دکتر ليلا گلي مختاري

mokhtari1

۱ـاطلاعات شخصي:

نام:  لیلا

نام خانوادگي: گلی مختاری

مرتبه علمي:‌ استادیار

نام و نشاني محل كار: سبزوار-  توحید شهر- دانشگاه حكيم سبزواري- دانشكده جغرافيا و علوم محيطي-گروه اقليم و ژئومورفولوژي.

تلفن محل كار:  ۴۰۱۳۱۳۸-۰۵۱۴

پست الكترونيك :L.mokhtari@gmail.com،  L.mokhtari@hsu.ac.ir

۲- سوابق تحصيلي:

 كارشناسي:   کشاورزی- باغبانی– دانشگاه ولی عصر رفسنجان

 كارشناسي ارشد: جغرافیا- ژئومورفولوژی – دانشگاه فردوسی مشهد

عنوان پایان نامه: بررسی ژئومورفولوژی کارست در حوضه آبریز رودخانه اخلمد و نقش آن در ایجاد پتانسیلهای محیطی و اکوتوریسم

دكتري: جغرافیا- ژئومورفولوژی – دانشگاه اصفهان

عنوان رساله: آلومتری در ژئومورفولوژی

 ۳- سوابق شغلي و مديريتي:

۴- عضويت در مجامع علمي واجرايي:

۵- داوري مجلات علمي:

۶- زمينه ها و علائق تحقيقاتي

ژئومورفومتری

آلومتری

تکتونیک و کارستزایی

۷- دروس تدريس شده:

دوره كارشناسي: مخاطرات محیطی، ژئومورفولوژی شهری

دوره كارشناسي ارشد: خاک و منابع ارضی

دوره دكتري:

۸- دوره های دانش افزایی:

كارگاه آموزشي پردازش تصاوير ماهواره، پژوهشكده اقليم شنلسي.

كارگاه مديريت ريسك بلاياي طبيعي، پژوهشكده اقليم شنلسي.

كارگاه آموزشي ERDAS، پژوهشكده اقليم شنلسي.

دوره آموزشي اكسس، پژوهشكده اقليم شنلسي.

كارگاه آموزشي رادار ، پژوهشكده اقليم شنلسي.

كارگاه برنامه نويسي فرترن ، پژوهشكده اقليم شنلسي.

دوره آموزشي لينوكس ، پژوهشكده اقليم شنلسي.

دوره آموزشي آمار  پیشرفته، پژوهشكده اقليم شنلسي.

كارگاه آموزشي آشنايي با شيمي آب و آناليز آب باران، پژوهشكده اقليم شنلسي.

كارگاه آموزشي مديريت خشكسالي، پژوهشكده اقليم شنلسي.

دوره آموزشی رادار، دانشگاه اصفهان.

۹- افتخارات علمی:

رتبه اول دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد، (۱۳۸۷)، دانشگاه فردوسی مشهد.

۱۰- مقالات علمي چاپ شده :

 1. عباسي، فاطمه ، ايمان بابائيان،ليلا گلي مختاري وشراره ملبوسي، (۱۳۸۹)،ارزيابي تأثير تغيير اقليم بر دما و بارش ايران در دهه‌هاي آينده با كمك مدل MAGICC-SCENGEN  ، پژوهشهاي جغرافياي طبيعي ،دوره: ۴۲،  شماره: ۷۲ .
 2. جوانمرد، سهیلا و لیلا گلی مختاری، (۱۳۸۲ و ۱۳۸۳)،  چشم اندازهاي جديد تعديل آب و هوا (۴ قسمت) ، بولتن پژوهشکده اقلیم شناسی، جلد۳ شماره های ۳ و ۴ –  جلد ۴ شماره  های ۱و ۲٫
 3. رامش، آزاده و لیلا گلی مختاری، (۱۳۸۳)،  علل عمومی خشکسالی و رهیافتهای پیش بینی آن ، بولتن پژوهشکده اقلیم شناسی، جلد ۴ شماره ۱٫
 4. صابر حقیقت، اکرم و  لیلا گلی مختاری، تغییرپذیری و پیش بینی اقلیم، (۱۳۸۳)، ، بولتن پژوهشکده اقلیم شناسی، جلد ۴ شماره ۳٫
 5. حبیبی نوخندان، مجید و لیلا گلی مختاری، (۱۳۸۴)، هواشناسي جاده اي “رويكردي نوين در هواشناسي كاربردي” ، جاده، شماره ۵۳٫

۶- Mokhtari, L. G.,  Mohammad Hossein Ramesht, Ali Almodaresi, (2013), Analyzing of surface relations in an experimental drainage basin, J. Basic. Appl. Sci. Res., 3(4)120-124.

۱۱- مقالات علمي پذيرفته شده براي چاپ :

۱-     كياس فرسايشي و تحولات پیش بینی نشده چاله اردبيل, مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی.

۲-     بررسی اثر سیستمهای شکلزا بر مورفولوژی حوضه های آبریز ایران، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی.

۱۲- مقالات ارائه شده در مجامع علمي:

 1. موقر مقدم، حسین، لیلا گلی مختاری و جواد بداق جمالی،(۱۳۸۲)، ارزيابي نياز آبي محصولات کشاورزی با استفاده از برنامه CROPWAT ، اولین همایش توسعه شهرستان خواف.
 2. حبیبی نوخندان، مجید ، شهرام کرمی و لیلا گلی مختاری،  سیستم اطلاعات هواشناسی جاده ای و نقش آن در ارتقاء ایمنی جاده ها و کاهش هزینه های راهداری ، نخستین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای،‌ تهران.
 3. گلی مختاری، لیلا و اکرم صابرحقیقت، (۱۳۸۴)، شناسایی ریسک و استراتژیهای مدیریت ریسک کشاورزی با تاکید بر بیمه محصولات کشاورزی ، کنفرانس بین المللی مخاطرات زمین بلایای طبیعی و راههای مقابله با آن ، تبریز.
 4. گلی مختاری، لیلا، (۱۳۹۳)، بررسی قوانین رشد در حوضه های آبریز، همایش علوم جغرافیایی ایران، دانشگاه تهران.
 1. Moghaddam, H. M., B, Bazrafshan, A. R. Shahtahmassebi, L.G. Mokhtari, (2004), Prediction of Sunnpest life cycle using environmental data, Second International Conference On Sun Pest, ICARDA, Syria.
 2. Mokhtari,L.G. (2005), Agritourism: a Risk Management Strategy for Marketing Risk in Agriculture, International Conference on Environmental Management, Hydarabad, India.
 3. Moghaddam, H. M., A. R. Shahtahmassebi, L.G. Mokhtari and D. Sheibani, (2005), Assessment of Almond Agroclimatologic Potentials for decreasing Spring Frost,International Symposium on Pistachio and Almond- ISHS, Tehran, Iran.
 4. Habibi Nokhandan, M., F. Abassi, L. G. Mokhtari and I. Babaeian, (2007), Climate Change Assessment over Iran during future decades by using the MAGICC-SCENGEN Model,5th Study Conference on BALTEX, Estonia.
 5. Mokhtari, L.G., S. Velayati, Z. Dadashzadeh, (2012), Investigationof the relationship between tectonics and Karstification,International Conference on Environmental Engineering and Applications, Dubai, UAE. 

۱۳- طرح های پژوهشی خاتمه یافته :

۱۴- كتاب (تاليف يا ترجمه) :

۱۵- عناوين پايان‌نامه‌ها و دانشجويان تحت راهنمايي (دكتري و ارشد) :

۱۶- عناوين پايان‌نامه‌ها و دانشجويان تحت مشاوره (دكتري و ارشد) :