این آیین‌نامه تلاش می‌کند تا با شناسایی مشمولان از طریق رصد رفتار و فعالیت‌های دانشجویان صاحب استعداد برتر و توجه به مجموعه فعالیت‌های نخبگانی دانشجویان در دانشگاه در راستای توانمندسازی آنها گام بردارد.

دانلود فایل راهنمای اعطای جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان