رایزن فرهنگی سفارت افغانستان در ایران  نیز گفت: ابوالفضل بیهقی پدر نثر فارسی از جمله مفاخر و مشاهیر مشترک میان کشورهای فارسی زبان سطح منطقه است و وجود این شخصیت تاریخی پیوند عمیقی از لحاظ فرهنگی میان کشور های ایران و افغانستان ایجاد کرده است.
شفیق شرق افزود: برگزاری این مراسم بزرگداشت نقش مهمی در شناسایی ابعاد مختلف شخصیت ابوالفضل بیهقی به جهانیان دارد و کشور های فارسی زبان باید هرساله در روز اول آبان ماه مراسم بزرگداشت پدر نثر فارسی را برگزار کنند.
وی با اشاره به تاثیر گذاری کتاب تاریخ بیهقی در ایجاد وحدت میان کشور های افغانستان و ایران، گفت: این ۲ کشور دارای فرهنگ و تاریخی مشترک هستند و در تاریخ زبان ادبیات فارسی دانشمندان و شخصیت های ادبی بزرگی در کشور های افغانستان و ایران وجود دارد.