وعده دیدار:

یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه

ساعت ۸/۳۰

میدان امام حسین، استادیوم شهید مظهری