در همین راستا، دکتر زنگنه اسدی تأکید داشت که نگاه و رویکرد دانشگاه حکیم سبزواری نگاهی تعاملی و جامع‌نگر است، وی افزود: دانشگاه نیشابور به عنوان یک دانشگاه در حال توسعه می بایست از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در شهرستان به نحو شایسته ای بهره مند شود و در راه پیشیرفت و توسعه گام بردارد. 

مقرر شد جلسه مشترک هیأت رئیسه دو دانشگاه نیشابور و حکیم سبزواری در اولین فرصت برگزار شود و در راستای گسترش تعاملات دو جانبه، اقدامات اولیه صورت پذیرد.