معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری از موافقت شورای گسترش آموزش عالی با درخواست ایجاد یک رشته جدید در مقطع  کارشناسی ارشد در این دانشگاه خبر داد.

دکتر بهمن کروجی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه،گفت: باتوجه به پتانسیل های دانشگاه حکیم سبزواری و با پیگیری های انجام شده، شورای گسترش آموزش عالی با درخواست ایجاد رشته ی جدید زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری در مقطع  کارشناسی ارشد در دانشگاه موافقت کرد.

 معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: با تصویب این رشته تعداد رشته های تحصیلات تکمیلی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری  در مقطع کارشناسی ارشد به سه رشته ،شامل  زبان ادبیات فارسی ، زبان و ادبیات فارسی -ادبیات تطبیقی و زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری رسید.

دکتر کروجی  دهه چهارم فعالیت دانشگاه حکیم سبلزواری  را مبتنی بر ارتقای هر چه بیشتر کیفیت آموزشی در سطح ملی و منطقه ای بیان کرد و افزود: ایجاد رشته های جدید در مقاطع تحصیلات عالی به منظور دستیابی به اهداف بلند مدت ما در  دانشگاه دنبال می‌شود.

گفتنی است این برای دومین بار در طی امسال است که با درخواست راه اندازی رشته های جدید در مقطع تحصیلات تکمیلی  دانشگاه حکیم سبزواری  موافقت می شود، در فروردین ماه امسال  رشته ی دکتری  ادبیات حماسی  با موافقت شورای گسترش آموزش عالی  در این دانشگاه راه اندازی شده بود.