رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم به عنوان عضو کارگروه ادبیات فارسی. گروه تدوین و بازنگری برنامه های درسی، کرسی های زبان فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه طی حکمی از سوی فرج الله طالبی معاون مرکز همکاری های بین المللی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، دکتر مهیار علوی مقدم، عضو هیات علمی و رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان عضو گروه ادبیات فارسی. کارگروه تدوین و بازنگری برنامه های درسی، کرسی های زبان فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور منصوب شد.
این حکم بدین شرح است:
بسمه تعالی
جناب آقای مهیار علوی مقدم
عضو هیات علمی محترم دانشگاه حکیم سبزواری
با سلام و احترام
احتراما نظر به مراتب شایستگی و تجارب ارزنده شما، بدینوسیله جنابعلی به عنوان”عضو گروه ادبیات فارسی. کارگروه تدوین و بازنگری برنامه های درسی، کرسی های زبان فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور”منصوب می شوید.
امید است در انجام امور محوله موفق باشید. سربلندی شما در خدمت به جامعه علمی کشور را از خدادند منان آرزومندم.
فرج الله طالبی
معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی