رزومه کاری آقای محمدابراهیم رحیم زاده

تحصیلات:
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی – مشهد
کارشناس فلسفه – تهران
سوابق اجرایی:
مدیر دانشجویی
سرپرست حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی
سرپرست مرکز مشاوره دانشجویی
مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی
سرپرست حوزه معاونت دانشجویی
مشاور رئیس دانشگاه
مدیرمسوول نشر کتاب های دانشگاه
سوابق آموزشی:
تدریس در گروه علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه پیام نور سبزوار
عضویت در شوراها و کمیسیون ها:
عضو هیأت رئیسه دانشگاه
عضو شورای دانشگاه
عضو شورای فرهنگی دانشگاه
عضو شورای دانشجویی
عضو شورای معاونین دانشاه
عضو شورای مدیران
عضو کمیسیون بهره وری و تحول اداری دانشگاه
عضو انجمن خیریه دانشجویی دانشگاه
عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
عضو کمیته ی کارشناسی بهینه سازی نیروی انسانی  دانشگاه
عضو ستاد اجرایی همایش ها
عضو شورای کارشناسی کمیته برنامه ریزی دانشگاه
عضو کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی شهرستان سبزوار
عضو کمیته ی دانشجویی شهرستان سبزوار
عضو کارگروه معاونین فرهنگی و دانشجویی کمیته ی تحکیم و تقویت همبستگی ملی وزارت متبوع
امتیازهای تشویقی و مدیریتی:
مدیر نمونه دانشگاه
مدیر نمونه استانی (خراسان بزرگ)
انتخاب مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه به عنون مرکز فعال کشوری از سوی وزارت متبوع در زمان تصدی و مسئولیت مرکز
تقدیر از عملکرد حوزه مدیریت دانشجویی دانشگاه از سوی وزارت متبوع در زمان تصدی مدیریت دانشجویی در طی دو سال