ـ اطلاعات شخصي:

نام: غلامعباس

نام خانوادگي: فلاح قالهری

مرتبه علمي:‌ دانشیار

نام و نشاني محل كار: سبزوار-  توحید شهر- پردیس دانشگاه حكيم سبزواري- دانشكده جغرافيا و علوم محيطي-گروه آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي.

تلفن محل كار:  ۰۵۱۴۴۰۱۳۳۰۹

پست الكترونيك: ab_fa789@yahoo.com

 

۲- سوابق تحصيلي:    

 كارشناسي:  مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی، ۱۳۷۹، دانشگاه زنجان

كارشناسي ارشد:  هواشناسی کشاورزی، ۱۳۸۵، دانشگاه فردوسی مشهد

دكتري تخصصي:  آب و هواشناسی، ۱۳۹۱، دانشگاه اصفهان

 

۳- زمينه ها و علائق تحقيقاتي

مدل سازی اقلیمی، تغییر اقلیم، اقلیم شناسی کشاورزی، مخاطرات اقلیمی.

 

۴- سوابق شغلي و مديريتي:

مدیر گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری، دبیر گروه اقلیم شناسی کاربردی پژوهشکده اقلیم شناسی.

 

۵- عضويت در مجامع علمي واجرايي:

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، انجمن ایرانی اقلیم شناسی، انجمن متخصصین منابع آب ایران.

 

۶- داوري مجلات علمي:

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، پژوهشهای اقلیم شناسی، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دانش آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد، علوم و مهندسی آبخیزداری، آب و هواشناسی کاربردی، آبیاری و زهکشی، مهندسی آبیاری و آب، هیدروژئومورفولوژی.

 

۷- تدريس دروس:

دوره كارشناسي: اقليم شناسي فيزيکی، اقليم شناسي ديناميک، تغيير اقليم و پيامدهاي آن، اقليم شناسي آماري، هوا و اقليم شناسي، نقشه ها و نمودار هاي اقليمي، فيزيک عمومي، مباني آب و هواشناسي.

دوره كارشناسي ارشد: روش هاي پيشرفته آماري در آب و هواشناسي، مدل های آب و هواشناسی، آب و هواشناسي کشاورزي، نرم افزارهاي اقليمي، مديريت و برنامه ريزي محيط، شيمي جو، اقليم شناسي سينوپتيک.

دوره دكتري: آب و هواي لايه مرزي، مدل سازی آب و هوایی، تغيير اقليم و توسعه پايدار، تحليل فرين هاي آب و هوايي در کشاورزي، رابطه متقابل آب و هوا و اقيانوس، مباحث ويژه گرايش رساله.

 

۸- دوره های دانش افزایی:

 1. دوره آموزش ARC GIS مقدماتی، ۱۳۸۸، موسسه آیینه شهر فردا، مرکز رشد کارآفرینی دانشگاه فردوسی مشهد.
 2. دوره آموزش ARC GIS پیشرفته، ۱۳۸۸، موسسه آیینه شهر فردا، مرکز رشد کارآفرینی دانشگاه فردوسی مشهد.
 3. دوره آموزش نرم افزار ERDOS، ۱۳۸۸، موسسه آیینه شهر فردا، مرکز رشد کارآفرینی دانشگاه فردوسی مشهد.
 4. شركت در كارگاه مدلسازي بارش با استفاده از تصاوير ماهواره TRMM، پژوهشكده اقليم شناسي، ۱۵-۱۳ مرداد ماه ۱۳۸۷٫
 5. برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد منطق فازی در پیش بینی های اقلیمی، ۳ آبان ۱۳۹۳، دانشگاه حکیم سبزواری.
 6. برگزاری کارگاه آموزشی آموزش نرم افزار SDSM، ۵ آبان ۱۳۹۳، دانشگاه حکیم سبزواری.
 7. شرکت در کارگاه آموزشی مدل پیش بینی عددی وضع هوا(WRF) و پردازش داده های رقومی هواشناسی، ۹-۷ اسفندماه ۱۳۹۵، دانشگاه حکیم سبزواری.

 

۹- تقديرنامه ها:

 1. کسب رتبه سوم پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد در ششمین جشنواره فردوسی در سال ۱۳۸۶٫
 2. پژوهشگر برتر با سابقه زیر ۵ سال در دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۱۳۹۳
 3. پژوهشگر برتر با سابقه زیر ۵ سال در دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۱۳۹۵

 

۱۰- سخنراني هاي علمي:

 

۱۱- مقالات علمي چاپ شده

مقالات انگلیسی

 1. G A Fallah-Ghalhari, M Habibi Nokhandan, M Mousavi-Baygi, Javad Khoshhal, Akbar Shaemi Barzoki., 2010. Spring rainfall Prediction Based on Remote Linkage controlling using Adaptive Neural-Fuzzy Inference System (ANFIS,), Theoretical and Applied Climatology, 101, PP. 217-233.
 2. G.A Fallah Ghalhari, Dadashi A., 2016. An Investigation on Thermal Patterns in Iran Based on Spatial Autocorrelation. Theoretical and Applied Climatology, 126(3-4).
 3. G.A Fallah-Ghalhari, F. Mayvaneh., 2016. The Effect of Air Temperature and Universal Thermal Climate Index on Respiratory Diseases Mortality in Mashhad, Iran. Archives of Iranian Medicine Journal, 19(9), PP. 618-624.
 4. G.A Fallah Ghalhari, Dadashi A., Asadi M. 2016. Identifying the spatial and temporal distribution characteristics of precipitation in Iran, Arabian Journal of Geosciences, 9:595, PP.1-12.
 5. G A Fallah-Ghalhari, Bayatani F, Fahimi Nejad E. 2015. Comparing the Forecasting Accuracy of the Box–Jenkins Models in Modeling Seasonal Precipitation (Case Study: The South of Kerman Province, Iran), Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 5(12), pp. 64-78.
 6. R Esmaili, G. A Fallah-Ghalhari, 2014. An Assessment of Bioclimatic Conditions for Tourists—A Case Study of Mashhad, Iran, Atmospheric and Climate Sciences, 4(1), PP.137-146.
 7. G. A Fallah Ghalhari, F Shakeri, 2015. An Assessment of Temporal and Spatial Distribution of Thunder Storms in Iran, Journal of Geographic Information System, 7, 95-109.
 8. R. Esmaili, G. A Fallah-Ghalhari, 2014. Seasonal bioclimatic mapping of Iran for tourism. European Journal of Experimental Biology, 4 (3), PP. 342-351.
 9. G .A Fallah Ghalhari, J Khoshhal Dastjerdi, M Habibi Nokhandan, 2012. Using Mann Kendal and t-test methods in identifying trends of climatic elements: A case study of northern parts of Iran Management Science Letters, 2, pp. 911–۹۲۰٫
 10. G A Fallah-Ghalhari, M Mousavi-Baygi, M Habibi Nokhandan., 2009. Annual Rainfnil Forecasting by Using Maniríanì Fuzzy Inference System, Research Journal of Environmental Sciences 3 (4), 400-413.
 11. ۱۱٫ GA Fallah-Ghalhary, M Mousavi-Baygi, M Habibi-Nokhandan., 2009. Seasonal rainfall forecasting using artificial neural network, Journal of Applied Sciences 9 (6), 1098-1105.
 12. M Habibi Nokhandan, G.A Fallah Ghalhary, M Mousavi-Baygi., 2009. The application of factor analysis and artificial neural networks in predicting spring precipitation by means of climatic parameters of the upper levels of atmosphere. Trends in Applied Sciences Research 4 (2), 85-97.

مقالات فارسی

 1. فلاح قالهري، غلامعباس، موسوي بايگي، محمد، حبيبي نوخندان، مجيد، ۱۳۸۶٫ پيش بيني بارش فصلي بر اساس الگوهاي سينوپتيكي فشار و اختلاف فشار سطح دريا با استفاده از مدل آماري، علوم و صنايع كشاورزي، جلد ۲۱، شماره ۲٫ صص ۱۰۴-۹۵٫
 2. فلاح قالهري، غلامعباس، موسوي بايگي، محمد، حبيبي نوخندان، مجيد، ۱۳۸۷،پیش بيني بارش فصلي بر اساس الگوهاي سينوپتيكي با استفاده از سيستم استنباط فازي عصبي تطبيقي(ANFIS)، پژوهش­هاي جغرافيايي، دوره ۴۰، شماره ۶۶، صص ۱۴۰-۱۲۱٫
 3. فلاح قالهري غلامعباس، موسوي بايگي، محمد، حبيبي نوخندان، مجيد، ۱۳۸۸٫ پيش بيني بارش فصلي بر اساس الگو هاي سينوپتيکي سطوح فوقاني جو با استفاده از مدل هاي آماري، دانش کشاورزي، دوره ۱۹، شماره ۱، صص ۱۴۳-۱۲۵٫
 4. موسوي بايگي، محمد، فلاح قالهري غلامعباس، حبيبي نوخندان، مجيد، ۱۳۸۷، بررسي ارتباط نشانه هاي پهن مقياس اقليمي با بارش خراسان، علوم کشاورزي و منابع طبيعي، شماره ۲، خرداد- تير ۸۷، صص ۲۲۴-۲۱۷٫
 5. فلاح قالهري غلامعباس، موسوي بايگي، محمد، حبيبي نوخندان، مجيد، ۱۳۸۸، پيش بيني بارش فصلي بر اساس الگوهاي همديد با استفاده از تئوري مجموعه هاي فازي، جغرافيا و توسعه، دوره ۷، شماره ۱۵، صص ۱۳۲-۱۱۳٫
 6. فلاح قالهري غلامعباس، موسوي بايگي، محمد، حبيبي نوخندان، مجيد، ۱۳۸۸، مقایسه نتایج به دست آمده از كاربرد سيستم استنباط فازي ممداني و شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني بارش فصلي مطالعه موردی: منطقه خراسان، تحقيقات منابع آب ايران، شماره (۱۴)۵، صص ۵۲-۴۰٫
 7. فلاح قالهري غلامعباس، موسوي بايگي، محمد، حبيبي نوخندان، مجيد، ۱۳۸۸، پيش بيني بارش سالیانه بر پایه الگوهاي سينوپتيك پيوند از دور با بهره گیری از مدل هاي آماري، منابع طبيعي ايران، دوره ۶۲، شماره ۱، صص ۱۲۳-۱۱۱٫
 8. فلاح قالهري غلامعباس، خوشحال، جواد، ۱۳۸۸، پيش بيني بارش بهاره استان خراسان رضوي بر اساس سيگنال هاي بزرگ مقياس اقليمي با استفاده از  شبكه هاي عصبي مصنوعي، دوره ۴۱، شماره ۶۹، صص ۱۳۳-۱۱۵٫
 9. فلاح قالهري، غلامعباس، ۱۳۹۰، بررسي ارتباط تغييرات سيگنال هاي اقليمي فشار و اختلاف فشار سطح دريا با بارش بهاره استان خراسان رضوي، فيزيك زمين و فضا، (۳) ۳۷، صص ۱۷۱-۱۵۵٫
 10. فلاح قالهري، غلامعباس، حبيبي نوخندان، مجيد ، خوشحال، جواد، ۱۳۸۹، پيش بيني بارش بهاره استان خراسان رضوي  بر اساس الگوهاي سينوپتيکي پيوند از دور با استفاده از  سيستم استنباط فازي- عصبي تطبيقي((ANFIS، مرتع و آبخيزداری، (۱)۶۳، صص ۷۴-۵۵٫
 11. اسماعيلي، رضا، فلاح قالهري غلامعباس، حبيبي نوخندان، مجيد، ۱۳۸۹، ارزيابي تغييرات طول دوره رشد و يخبندان ناشي از نوسانات اقليمي مطالعه موردي: خراسان رضوي، پژوهش­هاي جغرافيايي، دوره ۴۲، شماره ۷۳، صص ۸۲-۶۹٫
 12. فلاح قالهري، غلامعباس، حبيبي نوخندان، مجيد ، خوشحال، جواد، ۱۳۸۹، کاربرد منطق فازي و رگرسيون چند متغيره در پيش بيني بلند مدت بارش بهاره  مطالعه موردي استان خراسان رضوي، علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، (۱۲)۴، صص ۵۲-۳۷٫
 13. فلاح قالهري غلامعباس، موسوي بايگي سيدمحمد، حبيبي نوخندان مجيد، خوشحال دستجردي جواد، ۱۳۸۸، پيش بيني بارش ساليانه بر پايه الگوهاي سينوپتيك پيوند از دور با بهره گيري از مدل هاي آماري، مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايراندوره ۶۲ ، شماره ۱ ، صص ۱۲۳-۱۱۱٫
 14. اسماعيلي رضا، عطايي هوشمند، فلاح قالهري غلامعباس، ۱۳۹۰، ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر امکان توسعه دو گونه هسته دار بادام و زردآلو (مطالعه موردي: خراسان رضوي)، دانش كشاورزي و توليد پايدار، (۱) ۲/۲۱ ، صص ۱۶۲-۱۴۵٫
 15. فلاح قالهري غلامعباس، موسوي بايگي، محمد، حبيبي نوخندان مجيد، ۱۳۸۸، پيش بيني بارش فصلي بر اساس الگوهاي سينوپتيكي سطوح فوقاني جو با استفاده از مدل هاي آماري، دانش آب و خاك (دانش كشاورزي)، دوره ۱۹، شماره ۱، صص ۱۴۳-۱۲۵٫
 16. فلاح قالهري، غلامعباس، خوشحال دستجردي، جواد، حبيبي نوخندان، مجيد، ۱۳۹۰، ارزيابي روند خطي پارامترهاي آگروکليمايي موثر بر کشت مرکبات، مطالعه موردي شمال ايران، پژوهشهاي اقليم شناسي، (۶-۵) ۲، صص ۳۸-۱۹٫
 17. حميديان پور محسن, سليقه محمد، فلاح قالهري غلامعباس، ۱۳۹۲، کاربرد انواع روش هاي درون يابي به منظور پايش و تحليل فضايي خشکسالي مورد: استان خراسان رضوي، جغرافيا و توسعه، دوره ۱۱، شماره ۳۰، صص ۷۰-۵۷٫
 18. نوري، سميرا، فلاح قالهري، غلامعباس، ثنايي نژاد، سيد حسين، ۱۳۹۲، مدل سازي تبخير تعرق پتانسيل گياه با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي با حداقل متغيرهاي اقليمي در ايستگاه سينوپتيک مشهد، پژوهشهاي حفاظت آب و خاک، دوره ۲۰، شماره ۵، صص ۱۷۸-۱۶۳٫
 19. جوادي، زهرا، فلاح قالهري، غلامعباس، انتظاری، علیرضا، ۱۳۹۳، نقش پارامترهاي آب و هوايي بر عملکرد محصول بادام مطالعه موردي: سبزوار، پژوهشهاي اقليم شناسي، دوره ۴، شماره ۱۷، بهار و تابستان ۹۳، صص ۱۴۱-۱۲۵٫
 20. فلاح قالهري، غلامعباس، احمدي، حمزه، ۱۳۹۴، برآورد آستانه‌هاي فنولوژيکي‌کشت زعفران در استان اصفهان بر اساس آمار درجه حرارت روزانه، زراعت و فناوري زعفران، دوره ۳، شماره ۱، صص ۶۵-۴۹٫
 21. فلاح قالهري، غلامعباس، داداشي رودباری، عباسعلي، ۱۳۹۴، ارزيابي کيفي تناسب اراضي حوزه آبخيز شيردارکلا براي گندم ديم در محيط GIS، هيدروژئوموفولوژي، دوره ۱، شماره ۲، صص ۱۱۶-۹۹٫
 22. فلاح قالهري، غلامعباس، اسدي، مهدي، انتظاري، عليرضا، ۱۳۹۴، ناحيه بندي آب و هوايي استان گيلان با روشهاي چند متغيره، جغرافيا و برنامه­ريزي، دوره ۱۹، شماره ۵۴، صص ۲۵۱-۲۳۵٫
 23. احمدي، حمزه، فلاح قالهري، غلامعباس، ۱۳۹۴، طبقه بندي اقليم کشاورزي شمال شرق ايران بر اساس شرايط حرارتي و رطوبتي، هواشناسي کشاورزي، دوره ۳، شماره ۱، بهار و تابستان ۹۴، صص ۸۱-۶۷٫
 24. فلاح قالهري، غلامعباس، شاکري، فهيمه، ۱۳۹۴، کاربرد شبکه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني بارش زمستانه، علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، دوره ۹، شماره ۳۱، صص ۱۱۰-۹۹٫
 25. فلاح قالهري، غلامعباس، احمدي، حمزه، فاخري، معصومه، ۱۳۹۴، ارزيابي و تعيين تقويم اقليمي زنبورداري در استان آذربايجان غربي بر اساس شرايط حرارتي، تحقيقات جغرافيايي، دوره ۳۰، شماره ۱۲۰، صص ۲۹-۱۳٫
 26. فلاح قالهري، غلامعباس، رضايي، حسن، ۱۳۹۵، تعيين شاخص اقليم آسايش گردشگري استان خراسان رضوي با استفاده از GIS، علوم و تکنولوژي محيط زيست، دوره ۱۸، شماره ۳، صص ۸۸-۸۱٫٫
 27. فلاح قالهري، غلامعباس، اسدي، مهدي، داداشي، عباسعلي، ۱۳۹۴، تحليل فضايي پراکنش رطوبت در ايران،     پژوهشهاي جغرافياي طبيعي، دوره ۴۷، شماره ۴، ۶۵۰-۶۳۷٫
 28. فلاح قالهري، غلامعباس، راه چمني، مهدي، بيرانوند، فرشته، ۱۳۹۴، برآورد نياز آبي گياه کنجد در اقلیم سبزوار، مطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره ۵، شماره ۲۱، صص ۱۴-۱٫
 29. فلاح قالهري، غلام عباس، ميوانه، فاطمه، شاکري، فهيمه، ۱۳۹۴، ارزيابي سلامت و آسايش حرارتي انسان با استفاده از شاخص جهاني اقليم حرارتي، مطالعه موردي: استان کردستان، سلامت و محيط ایران، دوره ۸، شماره ۳، صص ۳۷۸-۳۶۷٫
 30. فلاح قالهري، غلامعباس، شاکري، فهيمه، ۱۳۹۴، شناسايي روند تغييرات فراواني وقوع طوفان هاي تندري در ايران،      تحقيقات کاربردي علوم جغرافيايي، دوره ۱۵، شماره ۳۸، صص ۱۱۷-۹۷٫
 31. فلاح قالهري، غلامعباس، اسدي، مهدي، داداشي، عباسعلي، ۱۳۹۴، امکان سنجی مناطق مستعد کشت گندم دیم، مطالعه موردی: استان فارس، هواشناسی کشاورزی، جلد ۳، شماره ۲، پاییز و زمستان ۹۴، صص ۷۳-۶۸٫
 32.  فلاح قالهري، غلامعباس، رستمیان، مهناز، ۱۳۹۵، پتانسیل سنجی انرژی باد در ایستگاههای منتخب استان چهار محال و بختیاری، تحقیقات جغرافیایی، دوره ۳۱، شماره ۱۲۱، صص ۱۸۲-۱۶۸٫
 33. فلاح قالهري، غلامعباس، اسماعیلی، رضا، شاکري، فهيمه، ۱۳۹۵، ارزیابی روند تغييرات فصلی تنشهای گرمایی طی نیم قرن اخیر در چند نمونه اقلیمی ايران، سلامت و محیط ایران، دوره ۹، شماره ۲، ۲۴۶-۲۳۳٫
 34.  داداشی رودباری، عباسعلی، فلاح قالهری، غلامعباس، کرمی، مختار، باعقیده، محمد، ۱۳۹۵، تحلیل تغییرات بارش حوضه آبریز هراز با استفاده از روشهای آماری و تکنیک تحلیل طیفی هیدروژئومورفولوژی، دوره ۲، شماره ۷، صص ۸۶-۵۹٫
 35. داداشي رودباری، عباسعلي، فلاح قالهري، غلامعباس، ۱۳۹۴، ارزيابي خود همبستگي فضايي بارش فصلي ايران با استفاده از خروجي پايگاه داده بارش آفروديت، آب و هواشناسي کاربردي، (۱)۲، صص ۷۴-۵۳٫
 36. فلاح قالهري، غلامعباس، شاکري، فهيمه، ۱۳۹۵، واسنجي ضرائب رابطه آنگسترم- پرسکات در ايستگاه هاي منتخب استان خراسان رضوي، دانش آب و خاک، (۲)۳، ۲۴۱-۲۲۹٫
 37.  فلاح قالهري، غلامعباس، رضایی، حسن، ۱۳۹۴، نقش پارامترهای اقلیمی بر مراحل فنولوژی زرشک در شهرستان گناباد، مجله جغرافیایی سرزمین، (۱۲) ۴۷، صص ۱۶-۱٫
 38. احمدی حمزه، فلاح قالهري، غلامعباس، شائمی اکبر، ۱۳۹۵، غلامعباس برآورد و ارزیابی روند تغییرات تبخیر تعرق مرجع سالانه بر اساس پارامترهای اقلیمی موثر در شمال شرق ایران، دانش آب و خاک، (۲)۳ ، صص ۲۶۹-۲۵۷٫

مقالات علمی پژوهشی پذیرفته شده برای چاپ

 1. فلاح قالهري، غلامعباس، داداشي، عباسعلي، اسدي، مهدي، ارزيابي خود همبستگي فضايي بارش ماهانه ايران، تحقيقات جغرافيايي.
 2. فلاح قالهري، غلامعباس، رضايي، حسن، تاثیر پارامترهای اقلیمی بر فنولوژی بادام با توجه به درجه روز در شهرستان کاشمر، جغرافیا و برنامه ­ریزی منطقه ای.
 3. فلاح قالهري، غلامعباس، رضايي، حسن، بررسي پتانسيلهاي زيست اقليمي جهت توسعه توريسم مطالعه موردي: نيشابور، علوم و تکنولوژي محيط زيست.
 4. فلاح قالهري، غلامعباس، باعقيده، محمد، حاج محمدي، حسن، تاثير باد فون بر آتش سوزي هاي جنگلهاي شمال ايران، آمايش جغرافيايي فضا.
 5. فلاح قالهري، غلامعباس، رضایی، حسن، کاربرد منطق فازی جهت برآورد تبخیر تعرق شهرستان گناباد، علوم و تکنولوژی محیط زیست.
 6. کدخدا، الهام، فلاح قالهري، غلامعباس، باعقیده، محمد، فرید حسینی، علیرضا، مدلسازي عوامل اقليمي موثر بر افت سطح آبهاي زيرزميني با رويکرد تغيير اقليم (مطالعه موردي: دشت مشهد)، پژوهش آب ایران.
 7. باعقیده، محمد، فلاح قالهري، غلامعباس، رضایی، حسن، حاجی محمدی، حسن، بررسی نقش توپوگرافی در شکل گیری نواحی و خرده نواحی آب و هوایی استان همدان، اطلاعات جغرافیایی سپهر.
 8.  فلاح قالهري، غلامعباس، احمدی حمزه، واکاوی الگوی انباشت سرمایی مناطق سردسیر ایران بر اساس مدلهای Utah، CH و CP،  جغرافیا و توسعه.

 

مقالات علمی ترویجی و علمی مروری چاپ شده

 1. حبيبي، محمد، حبيبي نوخندان، مجيد، فلاح قالهري، غلامعباس، ۱۳۸۷، اثرات زيست محيطي نمک پاشي سطح جاده ها بر پوشش گياهي اطراف آن، جاده، شماره ۶۴٫
 2. قطره ساماني، سعيد، حبيبي نوخندان، مجيد، فلاح قالهري، غلامعباس، ۱۳۸۸، شروع وخاتمه يخبندان و تاثير آن در فعاليت راهدارخانه ها، مطالعه موردي استان چهارمحال و بختياري، جاده، شماره ۶۴٫
 3. فلاح قالهري غلامعباس، مسعوديان، سيد ابوالفضل، خوشحال، جواد، حبيبي نوخندان، مجيد، ۱۳۸۵، بررسي ارتباط الگوهاي پيوند از دور با بارش بهاره، مطالعه موردي استان خراسان رضوي، علوم جغرافيايي، دوره ۱، شماره ۴، ۱۶۸-۱۵۷٫
 4. فلاح قالهري، غلامعباس، احمدی، حمزه، ۱۳۹۴، برآورد زمانی مکانی تاریخ گلدهی درختان میوه در استان آذربایجان غربی با هدف کاهش و پیشگیری از خسارت مخاطره­های اقلیمی، بیمه و کشاورزی، شماره ۴۶، صص ۱۰۴-۸۱٫
 5. فلاح قالهري، غلامعباس، شاکري، فهيمه، ۱۳۹۴، بررسي و پيش­بيني توزيع زماني و مکاني آغاز و خاتمه يخبندان در شمال ايران، نیوار، دوره ۳۹ (۹۱-۹۰) ، صص ۳۶-۲۷٫
 6. فلاح قالهري، غلامعباس، باعقيده، محمد، رضايي، حسن، ۱۳۹۵، برآورد نياز آبي محصول سيب زميني در اقليم تربت حيدريه و تخمين تبخير و تعرق واقعي بر اساس تبخير و تعرق مرجع، انسان و محيط زيست، دوره ۱۴، شماره ۲، صص ۶۰-۴۹٫
 7. فلاح قالهري، غلامعباس، اسدي، مهدي، داداشي، عباسعلي، ابراهیمی، رضا، ۱۳۹۶، پتانسیل­سنجی احداث نیروگاه بادی در استان اصفهان با روش فازی- ای اچ پی، نشریه انرژی ایران، دوره ۱۹ شماره ۴، صص ۸۴-۶۷٫

 

مقالات علمی ترویجی پذیرفته شده برای چاپ

 1. فلاح قالهري، غلامعباس، شاکري، فهيمه، شناسایی روند تغییرات پارامترهای اقلیمی در نیمه جنوبی ایران با استفاده از آزمون من­کندال، محیط زیست و توسعه.
 2. فلاح قالهري، غلامعباس، رستمیان، مهناز، ارزیابی بهره برداری از انرژی باد در شهر ایلام، نیوار.
 3. فلاح قالهري، غلامعباس، شاکري، فهيمه، نودهی، ام البنین، پهنه بندی توزيع زماني و مكاني آغاز، خاتمه و فراواني وقوع يخبندان در خراسان رضوی، انسان و محيط زيست.
 4. فلاح قالهري، غلامعباس، سروستان، رسول، خسرویان، مریم، بررسی پارامترهای دما با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی آماری در طول دوره ۲۰۹۹-۲۰۱۸ (منطقه مورد مطالعه اهواز، آبادان و مسجد سلیمان)، انسان و محيط زيست.

 

۱۲- مقالات ارائه شده در مجامع علمي:

مقالات فارسی

 1. فلاح قالهري غلامعباس، وحيديان كامياد، علي، موسوي بايگي، محمد و حبيبي نوخندان، مجيد، ۱۳۸۶، كاربرد سيستم استنباط فازي عصبي تطبيقي و سيستم استنباط فازي ممداني در پيش بيني بارش فصلي، اولين كنگره مشترك سيستم هاي فازي و هوشمند ايران، شهريور ۸۶، دانشگاه فردوسي مشهد.
 2. فلاح قالهري غلامعباس، حبيبي نوخندان، مجيد، ادب، حامد، ۱۳۸۶، پهنه بندي بارش در منطقه خراسان بزرگ و كاربرد آن در مديريت ريسك خشكسالي، سومين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران در حوادث غير مترقبه طبيعي، بهمن ماه ۸۶، دانشگاه تهران.
 3. ادب، حامد، فلاح قالهري، غلامعباس، ميرزا بياتي، رضا، ۱۳۸۷، ارزيابي روشهاي ميان يابي كريجينگ و رگرسيون خطي بر پايه DEM در تهيه نقشه همبارش ساليانه در استان خراسان رضوي، اولين همايش ژئوماتيك، ارديبهشت ماه ۸۷، سازمان نقشه برداري كشور.
 4. عسكريزاده، محمد، فلاح قالهري، غلامعباس، حبيبي نوخندان، مجید، ۱۳۸۷، اهميت برنامه ريزي مديريت بحران در مخاطرات محيطي، همايش ملي کاهش اثرات بلاياي جوي و اقليمي، همايش مقابله با بلاياي جوي، آبان ماه ۸۷، اداره كل هواشناسي استان اردبيل.
 5. عسكريزاده، محمد، زابل عباسي، فاطمه، ملبوسي، شراره، فلاح قالهري، غلامعباس، ۱۳۸۷، پهنه بندي شدت خشكسالي با استفاده از نمايه درصد از نرمال در استان خراسان رضوي اولين كنفرانس بين المللي بحران آب، بهمن ۸۷، دانشگاه زابل.
 6. عسكريزاده، سيد محمد، فلاح قالهري، غلامعباس، رستگار مقدم، محمد تقي، ۱۳۸۷، كاربرد مدبريت ريسك در كاهش اثرات زيست محيطي خشكسالي با استفاده از نمايه استاندارد بارش، سومين همايش مقابله با سوانح طبيعي، دي ماه ۱۳۸۷، قطب علمي مهندسي نقشه برداري و مقابله با سوانح طبيعي، دانشگاه تهران.
 7. ادب، حامد، فلاح قالهري، غلامعباس، ۱۳۸۷، استفاده از شبکه عصبي پرسپترون در ميانيابي بارش و كاربرد آن در مديريت ريسك خشكسالي، اولين كنفرانس بين المللي بحران آب، بهمن ۸۷، دانشگاه زابل.
 8. نوري، سميرا، محمديان، آزاده، فلاح قالهري، غلامعباس، حبيبي نوخندان، مجيد، ۱۳۸۸، مقايسه نتايج به دست آمده از کاربرد شبکه هاي عصبي مصنوعي و روش پنمن فائو مونتيث در برآورد تبخير تعرق گياه مرجع دهمين، سمينار  آبياري و کاهش تبخير، بهمن ماه ۱۳۸۸، دانشگاه شهيد باهنر کرمان.
 9. فلاح قالهری، غلامعباس، رضايي، حسن، سلطاني محمد، مرادي مريم، ۱۳۹۱، ارزيابي آسايش بيوکليماتيک انساني شهر سرخس، اولين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين، ۱۷ اسفند ۹۱، همدان.
 1. فلاح قالهری، غلامعباس، رضايي، حسن، مرادي مريم، شايگان فر الهام ، زرندي سيد علي، ۱۳۹۱، ارزيابي ضرايب زيست اقليمي موثر در آسايش انسان مطالعه موردي شهر گناباد، اولين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين، ۱۷ اسفند ۹۱، همدان.
 1. فلاح قالهری غلامعباس ، رضايي حسن ، سلطاني محمد ، حاج محمدي حسن ، اميري علي اکبر، ۱۳۹۱، شناخت پتانسيل اکوتوريسمي آسايش زيست اقليمي استان خراسان رضوي با روش دما- رطوبت، اولين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين، ۱۷ اسفند ۹۱، همدان.
 2. فلاح قالهري غلامعباس ، باعقيده محمد ، فاخري معصومه، ۱۳۹۲، بررسي زمان کاشت و گلدهي محصول زعفران، مطالعه مقايسه اي (خراسان و آذربايجان غربي)، آخرين دستاوردهاي علمي و پژوهشي زعفران، ۸ آبانماه ۱۳۹۲، دانشگاه تربت حيدريه.
 3. فلاح قالهری غلامعباس، رضايي حسن، مرادي مريم، سلطاني محمد، ۱۳۹۲، بررسي مقايسه اي بين دما رطوبت و ميسنارد در شهر مشهد جهت توسعه توريسم دومين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين، ۱۷ تیرماه ۱۳۹۲، دانشکده فني شهيد مفتح همدان
 4. فلاح قالهری، غلامعباس، رضايي حسن، اسدي امين، زرندي سيد علي، ۱۳۹۲، بررسي اقليم گردشگري شهر سبزوار، دومين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين، ۱۷ تیرماه ۱۳۹۲، دانشکده فني شهيد مفتح همدان.
 5. فلاح قالهري غلامعباس، حاجي محمدي حسن، ۱۳۹۲، تحليل همديد سيلاب هاي کلان رودخانه کرخه، اولين کنفرانس جغرافيا، شهرسازي و توسعه پايدار، ۸ اسفند ۱۳۹۲،      تهران.
 6. فلاح قالهري غلامعباس، حاجي محمدي حسن، ۱۳۹۲، پهنه بندي آگروکليمايي خراسان رضوي با استفده از روش تحليل خوشه اي همايش ملي تغييرات اقليمي و مهندسي توسعه پايدار کشاورزي و منابع طبيعي، ۵ تيرماه ۱۳۹۳     همدان.
 7. بياتاني فاطمه، فلاح قالهري غلامعباس، ۱۳۹۲، بررسي روند تغييرات فصلي و سالانه بارش و دبي در حوضه آبخيز  هليل رود، چهارمين همايش منطقه اي چالش ها و راهکارهاي توسعه در  مناطق محروم، ۱۳ اسفند ۱۳۹۲، دانشگاه ازاد کهنوج.
 8. فلاح قالهري غلامعباس، حاجي محمدي حسن، ۱۳۹۳، بررسي تغييرات زماني آغاز و خاتمه يخبندان در نيمه جنوبي کشور، همايش ملي تغييرات اقليمي و مهندسي توسعه پايدار کشاورزي و منابع طبيعي، ۵ تيرماه ۱۳۹۳، همدان.
 9. فلاح قالهري غلامعباس، حاجي محمدي حسن، ۱۳۹۳، بررسي ناهنجاري زمان آغاز و خاتمه يخبندان در نيمه جنوبي کشور، همايش علوم جغرافيايي ايران، ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۳، تهران.
 10. فلاح قالهري، غلامعباس، احمدي، فريبرز، احمدي، حمزه، حسيني، سيد اسعد، ۱۳۹۳، مطالعه تغيير اقليم شهر کرمانشاه با آزمون ناپارامتري من کندال به منظور توسعه پايدار کشاورزي، دومين همايش ملي مهندسي و مديريت کشاورزي و محيط زيست و منابع طبيعي پايدار، ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۳، تهران، مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي.
 11. فلاح قالهري، غلامعباس، احمدي، حمزه، احمدي، فريبرز، حسيني، سيد اسعد، ۱۳۹۳، ارزيابي تبخير و تعرق مرجع و باران موثر در استان کرمانشاه به منظور توسعه کشاورزي، دومين همايش ملي مهندسي و مديريت کشاورزي و محيط زيست و منابع طبيعي پايدار، ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۳، تهران، مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي.
 12. شاکري، فهيمه، فلاح قالهري، غلامعباس، خسرواني، وحيد، ۱۳۹۳، بررسي و تعيين اولين يخبندان پاييزه و آخرين يخبندان بهاره در شهرستان قوچان اولين همايش ملي جغرافيا، گردشگري، منابع طبيعي و توسعه پايدار، ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳، باغ موزه قصر تهران.
 13. فلاح قالهري، غلامعباس، شاکري، فهيمه، خسرواني، وحيد، ۱۳۹۳، مقايسه شاخص هاي PN و SPI در بررسي خشکسالي هاي استان خراسان رضوي با تاکيد بر ايستگاه هاي سبزوار و تربت حيدريه، اولين همايش ملي جغرافيا، گردشگري، منابع طبيعي و توسعه پايدار، ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳، باغ موزه قصر تهران.
 14. فلاح قالهري، غلامعباس، داداشی رودباری، عباسعلی، رحیمی، عبدالحمید، ۱۳۹۳، ارزیابی همدیدی ماهواره ای پدیده گرد و غبار جنوب غرب و جنوب ایران، اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار، ۳۰ بهمن ۱۳۹۳، تهران.
 15. فلاح قالهري، غلامعباس، کندچینی، ملیکا، ۱۳۹۳، شاخص های زیست اقلیمی موثر بر ارزیابی آسایش اقلیمی (مطالعه موردی، شهر همدان)، اولين همايش ملي جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار، ۳۰ بهمن ۱۳۹۳، تهران.
 16. فلاح قالهری، غلامعباس، حاجی محمدی، حسن، ۱۳۹۳، بررسی و ارتباط الگوهای جوی تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال با بارش های سنگین در شهرستان تربت جام، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی، ۱۳ دیماه ۱۳۹۳، تهران.
 17. فلاح قالهری، غلامعباس، داداشی رودباری، عباسعلی، ۱۳۹۳، پهنه بندی پارامترهای رطوبتی به منظور کشت دیم (مطالعه موردی استان اصفهان)، سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، ۲۹ مردادماه ۱۳۹۳، اردبیل.
 18. بیاتانی، فاطمه، فلاح قالهري، غلامعباس، ۱۳۹۳، مدل­سازی بارش فصل زمستان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی با حداقل متغیرهای اقلیمی در ایستگاه کرمان، اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۳، جیرفت.
 19. باعقيده محمد، فلاح قالهري، غلامعباس، راه چمني، مهدي، ۱۳۹۴، بررسی نیازهای سرمایشی- گرمایشی در خراسان رضوی، دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ۶ اسفند، تبریز.
 20. فلاح قالهری، غلامعباس، کدخدا، الهام، ۱۳۹۴، ارزیابی همدیدی بارش­های سنگین مشهد، سومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار، ۱۸ آذرماه ۱۳۹۴، تهران.
 21. علوی دقیق، مریم، باعقيده محمد، فلاح قالهري، غلامعباس، ۱۳۹۵، توزیع مکانی مرحله رسیدگی انار در خراسان رضوی، سومین همایش ملی تغییرات اقلیمی ومهندسی توسعه پایدار، تهران، سالن همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی.

مقالات انگلیسی

 

 1. A. Fallah-Ghalhari, M. Mousavi- Baygi & M. Habibi Nokhandan. 2008. Soft computing models for annual rainfall prediction, EMS2008-A-00297, Vol. 5, abstract available online. October 2008, Amsterdam, the Netherlands.
 2. A. Fallah-Ghalhari, M. Mousavi- Baygi & M. Habibi Nokhandan., 2008. Application of ANN for annual rainfall prediction, EMS2008-A-00297, Vol. 5, abstract available online. October 2008, Amsterdam, the Netherlands.
 1. G. A. Fallah-Ghalhari, M. Habibi., 2009. Forecasting Spring Rainfall Based on Teleconnection Synoptical Patterns Using Artificial Neural Networks, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, abstract available online, Nokhandan& M. Mousavi- Baygi      ۱۹-۲۴ April 2009, Vienna, Austria
 2. G. A. Fallah-Ghalhari, M. Habibi Nokhandan& M. Mousavi- Baygi., 2009. Predicting Spring rainfall Based on Remote Linkage controlling using Adaptive Neural-Fuzzy Inference System (ANFIS), Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, abstract available online, 19-24 April 2009         Vienna, Austria.
 1. A. Fallah-Ghalhari, M. Habibi Nokhandan& M. Mousavi- Baygi., 2009. Annual Rainfall Forecasting by Using Mamdani Fuzzy Inference System, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, abstract available online, 19-24 April 2009, Vienna, Austria.
 2. Habibi Nokhandan M, Fallah-Ghalhari G. A.& Mousavi- Baygi., 2009. The Application of Factor Analysis and Artificial Neural Networks in Predicting Spring Precipitation by Means of Climatic Parameters of the Upper Levels of Atmosphere, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, abstract available online, 19-24 April 2009, Vienna, Austria.
 1. G. A. Fallah-Ghalhari, M. Habibi Nokhandan and J Khoshhal. 2009. Winter Rainfall Prediction Based on climatic large scale signals by Using Adaptive Neuro Fuzzy Inference System ANFIS), 9th EMS / 9th ECAM, 29 September- 03 October 2009, Toulouse, French.
 2. G. A. Fallah-Ghalhary, M. Habibi Nokhandan and J Khoshhal., 2009. Winter Rainfall Prediction Based on climatic large scale signals by Using Artificial Neural Network          ۹th EMS / 9th ECAM, 29 September- 03 October 2009, Toulouse, French.
 3. G. A. Fallah-Ghalhari , M. Mousavi- Baygi & M. Habibi Nokhandan., 2008. Using artificial neural network(ANN) for seasonal rainfall forecasting based on tele-connection patternsGeophysical Research Abstracts, Vol. 10, abstract available online, 18 April 2008, Vienna, Austria.
 4. H., Rezaei, G.A Fallah Ghalhari, M Soltani, M Moradi., 2013.  The assessment of bioclimatic indexes of the city of Nishabur for developing tourismThe 1 th International conference on environmental crisis and it’s solutions, , Iran, 13  Feb 2013, Kish Island, Iran.
 5. H., Rezaei, G.A Fallah Ghalhari, M Soltani, A Zarandi, 2013. Identifying the potentials of Eco-tourism and bioclimatic comfort for Kashmar, The 1 th International conference on environmental crisis and it’s solutions, 13 Feb 2013, Kish Island, Iran.

 

 

۱۳- طرح های پژوهشی خاتمه یافته:

مجری

 1. فلاح قالهری، غلامعباس، ۱۳۸۷، پيش بيني بارش بهاره استان خراسان رضوي بر اساس سيگنال هاي هواشناسي با استفاده از منطق فازي، شبكه هاي عصبي مصنوعي و شبكه هاي عصبي فازي تطبيقي، پژوهشكده اقليم شناسي.
 2. فلاح قالهری، غلامعباس، داداشی رودباری، عباسعلی، ۱۳۹۲، پهنه بندي مناطق مستعد کشت گندم ديم در استان مازندران با استفاده از روش AHP، دانشگاه حکيم سبزواري.
 3. فلاح قالهری، غلامعباس، داداشی رودباری، عباسعلی، اسدی، مهدی، ۱۳۹۳، ارزيابي خود همبستگي فضايي بارش ماهانه ايران در نيم قرن اخير، دانشگاه حکيم سبزواري.
 4. فلاح قالهری، غلامعباس، شاکری، فهیمه، ۱۳۹۴، ارزيابي روند تغييرات فراواني وقوع طوفان هاي تندري در ايران، دانشگاه حکيم سبزواري.
 5. فلاح قالهری، غلامعباس، اسدی، مهدی، داداشی رودباری، عباسعلی، ۱۳۹۴، شناسايي مناطق مستعد کشت گندم ديم در استان فارس، ۱۳۹۴، دانشگاه حکيم سبزواري.
 6. فلاح قالهری، غلامعباس، اسدی، مهدی، داداشی رودباری، عباسعلی، ۱۳۹۴، ارزيابي خود همبستگي فضايي پراکنش رطوبت در ايران، دانشگاه حکيم سبزواري.
 7. فلاح قالهری، غلامعباس، کدخدا، الهام، باعقیده، محمد، فرید حسینی، علیرضا، ۱۳۹۴، بررسي پيامدهاي تغيير اقليم بر منابع تامين آب دشت مشهد، کارفرما: شرکت آب و فاضلاب مشهد.

همکار

 1. پژوهشکده اقلیم شناسی، ۱۳۸۷، بررسي و ارايه مناسب ترين سنجنده هاي هواشناسي جاده اي (تعيين نوع وتعداد) با توجه به شرايط غالب اقليمي ايران، ، کارفرما: پژوهشکده حمل و نقل.
 2. اسماعیلی، رضا، فلاح قالهری، غلامعباس، ۱۳۸۸،پيامدهاي تغيييرات اقليمي بر امکان توسعه دو گونه هسته دار بادام و زرد آلو،  مطالعه موردي خراسان رضوي، کارفرما: پژوهشكده اقليم شناسي.
 3. پژوهشکده اقلیم شناسی، ۱۳۸۷، امکان سنجي پيش آگاهي فصلي و بلند مدت بارش و دما با بکارگيري مدل هاي عددي پيش بيني بلند مدت و ريز مقياس نمودن براي استان کرمان، ۱۳۸۸، کارفرما: پژوهشکده هواشناسی.
 4. پژوهشکده اقلیم شناسی، ۱۳۸۷، انجام تحقيقات و مطالعات مربوط به ثبت اطلاعات جوي محدوده کارخانه بازيافت مشهد و امکان سنجي پيش بيني وضعيت جوي آن، ۱۳۸۸، کارفرما: پژوهشکده حمل و نقل.

 

۱۴- كتاب (تاليف يا ترجمه):

 1. فلاح قالهري، غلامعباس، ۱۳۹۳، اصول و مباني هواشناسي، انتشارات دانشگاه حکيم سبزواري، چاپ دوم، ۹۱۹ صفحه.
 2. فلاح قالهري، غلامعباس، ۱۳۹۳، آب و هوای لایه مرزی، انتشارات دانشگاه حکيم سبزواري، چاپ اول، ۴۰۳ صفحه.
 3. فلاح قالهري، غلامعباس، ۱۳۹۳، ریز مقیاس نمایی آماری داده های اقلیمی، انتشارات سخن گستر، چاپ اول، ۲۷۶ صفحه.
 4. فلاح قالهري، غلامعباس، ۱۳۹۵، هواشناسی فیزیکی، انتشارات دانشگاه حکيم سبزواري، چاپ اول، ۳۱۲ صفحه.

 

۱۵- عناوين پايان‌نامه‌ها و دانشجويان تحت راهنمايي (دكتري و ارشد):

 1. معصومه فاخري، ۱۳۹۲، امکان سنجي اقليمي کشت زعفران در استان آذربايجان غربي با استفاده از روش AHP، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.
 2. حسن رضايي، ۱۳۹۲، بررسي پتانسيل هاي اقليمي جهت توسعه توريسم در استان خراسان رضوي، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.
 3. ام البنين نودهي، ۱۳۹۲، بررسي ارتباط بين يخبندان زودرس پاييزه و ديررس بهاره بر عملکرد برخي از محصولات باغي استان خراسان رضوي، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.
 4. مريم کلاهدرازي، ۱۳۹۳، بررسي اثر تغيير اقليم بر مولفه هاي بيوکليماتيک در خراسان رضوي، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.
 5. زهرا جوادي، ۱۳۹۳، نقش پارامترهاي آب و هوايي بر عملکرد محصولات باغي (مطالعه موردي سبزوار) ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.
 6. رضا محمدي، ۱۳۹۳، پيش بيني بارندگي سال زراعي با استفاده از پارامترهاي دمايي (مطالعه موردي استان خراسان رضوي، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.
 7. عباسعلي داداشي رودباری، ۱۳۹۴، ارزيابي سيل خيزي حوزه آبخيز هراز با استفاده از مدل رياضي HEC-HMS، تحليل هاي آماري و، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری. GIS.
 8. الهام کدخدا، ۱۳۹۴، بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر روی منابع تامین آب شهر مشهد و پیش بینی آینده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.
 9. عليرضا پناهي، ۱۳۹۵، رابطه بين دماي هوا و دماي اعماق خاک و محاسبه عمق نفوذ يخبندان در استان سمنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.
 10. مریم مقیسه، ۱۳۹۵، شناسایی و پایش توفانهای گرد و غبار در غرب و جنوب غرب ایران با استفاده از فناوری سنجش از دور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.
 11. ملیکا کندچینی، ۱۳۹۵، برآورد میزان تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم سبال وتصاویر ماهواره لندست در استان گیلان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.
 12. امینه حردانی، ۱۳۹۵، برآورد رواناب با روش SWMM؛ مطالعه موردی حوضه آبریز کارون، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.

 

۱۶- عناوين پايان‌نامه‌ها و دانشجويان تحت مشاوره (دكتري و ارشد):

 1. طيبه شجاعی، ۱۳۹۱، تحليل وبررسي آماري سينوپتيکي توفان هاي گرد و غبار در استان خراسان جنوبي، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.
 2. رقيه اميني، ۱۳۹۲، امکان سنجي اقليمي کشت انگور در شمال شرق کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.
 3. سيد علي زرندي، ۱۳۹۲، تجزيه و تحليل دما و بارندگي در استان خراسان رضوي، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.
 4. الهام شايگان فر، ۱۳۹۳، بررسي اثر تغيير اقليم بر سطح ايستابي آبهاي زير زميني دشت سبزوار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.
 5. موسي الرضا دهنوي، ۱۳۹۳، تاثير اقليم بر سوانح شهري (مطالعه موردي شهر نيشابور) ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.
 6. آراز محمد کسلخه، ۱۳۹۴، بررسي ارتباط الگوهاي پيوند از دور با نوسانات دما و بارش فصل سرد شمال شرق ايران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.
 7. علوی دقیق، مریم، ۱۳۹۵، اثرات تغییر اقلیم بر محدوده های کشت انار (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.