شب گذشته معاون فرهنگی و دانشجویی، مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی و مدیر حراست دانشگاه با حضور در خوابگاه دانشجویان پسر در فضایی صمیمانه با دانشجویان ساکن این خوابگاه گفتگو کردند.