دکترعلی اصغر  مولوی، رئیس دانشگاه ظهر دیروز به همراه دکتر تسنیمی رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی، دکتر صیانتی معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، دکتر شادنیا مدیر فرهنگی و دیگر همکاران فرهنگی با حضور در طبقه منفی یک مجتمع علوم پایه با دانشجویان فعال در تشکل ها، انجمن های علمی و کانون های دانشجویی از نزدیک دیدار و گفتگو کردند.