رئیس صندوق رفاه دانشجویی گفت: دانشگاه حکیم سبزواری یکی از دانشگاه های شاخص وزارت علوم در حوزه رفاهی دانشجویی است که از نظر امکانات و تسهیلات خوابگاهی هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی از سطح دانشگاه های کشور بالاتر است.

دکتر مسعود گنجی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه افزود: در بازدیدی که از آشپزخانه این دانشگاه داشتیم تصمیم گرفته شد با مشارکت صندوق رفاه دانشجویان و مشارکت خود دانشگاه، آشپزخانه از نیمه صنعتی به صنعتی تبدیل شود.

 این مقام مسئول با اشاره به موافقت صندوق با پرداخت وام به تمامی دانشجویان متقاضی معرفی شده از سوی دانشگاه حکیم سبزواری، اظهار داشت: بیش از ۵۰ درصد وام ها به حساب دانشجویان این دانشگاه واریز شده است و مابقی طی هفته های پیش رو واریز خواهد شد.

دکتر گنجی با اشاره به بحث ساخت خوابگاه های متاهلی دانشجویی، گفت: در این مبحث قانون در دو قسمت بر عهده دانشگاه ها تکلیف گذاشته است که یکی استفاده از ۱۰ درصد درآمدهای اختصاصی دانشگاه و یکی ده درصد منابع تملک دارایی شان است.

وی ادامه داد: در همین راستا و با صحبت هایی با هیئت رئیسه و رئیس دانشگاه حکیم سبزواری انجام شد،  حدود ۳ میلیارد تومان برای این امر اختصاص پیدا خواهد کرد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان افزود: در کنار این مبلغ، از سازمان برنامه و بودجه به دنبال اوراق مالی اسلامی هستیم تا بتوانیم بودجه ای که برای دانشگاه حکیم سبزواری برای احداث، تکمیل و تجهیز خوابگاه متاهلی در نظر گرفته شده است در اختیار دانشگاه قرار داده شود.