به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند معاونت آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری به منظور تسهیل و تسریع ارایه خدمات آموزشی، پاسخگویی به تمام انواع درخواست های آموزشی دانشجویان،پیگیری وضعیت درخواست های آموزشی از سوی دانشجو، حذف تماس های تلفنی و ارتباط سریع و بدون وقفه کارشناسان آموزشی در دانشگاه و  تکریم مطلوب تر ارباب رجوع، اقدام به راه اندازی سامانه آفلاین ارتباط دانشجویان با معاونت آموزشی و اداره آموزش دانشکده ها در دو بستر سامانه آموزش و اتوماسیون اداری دانشگاه نموده است.

 فایل راهنمای سامانه آفلاین ارتباط دانشجویان با اداره آموزش دانشکده ها- اتوماسیون ادرای(کلیک کنید)

 فایل راهنمای سامانه آفلاین ارتباط دانشجویان با معاونت آموزشی-سیستم آموزش(کلیک کنید)