دکتر محمد باعقیده

baaghide1

۱ـ اطلاعات شخصي:

نام: محمد

نام خانوادگي: باعقیده

مرتبه علمي:‌ دانشيار

نام و نشاني محل كار: سبزوار- توحید شهر- پردیس دانشگاه حكيم سبزواري- دانشكده جغرافيا و علوم محيطي-گروه اقليم و ژئومورفولوژي

تلفن محل كار: ۰۵۱۴۴۰۱۳۱۴۸

تلفن همراه: اختياري

پست الكترونيك :mbaaghideh2005@yahoo.com

 

۲- سوابق تحصيلي:

كارشناسي: جغرافیای طبیعی– تربیت معلم سبزوار

كارشناسي ارشد: اقلیم، هیدرولوژی – تربیت معلم تهران

عنوان پایان نامه: تحلیل رژیمی وپیش بینی دبی های سیلابی غرب دریاچه ارومیه

دكتري:اقایم وبرمانه ریزی محیطی – تربیت معلم تهران

۳- سوابق شغلي و مديريتي:

– مدیریت گروه آب وهوا وژئومورفولوزی دانشگاه حکیم سبزواری ۱۳۸۹الی۱۳۹۱

۴- عضويت در مجامع علمي واجرايي:

 

۵- داوري مجلات علمي:

مجله مطالعات جغرافيايي مناطق خشك- دانشگاه حكيم سبزواري.

مجله جغرافیا وبرنامه ریژی محیطی اصفهان

مجله فضای جغرافیایی دانشگاه ازاداهر

مجله جغرافیا وتوسعه دانشگاه سیستان وبلوچستان

مجله جغرافیا ومخاطرات محیطی دانشگاه فردوسی

 

۶- زمينه ها و علائق تحقيقاتي

اقلیم وآسایش- اقلیم و گردشگری

تغییر اقلیم

اقليم و مخاطرات محيطي

 

۷- دروس تدريس شده:

دوره كارشناسي: پایگاه داده ها- نقشه نمودارهای اقلیمی- هیدرولوزی کاربردی- ژئوهیدرولوزی- میکروکلیماتولوژی

دوره كارشناسي ارشد: هیدرولوزی- میکروکلیماتولوی- مبانی سینوپتیک- اقلیم معماری- آب وهواشناسی توریستی- برنامه نویسی ونرم آفزارهای اقلیمی

دوره دكتري: انسان سیاست وآب وهوا

 

۸- دوره های دانش افزایی:

۹- افتخارات علمی:

۱۰- مقالات علمي چاپ شده :

۱- باعقیده، محمد؛ انتظاری، علیرضا؛ علیمردانی, فاطمه (۱۳۹۱)، تحلیل سینوپتیکی بارشهای حوضه اترک وگرگانرود(۳۹بارش فراگیر)، مجله جغرافیا وتوسعه، شماره۲۶، صص۱۲۴-۱۱۳٫

۲- باعقیده، محمد؛ علیجانی، بهلول؛ ضیائیان، پرویز (۱۳۹۰) ، بررسی امکان استفاده از شاخص پوشش گیاهیدرتحلیل خشکسالی    های استان اصفهان ، نشریه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک شماره ۴تابستان ۹۰صص:۱۶-۱۰٫

۳- باعقیده، محمد؛ انتظاری، علیرضا؛ نعیمی، علی؛ سالاری، مریم(۱۳۹۲)، بررسی آماری وسینوپتیکی پدیده شرجی دراستان های شمالی ایران( گیلان،مازندران ،گلستان)، مجله فضای جغرافیایی، شماره۴۳،پاییز۱۳۹۲،صص۱۵۲-۱۳۵٫

۴- باعقیده، محمد؛ انتظاری، علیرضا؛شجاع، فائزه(۱۳۹۱)،برسی وقوع درجات مختلف استرس های گرمایی در سواحل جنوبی ایران،مجله جغرافیا وپایداری محیط،شماره ۲،صص۶۸-۵۵٫

۵– باعقیده، محمد؛ انتظاری، علیرضا؛ بابایی، یزدان؛ عباس نیا، محسن(۱۳۹۲)شناسايي نواحي بهينه آب وهوايي براي احياي جنگل هاي بلوط مطالعهي موردي: استان كرمانشاه،مجله جغرافیا وپایداری محیط،شماره ۳،صص۱۴۱-۱۳۱

۶- ولیداد، محمد حسین ؛ میوانه، فاطمه؛ انتظاری، علی رضا ؛ صابرمقدم، علی اکبر؛ باعقیده، محمد ؛اکبری الهه، بررسی ارتیاط عناصر آب وهوایی با بیماری ناخنک چشم مطالعه مقایسه ای: مشهد- زاهدان، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، شماره۲۵۷،صص۱۳-۱٫

۷-باعقیده، محمد؛ امیر احمدی، ابوالقاسم؛ ارجی، عیسی؛ خواجوی، جمال(۱۳۹۲) بررسی پدیده یخبندان و ارتباط آن با عملکرد محصول گردو و بادام استان کرمانشاه، نشریه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک،شماره۱۴،صص۶۹-۵۱

۸ باعقیده، محمد؛ شجاع، فائزه؛ عسگری، الهه(۱۳۹۰)،ارزیابی شرایط اقلیم آسایش در قطبهای گردشگری جنوب ایران(قشم ، کیش،چابهار)، مجله اندیشه جغرافیایی، شماره۹،صص۱۳۹-۱۲۳٫

۱۱- مقالات علمي پذيرفته شده براي چاپ :

۱- باعقیده، محمد؛ عسگری، الهه؛ شجاع، فائزه؛ جمال ابادی، جواد، بررسی ومقایسه عملکرد پارامترهای مدل ریمن در تعیین تقویم مناسب گردشگری شهر اصفهان، مجله جغرافیا وتوسعه

۲-باعقیده، محمد؛ عسگری، الهه؛ انتظاری، علیرضا؛ جوی زاده سعید، بررسی ارتباط پارامترهای اقلیمی با مرگ ومیر جمعیت شهر اصفهان، مجله جغرافیاو برنامه ریزی محیطی

۳-باعقیده، محمد؛ دوستان، رضا؛ عباس نیا، محسن، ناحیه بندی اقلیمی استان چهار محال وبختیاری، مجله منابع آب شهرکرد

 

۱۲- مقالات ارائه شده در مجامع علمي:

۱باعقیده، محمد؛ امیراحمدی، ابوالقاسم؛ برغمدی،اکرم(۱۳۸۹)، بررسی وارزیابی شاخص های زیست اقلیمی موثر برآسایش انسان،دومین همایش ملی شهر سالم،سبزوار

۲-باعقیده، محمد؛ کشاورز، زهرا؛(۱۳۸۹)بررسی وتحلیل سینوپتیکی خشکسالی های استان قم،چالش آب در استان قم

۳-باعقیده، محمد؛ انتظاری، علیرضا؛ رباطسرپوشی، اکرم(۱۳۸۹)تحلیل سینوپتیکی یخبندان های استان خراسان رضوی، اولین کنفرانس بین المللی مدل سازی گیاه،آب،خاک وهوا

۴-سالاری، مریم؛ باعقیده، محمد(۱۳۹۰) استفاده ازشاخص شدت شرجی دربررسی رخدادهای شرجی جزیره قشم در راستای توسعه گردشگری،همایش ملی قشم وچشم انداز آینده

۵- فلاح قالهری ،غلامعباس ؛ با­عقیده ،محمد ، فاخری، معصومه (۱۳۹۲) بررسی زمان کاشت و گلدهی محصول زعفران، مطالعه مقایسه­ای (خراسان وآذربایجان غربی، همایش آخرین دستاوردهای علمی زعفران

۶-شایگان ،الهام ؛ باعقیده، محمد ؛ حسن رضایی ؛رقیه امینی(۱۳۹۲)ارزیابی پتانسیل اقلیم گردشگری استان گلستان، همایش ملی توسعه صنعت گردشگری

 

۱۳- طرح های پژوهشی خاتمه یافته :

۱-باعقیده، محمد؛ انتظاری، علیرضا(۱۳۸۹)،طرح تحلیل سینوپتیکی و تعیین منابع رطوبتی حوضه هاي اترک و گرگانرود، مرکز پزوهشهای جغرافیایی وعلوم اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری

۲-باعقیده، محمد؛ انتظاری، علیرضا(۱۳۸۹)،طرح تحلیل سسنوپتیکی یخبندان های استان خراسان رضوی،، مرکز پزوهشهای جغرافیایی وعلوم اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری

۳-باعقیده، محمد؛ امیر احمدی ، ابوالقاسم(۱۳۹۰)، طرح بررسی بارش های شیشه وارتباط آن با الگوهای سینوپتیکی جو، مرکز پزوهشهای جغرافیایی وعلوم اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری

۴- باعقیده، محمد؛ جمال آبادی، جمال(۱۳۹۰)، طرح نقش اعتبارات دولتی در احیا قناتها(جوین) ، مرکز پزوهشهای جغرافیایی وعلوم اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری

 

۱۴- كتاب (تاليف يا ترجمه) :

 

۱۵- عناوين پايان‌نامه‌ها و دانشجويان تحت راهنمايي (دكتري و ارشد) :

۱پور غلامحسن، عفت(۱۳۹۲)،مدل سازی مسکن همساز با اقلیم (مطالعه مقایسه ای بافتهای مختلف شهری سبزوار)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۲۰ صفحه.

۲احمدیان راد, عباس(۱۳۹۲)، بررسی ساختار توفان های حاره ای دریای عرب ونقش آن بر بارش ایران،پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۲۰ صفحه.

۳خواجوی، جمال(۱۳۹۱)،بررسی پدیده یخبندان وارتباط آن با عملکرد محصولات باغی استان کرمانشاه،پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۰۰ صفحه.

۴-شجاعی، طیبه(۱۳۹۱)تحلیل وبررسی آماری سینوپتیکی توفان های گرد وغباری خراسان جنوبی،پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۹۸ صفحه.

۵-یگانه،محمود(۱۳۹۱)تحلیل سینوپتیکی خشکسالی ها در استان فارس،پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری،۸۸ صفحه.

۶-ادیبان،سمیه(۱۳۹۱)بررسی تاثیر تنش گرمایی بر محصول گندم در شمال شرق ایرانپایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری،۹۵ صفحه.

۱۶- عناوين پايان‌نامه‌ها و دانشجويان تحت مشاوره (دكتري و ارشد) :

۱-فاخری،معصومه(۱۳۹۲امکانسنجی کشت زعفران در استان اذربایجان غربی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری۹۰ صفحه.

۲نودهی، ام البنین(۱۳۹۲)، بررسی ارتباط یخبندان وعملکرد محصولات باغی خراسان رضوی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری۹۰ صفحه.

۳-امینی، رقیه(۱۳۹۲)امکانسنجی کشت انگور در شمال شرق ایران،، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری۹۵ صفحه.

۴مدیری، حمیدرضا(۱۳۹۱) بررسی نقش دما برمرگ ومیر مشهد،پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری۹۰ صفحه.

۵میوانه، فاطمه(۱۳۹۱)ارتباط عناصر آب وهوایی با بیماری ناخنک چشم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری۸۵ صفحه