رئيس دانشگاه: ايجاد نظام پرداخت کارايي و پاداش، ارزش نهادن به مقام کار و تلاش کارکنان است.

دکتر جواد حدادنيا، رئيس دانشگاه پس از برگزاري جلسه هيأت رئيسه دانشگاه، با اشاره به مصوبه مهم اين جلسه در خصوص نظام پرداخت کارايي و پاداش به کارکنان ساعي و پرتلاش دانشگاه، افزود:

” کار و تلاش در فرهنگ اسلامي ما از جايگاه ويژه اي برخوردار است و پيامبر اسلام (ص) و ائمه معصومين (ع) براين نکته تأکيد داشته اند که قبل از خشک شدن عرق کارگر، بايد مزد و پاداش کار او پرداخت شود و ما نيز با همين نگرش و به منظور ارج نهادن به تلاش و تشريک مساعي کارکنان دانشگاه، با تصويب اين مصوبه، سعي در تکريم و ارج نهادن به زحمات اين عزيزان داريم.”

.

                                                                   SONY DSC

.

رئيس دانشگاه همچنين با تأکيد بر اين نکته که مجموعه خانواده بزرگ دانشگاهيان دانشگاه حکيم سبزواري(اعم از اعضاي هيأت علمي، کارکنان و دانشجويان)، بايستي اين دانشگاه و کليه امکانات و فضاهاي موجود در آن را از خود دانسته و با تلاش مضاعف در رشد و توسعه روزافزون آن، مشارکت ورزند، گفت:

” بايد اين فرهنگ در همه ما نهادينه شود که در رشد، تعالي و توسعه دانشگاه از ابعاد مختلف، همه ما شريک هستيم و چنانچه سود و زياني براي آن حاصل شود نيز همه اجزاي آن در اين سود و زيان شريک خواهند بود و تلاش مسئولان دانشگاه نيز بر اين مهم استوار شده است که با تصويب مصوبات و آيين نامه هاي اجرايي، زحمات اعضاي اين خانواده بزرگ بي چشمداشت نماند و همگان از مزاياي کار و تلاش حاصله، بهره مند شوند.