پیگیری درخواست یا طرح سوال توسط دانشجویان

دانشجویان گرامی

به منظور ۱- کاهش مراجعات حضوری دانشجویان، ۲-حذف تماس های تلفنی ۳- تکریم مطلوب تر ارباب رجوع، معاونت آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری نسبت به تقویت و بهبود عملکرد سامانه ارایه خدمات آموزشی در بستر موجود اقدام نموده است. این امر از طریق ایجاد برخی امکانات و قابلیت ها در فرایندها و طراحی فرایندهای جدید، در سامانه آموزش و سامانه اتوماسیون اداری دانشگاه امکان پذیر شده است که راهنمای ایجاد درخواست یا طرح سوال در هر دو سامانه در زیر توضیح داده می شود.

به این منظور در صورتی که دانشجو سوالی از اداره آموزش دانشکده یا سایر حوزه ها دارد و یا مشکلی در پرتال دانشجو، کارنامه دانشجو، وضعیت تحصیلی و یا مشخصات دانشجو وجود دارد و هم چنین برای پیگیری درخواست های قبلی خود، می تواند به یکی از دو شیوه مطرح شده ( فایل راهنمای درخواست سوال) سوال خود را مطرح و یا پیگیر درخواست قبلی خود شود.

مدیریت آموزشی